Ажык проксилерге чок

This page is a translated version of the page No open proxies and the translation is 60% complete.
Outdated translations are marked like this.
Сокращение:
NOP
WM:NOP
Бо арын Meta-га болгаш шупту өске Викимедиа төлевилелдеринге ажык проксилер блоктаарының дугайында информас берип турар. Төлевилелдер боттары бо глобалдыг дүрүмнерден аңгыда локалдыг дүрүмнерлиг бооп болур. Ону 2004 чылда 2 айда чугаалашкан, дүрүмнер арнын 2006 чылда 3 айда чаяан.

Дүрүмнер

Хөй-ниити чедингир проксилер (төлевирлиг проксилер база) кайы-даа үеде каш-даа үр блоктадып болур. Чурумнуг ажыглакчыларга база салдар чедирзе-даа, олар шилээн сорулга эвейн тура, проксилерни блоктадырынга чедир хостуг ажыглап болур. Өске талазында, Tor-биле кылган эдилгелер автоматиктиг болбастаткан. Meta азы өске Викимедиа төлевилелин ажык азы анонимниг прокси-биле номчуурун кызыгаарлаваан.

Перманентилиг эвес проксилер болур статиктиг эвес IP адрестер азы хостуларның блоктадыр үезиниң дургузу кыска болур ужурлуг, чүге дизе адак сөөлүнде ээзи өскерлир, азы динамиктии-биле өскээр онаадыр, азы ажык прокси хагдынар. Ол хагдынарга IP адрес анблоктадыр ужурлуг.

Тускайлалдар

Эдикчилер IP блок хосталга тугу-биле ажык прокси таварыштыр эдер кылдыр чөпшээредип болур. Ол тукту локалдыг төлевилелге администраторлар, глобалдыг деңнелге стюарттар бээр.

Ынчалза-даа, браузерде эге өйлээшкин ужун, хөй ажыглакчылар билбейн ажык прокси таварыштыр ажыдып турар. IP блок хосталга тугун дилээрде (үе херек болгаш бээри гарантия чок), браузериңер интернетче коштунулгазының өйлээшкиннерин хынааш прокси таварыштыр ажытпас кылдыр өскертип алыр силер.

Глобалдыг тускайлалдар болгаш кыйгырыглар

If your IP address has been blocked on all wikis[1] and you believe this was by mistake, or if you need to use Tor/proxies for valid reasons and can't,[2] you can contact the stewards. They can remove the global block or grant your account an exemption.

 • The recommended way is to use the Unblock Ticket Request System.
 • Сүмелээн аргазы болза stewards wikimedia.org деп адресче чагаалаары (дорт харылзажыр форма). Кандыг-даа дылга бижип болур силер. Айтыр чүүлдериңер:
  1. алган чазыглыг медеглелиңерде демдеглээн IP адрес,[1][2]
  2. ажыглап турар азы ажыглаксаар ажыглакчы адыңар,
  3. глобалдыг блок чазыг-биле болган деп санаан чылдагааныңар азы Tor ажыглаар херек чылдагааныңар.
 • It's also possible to use the Meta-Wiki request page, if you are able to edit it and don't mind sharing your IP (for global blocks) or your reasons to desire privacy (for Tor usage). Global blocks don't apply to Meta-Wiki.

IP адрезиңер ажык прокси болурга, ону анблоктавас. Тускайлал бээри эң болумчалыг, бир эвес багай сорулгалыг ажыглавазыңар шыырак чылдагаанын тыпсыр болзуңарза. Көскү чижээ, Улуг кыдат файерволга блоктаткан ажыглакчылар болгаш эрткен үеде улуг үүле киирген аккаунтулар.

Бир эвес Силерге Tor тускайлалы берген оон аккаунтуңар ам-даа чок болза, стюарт аккаунтуну чаяап бээр оон почтаңарга түр парол алыр силер.

Ажыглакчы чугаазының арныңарга локалдыг анблок дилээн кылбаңар, олар локалдыг блоктарга хереглеттинер. Локалдыг администраторлар глобалдыг блоктарны ап каап шыдавас, олар анаа ниити инструкстар катап чугаалаар.

Локалдыг тускайлалдар

Бир эвес Силер чүгле чаңгыс азы каш вики эдерин сонуургаар болзуңарза, локалдыг тускайлал дилеп болур силер. Хосталгалар чөпшээрээр дүрүмнерлиг төлевилелдер чижектери бо:

Өске төлевилелдерге болза, оларның дүрүмнерин көрүңер азы локалдыг сисоптары биле харылзажыңар.

Барымдаазы

Proxy services change a contributor's internet connection, so that instead of connecting to Wikimedia projects directly, the connection is rerouted through services of the proxy provider.

Meta делегейде кижи бүрүзүн үүлезин кииреринге деткиир, ынчалза-даа ындыг проксилер колдуунда багай сорулгаларлыг ажыглаттынар. Because MediaWiki (the wiki software) depends on IP addresses for administrator intervention against abuse, open proxies allow users to completely circumvent administrators. The use of scripts or bots allow malicious users to rapidly rotate IP addresses, causing continuous disruption that cannot be stopped by helpless administrators. Several such attacks have occurred on Wikimedia projects, causing heavy disruption and occupying administrators who would otherwise deal with other concerns.

Бо дүрүмнер чамдык эдикчилерге бергедээшкин тургузар деп билдингир, чүге дизе олар ажык проксилер-биле чурттап турар черинде сензур оюп эртип турар. Эң билдингир чижээ болза Кыдат Улусчу Республиканың чазаа, ол кезек болгаш-ла чонунга Википедияны номчутпазын эттирбезин шенеп эгелээр.

Демдеглел

 1. a b Error message like this:

  Your IP address has been blocked on all wikis.

  The block was made by $1 ($2). The reason given is $3.

  • Start of block: $4
  • Expiry of block: $5

  Your current IP address is $6. Please include all above details in any queries you make.

  If you believe you were blocked by mistake, you can find additional information and instructions in the No open proxies global policy. Otherwise, to discuss the block please post a request for review on Meta-Wiki.

 2. a b Error message like this:

  Your IP address, $1, has been automatically identified as a Tor exit node. Editing through Tor is blocked to prevent abuse. For additional information and instructions to legitimate users, see the no open proxies global policy.

Оон ыңай көрүңер