Privacy policy/2008/ml

This version of the Privacy policy was approved in October 2008 by the Board of Trustees. Next version was approved in the June 2014.

Translate Text Below edit

സ്വകാര്യതാ നയം edit

Template:Disclaimer for translation/ml

ചുരുക്കം edit

താങ്കള്‍ വിക്കിമീഡിയ സംരംഭ വെബ് സൈറ്റുകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചാല്‍ പ്രസ്തുത സെര്‍വര്‍ പ്രവര്‍ത്തനരേഖകളില്‍ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളൊഴിച്ച് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വിവരവും ഞങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതല്ല.

നിങ്ങള്‍ വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളിലേക്കു സംഭാവന ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു വാക്കും പരസ്യമായാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. താങ്കള്‍ എഴുതുന്ന എന്തും അനന്തകാലത്തേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില അവസരങ്ങളിലാണ്.

വിക്കിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും പൊതുവിവരങ്ങളും edit

വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം താങ്കളുടെ വ്യക്തിത്വം പരസ്യമാവാന്‍ പോകുന്നില്ല. (പക്ഷേ താഴെവിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ലോഗിങ് എന്ന വിഭാഗവും കാണുക).

താങ്കള്‍ വിക്കിയിലേ ഏതെങ്കിലും താള്‍ തിരുത്തുമ്പോള്‍ താങ്കള്‍ ഒരു പ്രമാണം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു പരസ്യമായ പ്രവൃത്തിയാണ്, ഈ തിരുത്തലിലൂടെ താങ്കള്‍ സ്വയമേ പരസ്യമായി അതിന്റെ കര്‍ത്താവായി അവരോധിക്കുകയാണ്.

രചയിതാവിനെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് edit

താങ്കള്‍ വിക്കിയില്‍ ഒരു താള്‍ പ്രസാധനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ താങ്കള്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്തോ അല്ലാതെയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം.

താങ്കള്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ താങ്കളെ താങ്കളുടെ ഉപയോക്തൃനാമപ്രകാരം തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. ഈ ഉപയോക്തൃനാമം, അക്കൌണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴുള്ള താങ്കളുടെ പ്രഥമഗണനപ്രകാരം യഥാര്‍ത്ഥനാമമോ തൂലികാനാമമോ ആവാം.

താങ്കള്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ താങ്കളെ താങ്കളുടെ IP വിലാസം‌പ്രകാരം തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. ഈ വിലാസം താങ്കള്‍ വിക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ ഉപയോഗിച്ചതും നാലു നമ്പരുകളുടെ ഒരു ക്രമവുമായ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിലാസമാണ്. ഇത് താങ്കളുടെ കണക്ഷന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഒരു വലിയ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സര്‍വീസ് ദാതാവിലേക്കോ, അഥവാ വിശിഷ്ടമായി താങ്കളുടെ സ്കൂള്‍, ബിസിനസ് സ്ഥലം അതുമല്ലെങ്കില്‍ വീ‍ടിന്റെ വിലാസത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. താങ്കളുടെ IP വിലാസവും താങ്കളുടെ തിരുത്തലുകളിലൂടെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന താങ്കളുടെ താത്പര്യങ്ങളും കൂട്ടിവായിച്ച് പല സ്വകാര്യവ്യക്തികള്‍ പോലും താങ്കളാരെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

തത്പരനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് താങ്കളുടെ IP വിലാസത്തിലൂടെ താങ്കളുടെ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിയാന്‍ എളുപ്പത്തില്‍ സാധിക്കുകയോ സാധിക്കാതിരിക്കുകയോ ആവാം. ആയതിനാല്‍ താങ്കള്‍ സ്വന്തം സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ച് വ്യകുലനാണെങ്കില്‍ ദയവായി ലോഗിന്‍‌ചെയ്ത് ഒരു തൂലികാനാമത്തിന്റെ കീഴില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

When using a pseudonym, your IP address will not be available to the public except in cases of abuse, including vandalism of a wiki page by you or by another user with the same IP address. In all cases, your IP address will be stored on the wiki servers and can be seen by Wikimedia's server administrators and by users who have been granted "CheckUser" access. Your IP address, and its connection to any usernames that share it may be released under certain circumstances (see below).

If you use a company mail server from home or telecommute and use a DSL or cable Internet connection, it is likely to be very easy for your employer to identify your IP address and find all of your IP based Wikimedia project contributions. Using a user name is a better way of preserving your privacy in this situation. However, remember to log out or disconnect yourself after each session using a pseudonym on a shared computer, to avoid allowing others to use your identity.

കുക്കികള്‍ edit

The wiki will set a temporary session cookie (PHPSESSID) whenever you visit the site. If you do not intend to ever log in, you may deny this cookie, but you cannot log in without it. It will be deleted when you close your browser session.

More cookies may be set when you log in, to avoid typing in your user name (or optionally password) on your next visit. These last up to 30 days. You may clear these cookies after use if you are using a public machine and don't wish to expose your username to future users of the machine. (If so, clear the browser cache as well.)

രഹസ്യവാക്കുകള്‍ edit

Many aspects of the Wikimedia projects' community interactions depend on the reputation and respect that is built up through a history of valued contributions. User passwords are the only guarantee of the integrity of a user's edit history. All users are encouraged to select strong passwords and to never share them. No one shall knowingly expose the password of another user to public release either directly or indirectly.

