തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 10 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2009 ന് സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു . വോട്ടുകള്‍ ഇനി രേഖപ്പെടുത്താന്‍ പാടുള്ളതല്ല .
വിജയം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന തീയതി 12 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2009.
2009 ബോർഡ്‌ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌
ഘടന