Sochibisi gbaabu/Wikimedia tuma/2018-20/Sochibisi

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimedia 2030 tooni chandi Sochibisi shɛŋa din Gbaai

10 Recommendations

Yuuni 2017, ti daa namila strategic direction ni di tabi sɔŋ ti tooni chandi: Zaŋ chaŋ yuuni 2030, Wikimedia yɛn leela baŋsim bayaana kundi din maali baŋsim yaɣa zaa, ka ŋun kam maali di tabi sɔŋ nia ni pahi ti zuɣu na.

Yuma ayi sunsuuni, salo ban yi Wikimedia yaɣa dunia zaa laɣimya soli zuɣu din do polo ni ni sokam saawara deebu soli ni bɛ to jina zaŋ jɛndi tuma ŋɔ toontibo polo. Bɛ laɣimbu maa bahindi mi ni sochibisi ni zalisi din ni yɛn zaŋ tum tuma ka di wuhiri taɣiri shɛŋa din yɛn sɔŋ ka ti nam tooni yɛligbahira suma din yɛn sɔŋ tuma maa tooni chandi. Bɛ daa wuhiya di ni yɛn doli so'shɛŋa zooi ka bi gaŋ so. Bɛ daa lahi zaŋ wuhi soya ti ni yɛn doli n-tooi nya anfaani pala n-zaŋ gu ti maŋa ka che zuŋɔ ni soha'biɛɣu nahingu.Bɛ daa tɔhi bɛ hankaya ni nyɛ shɛli zaŋ jɛndi ti ni yɛn niŋ shɛm ka baŋsim bɔbu wuligi gili luɣili kam.Di saha ka sokam - ban pun be ti tuma ŋɔ ni ni sokam ŋun maali kɔrisi ni o pahi ti zuɣu - ni fukumsi shɛli din yɛn che ka o tooi gbahira, n tarita ka lahi che ka baŋsim niŋ bayana ka sokam ni tooi maali soli ni o zaŋ nyɛ anfaani.

Sochibisi maa n nyɛ:

N kpaŋsi Wikimedia tuma maa tooni chandi ni di nyɛvuli. N ku arizichi niŋ di baŋsim bɔhimbu ni di toontali baŋsim yaligibu.
N kpaŋsi tum tumdiba ŋɔ milinsi zaŋ chaŋ tuma ŋɔ polo. Baŋsim bɔhimbu tabbu.
Sɔŋsim zaŋ jɛndi barina taɣibu mini gaŋbu kalinsi kpaŋsibu. Lihi nya lahabali kpana din maali anfaani.
Dede niŋbu saawara gbaabu ni. Yɛl'pala yihibu na zaŋ jɛndi baŋsim din niŋ bayaana.
Azanzanima laɣim gbaai saawara. Zahimma, kpaŋsima, kan zaŋ pahi atumtumsa ni.

More than 40 Initiatives

 
Visual presentation of the initiatives.

Each Recommendation is further broken down into what we call “Initiatives”. These are more detailed areas of work we need to engage in together across the Movement. Some of this work needs to be coordinated. Some of it needs to happen in localized contexts. All of it requires people working together. So, join us! To dive deeper into the Initiatives, please click here.

A ni yɛn niŋ shɛm n karim sochibisi maa.

Yaɣ'shɛŋa din doli ŋɔ na ,yi ni nya tuma ŋɔ toontibo kpalinkpaa gbaŋ, ka di maali 10 recommendations for change, 10 guiding principles, mini narrative of change din yɛn zaŋ wuhi nirba sochibisi maa ni yooi taba zuɣu shɛm, din yɛn che ka ti baŋ ti sochisi soya yaɣili.Din boŋɔ glossary gba lahi biɛni din maali bachi kpana n ti pahi summary zaŋ jɛndi gbaŋ maa polo. Yuli mi change log n nya taɣibu din kana sochibisi din yoli gari ni di kpalinkpaa gbaŋ maa ni.

Yɛli gbahira din doli na ŋɔ pumi n doli bo, taɣibu nima ni tuma, n-ti pahi hankali nahingbana. Din nyɛ bo ŋɔ nyɛla din tiriti n-wuhiri yɛli bɔrili ni nyɛ shɛli bee nia ni miri kpa binshɛɣu. Taɣibu mini tuma wuhiri la tuma ni yɛn tum shɛm ni sodoli shɛŋa din ni yɛn doli tum tumisa puuni ka di chɛ bo la niŋ tabata. Ka hankali nahingbana la mi nyɛ din kpuɣiri yɛla din do' tingbani ni ka lahi tiriti n-wuhiri tiɛhi shɛŋa din jɛndi daliri din chɛ ka taɣibu taɣibu mini zaŋtum tuma niŋ kamaata ni di sɔŋ ka ti chaŋ dede 2030 sochibiga ŋɔ zuɣu. Lala yɛli'gbahira ŋɔ nyɛla din kpɛri taba ni ka mali bukaata ni taba sɔŋbu. Di ni pu n-doya shɛm ŋɔ pala din wuhiri din niŋ talahi n gari di kpee bee n-wuhiri ni di bɔrila shɛli n-gari shɛli.

Yɛli gbahira shɛŋa sodoligu ŋɔ ni nan

 Increase the Sustainability of Our MovementImprove User ExperienceProvide for Safety and InclusionEnsure Equity in Decision-makingCoordinate Across StakeholdersInvest in Skills and Leadership DevelopmentManage Internal KnowledgeIdentify Topics for ImpactInnovate in Free KnowledgeEvaluate, Iterate, and Adapt

Binshɛɣu kam din be kpe nyɛla Wikimedia nima ban kalinli paai kamani kobiga andunia yili yaɣa zaa, n-ti pahi ban tumida ka bi deeri yɔri, tum tumidiba ni fukumisi kpamba zaŋ-ti ban tabiri n-sɔŋda ni Wikimedia Tuma yili nima, ni ban zani n-ti laɣinshɛŋa ban mini ba tumda nima ni nam shɛli kamani yuma ayi sunsuuni zuɣu. Di nyɛla din niŋ tabata ka di nyɛla shaawara gbaabu pohim zuɣu n-ti pahi laɣimbu ni taba Wikimedia nima sunsuuni ban daa tɔhi bɛ hankaya ni nyɛ shɛli n zaŋ jɛndi johi sabi yɛltɔɣili kam din daa zaŋ n-sɔŋ na ni bɛ yuli ŋa zuɣu. Di shiri nyɛla sodoligu din bɔbi gbaai yaɣa zaa, ka mali kpaŋmaŋa ni so kam nua timbu. Learn more about who contributed to creating this content.

A bɔri ni a nya yɛla din be kpe ŋɔ ni nahingbaŋ shɛli ha dabam?

Ti nam soya balibu balibu pam din yɛn chɛ ka karimbu tooi karim, ka wumbu wum, ka bohimbu gba ni tooi bohim n jɛndi yɛli gbahira ŋɔ polo:

Diversity working group nima ni yino n ti pahi writing group nima ni yino Marc Miquel-Ribé gba nyɛla ŋun tɔhi o tiɛha n zaŋ jɛndi yɛli gbahira ŋɔ ni daa nam shɛm ni hankaya din daa mali lala yɛli gbahira ŋɔ n-tam kalinli zuɣu this interview puuni (SiliminsiliI ni).