පර්යේෂණ:පොදු නොවන දත්ත වලට ප්‍රවේශ වීම

This page is a translated version of the page Research:Access to non-public data and the translation is 25% complete.

විකිමාධ්‍ය පදනම සියලු විකීමීඩියා ව්‍යාපෘති වලට අදාල තාක්ෂණික යටිතල පහසුකම් සදහා සත්කාරකටත්වය සැපයීම හා නඩත්තු කිරීම සිදු කරයි. ඒ නිසාම එය එහි දත්ත ගබඩාවේ ප්‍රසිද්ධ කර නොමැති දත්ත පවත්වා ගනී. ඒවා නම්:

  • නොනිමි සේවාදායකයට ප්‍රවේශ ලඝු-සටහන්
  • ලියාපදිංචි දායකයන්ගේ IP ලිපිනය පවත්වා ගන්නා තාවකාලික ලඝු-සටහන්
  • මකා දමන ලද ලිපි හා මකා දමන ලද ලිපිවල සංස්කරණ ඉතිහාසයහි ලේඛණාගාරය
  • අභ්‍යන්තර පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති මගින් නිෂ්පාදනය කළ දත්ත

In some exceptional circumstances, researchers can request access to these data, as long as they comply with the Foundation's privacy policy and access to nonpublic information policy and meet a number of requirements on the use of this data.

WMF support code:

Until an official policy is approved by the Wikimedia Research Committee regarding access to private data, individual requests can be submitted following these instructions.

How to request access to non-public data for research purposes

Requests to access non-public data for research purposes can be submitted by creating a project page on this wiki.

Please include the following information with your request:

  1. the specific data you would like to obtain
  2. the motivation for requesting access to this data
  3. a short description of your research project (including external links if applicable)
  4. the name, affiliation and contact details of the main applicant
  5. the expected duration of the project

Once the page is created, please send the link to Dario Taraborelli (dtaraborelli@wikimedia.org) so your request can be reviewed by the RCom. Requests submitted to the RCom usually take 1-2 weeks to be reviewed.

Requirements

Projects supported by the Wikimedia Foundation for access to non-public data are expected to meet the following requirements:

OA (Gold) OA (Green) Open licensed output Open licensed data Open source code Reuse rights Documentation
Recommended Required Recommended n/a Recommended Required Required