Template:Board elections 2011/kn

೧೨ ಜೂನ್ ೨೦೧೧ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮತದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ೧೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೧ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
೨೦೧೧ ಮಂಡಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು
ಸಂಸ್ಥೆ