Thời sự/2006

Đây là thời sự về Wikimedia vào năm 2006, chỗ trung ương để cho những người dùng lượm tin về các dự án và báo cáo về những việc đang xảy ra. Trang này đâu dành cho thảo luận; chỉ cho báo các phân ban khác nhau về những vấn đề khắp cộng đồng.

Thời sự tháng quaEdit