Need help? See the Translation FAQ or Meta:Babylon. All translators should also subscribe to translators-l to be kept up-to-date (and to ask questions).

Stypje

Help ús hjoed mei de winsklist

At jo en 99 oaren ús stypje mei ...

  • $200 – dan kinne wy Wikipedia beskikber meitsje yn ûntwikkelingslannen, mei dvd's, boeken en fluchskriften.
  • $100 – dan kinne wy twa Wikipedia-akadeemje barrens yn Afrika betelje.
  • $60 – dan kinne wy trije studinten nei ús jierlikse Wikimania-konferinsje stjoere.
  • $40 – dan kinne wy 100 miljoen kear it opfreegjen fan in side mei frije ynformaasje mûglik meitsje!

Mei hoefolle kinne jo ús stypje?* "Free Access To All Human Knowledge" – In fideo-oprop fan Jimmy Wales, stifter fan Wikipedia.

  • Fiel jo frij krekt safolle te jaan as jo mar wolle; dit wienen mar foarbylden. De bedragen binne rûsd; stipe mei krekt dat bedrach sil net beheind wêze ta de dêr neamde aktiviteit, mar wurdt tafoegd oan de fûnsen fan Wikimedia yn it generaal.

<notranslate>

Form elements are as follows

NOTE: Please translate only the second part and leave the left side (so that we still have English). Context for these is located at http://donate.wikimedia.org

</notranslate>

Credit Card or Paypal
Kredytkaart of Paypal
Moneybookers
Moneybookers
Donation amount
Stipebedrach
Currency
Faluta
Privacy
Privacy
Public comment
Iepenbiere opmerking
List as anonymous
Anonym
List my name
Lit myn namme sjen
Donate!
Stypje!
Check (by mail)
Sjek (per post)
Donate via regular mail
Stypje oer de post
Please make the cheque payable to "Wikimedia Foundation, Inc." To prevent theft, please do not send cash through the mail.
Skriuw de sjek út oan "Wikimedia Foundation, Inc." Stjoer, om stellerij foar te kommen, asjebleaft gjin jild oer de post!
Our mailing address (for checks)
Us adres (foar sjeks):
Direct Deposit
Oerboeking
Deposit money directly into our bank account.
Boek jild oer op ús bankrekken.
The Wikimedia Foundation has a bank account that accepts money transfers.
De Wikimedia Foundation hat in bankrekken dêr't jild op oermakke wurde kin.
Account holder
Rekkenhâlder
Bank
Bank
Account
Rekkennûmer
Belgian account
Belgysk rekkennûmer
Projects of the Wikimedia Foundation (<a href="http://www.wikimediafoundation.org/Our_projects">Read more...</a>)
Projekten fan de Wikimedia Foundation (<a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/Onze_projecten">Lês mear ...</a> Nederlânsk)