സ്വകാര്യ ലോഗിങ് edit

Every time you visit a web page, you send a lot of information to the web server. Most web servers routinely maintain access logs with a portion of this information, which can be used to get an overall picture of what pages are popular, what other sites link to this one, and what web browsers people are using. It is not the intention of the Wikimedia projects to use this information to keep track of legitimate users.

These logs are used to produce the site statistics pages; the raw log data is not made public, and is normally discarded after about two weeks.

Here's a sample of what's logged for one page view:

64.164.82.142 - - [21/Oct/2003:02:03:19 +0000]
"GET /wiki/draft_privacy_policy HTTP/1.1" 200 18084
"http://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_projects:Village_pump"
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85.7 (KHTML, like Gecko) Safari/85.5"

Log data may be examined by developers in the course of solving technical problems and in tracking down badly-behaved web spiders that overwhelm the site. IP addresses of users, derived either from those logs or from records in the database are frequently used to correlate usernames and network addresses of edits in investigating abuse of the wiki, including the suspected use of malicious "sockpuppets" (duplicate accounts), vandalism, harassment of other users, or disruption of the wiki.

പേജ് ലോഗുകളില്‍നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാശപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച നയം edit

It is the policy of Wikimedia that personally identifiable data collected in the server logs, or through records in the database via the CheckUser feature, may be released by the system administrators or users with CheckUser access, in the following situations:

 1. In response to a valid subpoena or other compulsory request from law enforcement
 2. With permission of the affected user
 3. To the chair of Wikimedia Foundation, his/her legal counsel, or his/her designee, when necessary for investigation of abuse complaints.
 4. Where the information pertains to page views generated by a spider or bot and its dissemination is necessary to illustrate or resolve technical issues.
 5. Where the user has been vandalising articles or persistently behaving in a disruptive way, data may be released to assist in the targeting of IP blocks, or to assist in the formulation of a complaint to relevant Internet Service Providers
 6. Where it is reasonably necessary to protect the rights, property or safety of the Wikimedia Foundation, its users or the public.

Wikimedia policy does not permit public distribution of such information under any circumstances, except as described above.

മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനവുമായി വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കല്‍ edit

Except where otherwise specified, all text added to Wikimedia projects is available for reuse under the terms of the GFDL, except for Wikinews, where the text is available under a Creative Commons License.

Wikimedia will not sell or share private information, such as email addresses, with third parties, unless you agree to release this information, or it is required by law to release the information.

വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം edit

The Wikimedia Foundation makes no guarantee against unauthorized access to any information you provide. This information may be available to anyone with access to the servers. A partial list of those people can be found in the developers list.

ഇ-മെയില്‍, മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റുകള്‍, IRC എന്നിവ edit

ഇ-മെയില്‍ edit

You may provide your e-mail address in your Preferences and enable other logged-in users to send email to you through the wiki. Your address will not be revealed to them unless you respond, or possibly if the email bounces. The email address may be used by the Wikimedia Foundation to communicate with users on a wider scale.

If you do not provide an email address, you will not be able to reset your password if you forget it. However, you may contact one of the Wikimedia server administrators to enter a new mail address in your preferences.

You can remove your email address from your preferences at any time to prevent it being used.

മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റുകള്‍ edit

If you subscribe to one of the project mailing lists, your address will be exposed to any other subscriber. The list archives of most of Wikimedia's mailing lists are public, and your address may find itself quoted in messages. The list archives are also archived by Gmane and other services. Mails are usually not deleted or modified, but it may be done in extreme cases.

Information email addresses edit

Some email addresses (see below) may forward mail to a team of volunteers trusted by the Foundation to use a ticket system such as OTRS to view them and answer them. Mail sent to the system is not publicly visible, but is visible to this group of Wikimedia volunteers. By sending a mail to one of these addresses, your address may become public within this group. The ticket system team may discuss the contents of your mail with other contributors in order to best answer your query.

Addresses that direct to the ticket system system include:

 • info-de AT wikipedia DOT org
 • info-en AT wikipedia DOT org
 • info-es AT wikipedia DOT org
 • info-fr AT wikipedia DOT org
 • info-it AT wikipedia DOT org
 • info-nl AT wikipedia DOT org
 • info-pl AT wikipedia DOT org

Mail to board members' private addresses may also be forwarded to the OTRS team.

IRC edit

IRC channels are not officially part of Wikimedia proper. By participating in an IRC channel, your IP address may be exposed to other participants. Different channels have different policies on whether logs may be published.

User data edit

Data on users, such as the times at which they edited and the number of edits they have made are publicly available via "user contributions" lists, and in aggregated forms published by other users.

ഉപയോക്താവിന്റെ അക്കൌണ്ട് നീക്കം ചെയ്യല്‍ edit

Once created, user accounts will not be removed. It may be possible for a username to be changed (depending on the policies of your local wiki). The Wikimedia Foundation does not guarantee that a name will be changed on request.

Whether specific user information is deleted is dependant on the deletion policies of the project that contains the information.

ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യല്‍ edit

Removing text from Wikimedia projects does not permanently delete it. In normal articles, anyone can look at a previous version and see what was there. If an article is "deleted", any user with "administrator" access on the wiki, meaning almost anyone trusted not to abuse the deletion capability, can see what was deleted. Information can be permanently deleted by those people with access to the servers, but there is no guarantee this will happen except in response to legal action.