Template:Board elections 2009/th

การเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2009 และจะไม่รับลงคะแนนอีก
ผลการเลือกตั้งได้ถูกประกาศแล้วเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2009.
การเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการประจำปี 2009
การจัดการเลือกตั้ง