Template:Board elections 2011/vi

Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 12 tháng 6 năm 2011. Các phiếu mới sẽ không được chấp nhận.
Kết quả đã được công bố vào ngày 17 tháng 6 năm 2011.
Bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2011
Tổ chức