Stop word list/ca

133 les 133 les 128 amb 128 amb 125 els 125 els 120 es 118 es 2 Es 120 és 109 és 11 És 117 al 99 al 18 als 100 si 58 Si 42 si 82 no 82 no 78 va 75 va 3 Va 77 com 77 com 59 h 57 h 2 H 55 d 47 d 8 D 49 més 45 més 4 Més 48 o 48 o 47 - 47 - 46 dir 20 dir 17 dia 9 des 40 hi 37 hi 3 Hi 40 fer 20 fa 17 fer 2 fan 1 fes 38 ha 38 ha 37 també 32 també 5 També 37 mateixa 37 mateixa 35 aquest 24 aquest 11 Aquest 35 l 27 l 8 L 32 raó 32 raó 31 tot 25 tot 6 Tot 31 seu 25 seu 5 seua 1 seues 30 aquesta 25 aquesta 5 Aquesta 29 són 28 són 1 Són 27 veure 15 veure 11 Veure 1 VEURE 26 índex 25 índex 1 Índex 26 ser 17 ser 3 san 3 sida 2 so 1 sers 26 proposició 25 Proposició 1 proposició 25 sobre 25 sobre 25 cap 25 cap 24 simulació 22 simulació 2 Simulació 24 quan 24 quan 24 vic 24 Vic 23 ens 23 ens 23 unes 23 unes 23 dues 23 dues 23 primera 23 primera 22 pot 21 pot 1 Pot 22 però 15 però 7 Però 22 l'escena 22 l'escena 22 major 19 major 3 Major 20 càmara 19 càmara 1 Càmara 20 magnitud 20 magnitud 20 ja 19 ja 1 Ja 20 igual 12 iguals 8 igual 20 novembre 20 novembre 20 on 19 on 1 On 20 mateix 20 mateix 19 van 19 van 19 magnituds 19 magnituds 19 altre 19 altre 19 part 19 part 19 partícules 19 partícules 19 fet 19 fet 18 opció 18 opció 18 tenir 8 tenen 7 tenir 3 tenia 17 d'una 17 d'una 17 dos 17 dos 17 segona 17 segona 17 aquests 13 aquests 4 Aquests 17 vegada 17 vegada 17 s'ha 17 s'ha 16 altres 15 altres 1 Altres 16 han 16 han 16 ho 14 ho 2 Ho 16 tots 12 tots 4 Tots 16 quarta 16 quarta 16 després 10 després 6 Després 15 cinema 9 cinema 6 Cinema 15 entre 15 entre 15 punt 13 punt 2 Punt 15 qualsevol 15 qualsevol 15 harry 15 Harry 15 perquè 12 perquè 3 Perquè 15 portar 7 porta 5 portes 2 portar 1 portada 15 bé 15 bé 14 projecte 7 projecte 4 Projecte 3 PROJECTE 14 així 14 així 14 sense 13 sense 1 Sense 14 sessió 14 sessió 14 masculinitat 13 masculinitat 1 MASCULINITAT 14 tercera 14 tercera 14 finalització 14 Finalització 13 seleccionar 13 seleccionar 13 home 8 homes

5 home