Template:Board elections 2009 candidate/th

รายละเอียดโดยสรุป
 • ข้อมูลส่วนตัว:
  • ชื่อ-นามสกุล: {{{name}}}
  • อายุ: {{{age}}}
  • ที่อยู่: {{{location}}}
  • ภาษาที่ใช้: {{{languages}}}
 • ข้อมูลการเป็นสมาชิก:
  • เป็นสมาชิก Wikimedia ตั้งแต่: {{{wikimedian since}}}
  • Wiki ที่ใช้งานอยู่ประจำ: {{{active wikis}}}
ถ้อยแถลงจากผู้สมัคร {{{statement}}}