Svensk lokalförening/stadgar

Nuvola clock warning.png
Denna sida hålls inte längre uppdaterad, och behålls främst av historiska skäl. Aktuella stadgar återfinns på Wikimedia Sverige/Stadgar.
Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Mötesprotokoll
Diverse
Stadgar - en.
Kontonummer
Alla undersidor
Bilder och dokument
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.

Förslag till stadgar för Wikimedia SverigeEdit

Icke uppdaterad engelsk version finns på Intresse svensk lokalförening/stadgar/engelska. Se även Svensk lokalförening/Godfellows stadgeförslag.

1 §. Namn och organisationsformEdit

Wikimedia Sverige - Föreningen för Utveckling av Fri Kunskap (WFS-FUFK), i denna stadga kallad "föreningen", är en öppen ideell förening.

2 §. SyfteEdit

Föreningens syfte är att, utan vinstintresse, på legalt sätt främja tillväxt, distribution samt utveckling av wikibaserade projekt med öppet innehåll, samt främja spridandet av kunskap om sådana projekts existens och funktion

3 §. MedlemskapEdit

Medlemskap kan vinnas av envar person, juridisk eller fysisk, som skriftligen ansluter sig, erlägger av beslutande organ fastställd medlemsavgift, samt vill verka i enlighet med föreningens syfte. Medlemskap kan ej nekas den som hävdar sig vilja verka i enlighet med nämnda syfte. Medlemskap innehas av den som föreningens styrelse har infört i, och ej avfört ur, föreningens medlemsregister.

4 §. MedlemsregisterEdit

Föreningens styrelse skall, då skriftlig anmälan om inträde i föreningen, samt eventuell medlemsavgift, kommit styrelsen tillhanda, omedelbart införa uppgifter om ny medlem i föreningens medlemsregister. Uppgift om medlem skall omfatta dennes fullständiga namn, adress, eventuella användarnamn på wikibaserade Internetprojekt, samt e-postadress. Blott styrelsemedlemmar äga tillgång till medlemsregistret, och får ej till någon yppa vad som däri finnes lagrat, såvida annat ej är stadgat i lag eller annan källskälla, eller medlem gett sitt samtycke till att uppgifter sprids.

5 §. Upphörande av medlemskapEdit

Föreningens styrelse äger rätt att utesluta medlem, som styrelsen finner har förfarit på sätt som kan anses stå i strid med föreningens syfte, alternativt ej uppfyller sina förpliktelser enligt denna stadga. Då medlem uteslutits skall uppgifter om densamme omedelbart avföras ur föreningens medlemsregister, och motiverat besked om uteslutning tillsändas den före detta medlemmen. Uppgifter om medlem avföres jämväl, utan dröjsmål, ur föreningens register, då medlemmens skriftliga anmälan om utträde kommit föreningens styrelse tillhanda.

6 §. Räkenskaps- och verksamhetsårEdit

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden från den 1 januari till den 31 december.

7 §. WikimediastämmaEdit

Wikimediastämman är föreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas i verksamhetsårets början, emellertid senast den 31 mars. Styrelsen kallar samtliga föreningens medlemmar till stämman, senast en månad innan den sker. Tid och plats för stämman beslutas av styrelsen, och skall uppges i kallelsen, jämte övrig information som kan vara av vikt för stämmans genomförande. Var medlem äger rätt att till stämman skriva motioner. Motioner är förslag till stämmobeslut, och skall innehålla ett tydligt yrkande samt motivering till detta. Motioner måste ha inkommit två veckor innan stämma äger rum, för att kunna tas upp till behandling . Var motion skall kommenteras av föreningens styrelse, som skall yrka bifall eller avslag på motionen, alternativt finna den besvarad.

Där stämma hålles skall uppkoppling mot Internet finnas, och medlemmar äga rätt att via Internet åhöra vad som sägs vid stämman, samt vara delaktiga i beslutsfattandet vid densamma. Samma rätt tillkommer medlem som önskar deltaga vid stämman per telefon. Röst via fullmakt, reguljärpost, telegram, faksimil samt bestyrkt e-postadress är tillåten. Under stämman har var föreningsmedlem närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Var medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, dvs. minst 50 % av de deltagande medlemmarna måste bifalla ett förslag, för att det skall äga giltighet. Vid lika röstetal företas lottning.

Vid Wikimediastämma förebringas och behandlas eventuella motioner, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse. Stämman beslutar gällande ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, fastställer vad som skall gälla medlemsavgift, samt fastställer budget och verksamhetsplan, för det kommande verksamhetsåret. Stämman väljer vidare en ordförande, samt en styrelse med jämt antal ledamöter, bestående av minst två och högst sex personer. Stämman utser även en valberedning, vars uppgift är att inför nästa Wikimediastämma framföra ett förslag på föreningsstyrelse, samt två revisorer, och en revisorssuppleant. Valbarhet till förtroendeuppdrag tillkommer endast fysiska personer, vilka är medlemmar i föreningen.

8 §. Extra WikimediastämmaEdit

Extra Wikimediastämma hålles om någon av revisorerna, styrelsen, alternativt 50 % av medlemmarna, så skriftligen begär. Extra stämma skall hållas inom fem veckor från det att begäran om sådan kom styrelsen tillhanda. Kallelse till sådan stämma skall utsändas senast två veckor innan stämman äger rum. Samma regler som gäller för ordinarie Wikimediastämma gäller för extra Wikimediastämma, med undantaget att extrastämma enbart får behandla de ämnen som upptagits i kallelsen.

9 §. StyrelsenEdit

Föreningsstyrelsen är mellan Wikimediastämmorna föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten, och utser inom sig sekreterare, kassör, postmottagare samt eventuella övriga befattningshavare. Styrelsen är beslutsmässig med 75 % av ledamöterna närvarande på endera sätt, såvida kallelse utgått till samtliga styrelsens ledamöter minst en vecka innan styrelsesammankomst sker. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Styrelsen får ej begagna föreningens resurser i strid med föreningens syfte. Styrelsen äger rätt att entlediga medlem från ett förtroendeuppdrag, om den finner att medlemmen grovt misskött uppdraget.

10 §. MedlemsavgiftEdit

Medlemsavgift fastställes av Wikimediastämman. Stämman får besluta att olika inkomstgrupper skall betala olika medlemsavgift, eller att olika medlemsformer, med olika medlemsavgifter, skall finnas i föreningen. Styrelsen får vid anmälan om medlemskap efterskänka avgift för en medlem, om det finnes synnerliga skäl därför.

11 §. TeckningsrättEdit

Föreningens ordförande och dess kassör tecknar föreningens firma, var för sig.

12 §. StadgeändringEdit

Ändring av denna stadga kan enbart ske vid ordinarie Wikimediastämma, med enkel majoritet. Ändring av paragraferna 2, 12 och 13 kan endast ske efter två likalydande beslut, som fattas vid två ordinarie Wikimediastämmor i följd, med 2/3 majoritet.

13 §. UpplösningEdit

Upplösning av föreningen kan företas av ordinarie Wikimediastämma, med 2/3 majoritet. Föreningens tillgångar tillfaller vid upplösning Wikimedia Foundation Inc. (grundat 2003), Förenta staterna.