അടിസ്ഥാന ശേഖര സംവിധാനം

This page is a translated version of the page Standard archival system and the translation is 68% complete.

അടിസ്ഥാന ശേഖര സംവിധാനം (ഒരു നാമകരണ രീതിയും രണ്ട് ടെം‌പ്ലേറ്റുകളും അടങ്ങുന്നു) എന്നത് നാവിഗേഷൻ, സൃഷ്ടിക്കൽ, ബോട്ട് പാഴ്‌സിംഗ് മുതലായവയുടെ ചർച്ചാ ആർക്കൈവുകൾ എളുപ്പത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിയാണ്.

സംഘാടനം

ഓരോ ആർക്കൈവുകളും രണ്ട് തരം പേജുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

 • ആർക്കൈവുകളും വിഷയങ്ങളും ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഒരു ആർക്കൈവ് സൂചിക (ഇത് നിർബന്ധമല്ല);
 • ആർക്കൈവുചെയ്‌ത ചർച്ച ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി ആർക്കൈവ് പേജുകൾ.

ആർക്കൈവ് സൂചിക

ഓപ്‌ഷണൽ ആർക്കൈവ് സൂചിക "<നിലവിലെ സംവാദ താൾ>/ശേഖരം" എന്നതിലും സ്ഥിതിചെയ്യണം. ആർക്കൈവ് പ്രകാരമുള്ള ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് ഈ സൂചിക, സാധാരണയായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ. ഉപവിഭജിത ലിസ്റ്റുകൾ (ഉദാഹരണം) അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ നീക്കംചെയ്യൽ പോലുള്ള പ്രാദേശിക ആവശ്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലിസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് മാറ്റാൻ കഴിയും.

{{archive-index}}
==ആർക്കൈവുകൾ==
* [[/2007-07|<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">July 2007</span>]]: <small>''വിഷയം 1'' | ''വിഷയം 2'' (2 ഉപവിഷയങ്ങൾ) | ''വിഷയം 3''.</small>
* [[/2008-01-01|<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">01 January 2008</span>]]: <small>''വിഷയം 1'' | ''വിഷയം 2'' | ''വിഷയം 3''.</small>
* [[/2007-01-15|<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">15 January 2008</span>]]: <small>''വിഷയം 1'' | ''വിഷയം 2'' | ''വിഷയം 3'' | ''വിഷയം 4''.</small>

പേജുകൾ ശേഖരിക്കുക

ഒരു ആർക്കൈവ് സൂചിക ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ ആർക്കൈവ് പേജും "<നിലവിലെ സംവാദ താൾ>/ശേഖരം/<തീയതി>" എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ആർക്കൈവ് സൂചിക ഇല്ലെങ്കിൽ, ഓരോ ആർക്കൈവ് പേജും ""<നിലവിലെ സംവാദ താൾ>/<തീയതി>" എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. തീയതി ഘടന yyyy-mm-dd എന്നായിരിക്കണം (അതിലൊന്ന്: 2022, 2022-12, or 2022-12-06).

ഓരോ ആർക്കൈവ് പേജിലും മുകളിൽ "{{archive header}}" അടങ്ങിയിരിക്കണം, അത് പേജ് ശീർഷകത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കൈവൽ തീയതി കണ്ടെത്തുകയും നിലവിലെ ചർച്ചയിലേക്കും ആർക്കൈവ് സൂചികയിലേക്കും (നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ) ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

യഥാർത്ഥ പേജിലേക്ക് ഉള്ളടക്കം ചേർത്തതിന്റെ യഥാർത്ഥ തീയതി പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഉള്ളടക്കം എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രസക്തമായ അവസാന ആർക്കൈവ് പേജിലേക്ക് ആർക്കൈവുചെയ്യും (അതായത്, നിങ്ങൾ ആർക്കൈവുചെയ്യുന്ന കാലയളവിന്റെ തീയതിയിലുള്ള ആർക്കൈവ് പേജ്).

ദ്രുത നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 1. Create an archive page at "[[Page name/Archives]]" (for example, Meta:Requests for deletion/Archives) with the following code:
  {{archive-index}}

  ==Archives==
  *
 2. Add a link to the archive pages under "Archives". Archive pages should be named "<current talk page>/Archives/<date>". The date format should be yyyy-mm-dd (one of: 2022, 2022-12, or 2022-12-06). For example:
  * [[/2022-12|ഡിസംബർ 2022]]
 3. Save, and click the link to create the page. Copy and paste "{{archive header}}" to the top of the page.
 4. Save; the archive is now created. To add entries, simply cut and paste them from the main page to the archive.
 5. Optionally, list the discussions on the archive index (example). This can be quickly done by copy and pasting the table of contents to this page, and then copy and pasting '' | '' between each heading name.

ഇതും കാണുക