Template:Main Page/Intro/mai

मेटा-विकी

मेटा-विकीमे स्वागत अछि । ई सामान्यत विकिमिडिया फाउन्डेसनविकिमिडिया परियोजनासभक तथा विकिमिडिया आन्दोलनक विश्वव्यापी सामुदायिक साइट छी । मेटा-विकिक वार्ताक क्षेत्रमे समन्वय आ दस्तावेजीकरणसँ भविष्यमे होमए विकिमिडियाक कृयाकलापक योजना तथा विश्लेषणधरि पडएत अछि।

अन्य मेटा-केन्द्रित विकिसभ जेना: विकिमिडिया आउटरिच विशेष परियोजनासभ छी। सम्बन्धित विषयसभमे विकिमिडियाक पत्राचार सूची (मुख्यतया फाउन्डेसन-१) आ आइआरसी च्यानल (#wikimediaconnect) आ विकिमिडिया च्याप्टरक स्थानिय विकीमे तथा अन्य स्थानमे सहो गप्पसप्प भ सकएत अछि ।