Movement Strategy/Recommendations/Provide for Safety and Inclusion/sv

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Provide for Safety and Inclusion and the translation is 100% complete.
Säkerställa säkerhet och inkludering

What

Vi kommer att etablera standarder för hela rörelsen om en inkluderande, välkomnande och säker miljö fri från trakasserier. Det kommer att göra det lättare för oss att attrahera och behålla nya volontärer med god mångfald samt växa som rörelse.

En kort video om denna rekommendation.

Vi kommer att säkerställa att nuvarande och framtida bidragsgivare, online och offline, har rätt förutsättningar och resurser, så att de kan delta utan att behöva kompromissa med sin personliga eller gemenskapsmässiga säkerhet. Baserat på kontextuella bedömningar som anpassas till olika miljöer kommer vi att se till att det finns både ramverk (infrastruktur och policyer) och standarder och rutiner för att skydda alla deltagare.

Changes and Actions

 • Ta fram en uppförandekod tillsammans med våra gemenskaper, för att ge en referensspunkt för acceptabelt uppförande i hela rörelsen utan tolerans för trakasserier. Detta görs genom en inkluderande process med respekt för kontext, lokala policyer och strukturer för konflikthantering och tillämpning av regler.
 • Skapa sätt för användare att privat rapportera incidenter, både tekniska och mellanmänskliga, för att dessa ska kunna hanteras effektivt och inom rimlig tid oavsett språk eller geografisk plats. Detta inkluderar trakasserier.
 • Tillsammans med rutiner för rapportering och uppföljning etablera en referenspunkt för gemenskapers ansvar att skydda och bibehålla god arbetsmiljö i Wikipedia-engagemang, både online och offline.
 • Utforska och utveckla en anpassningsbar säkerhetsbedömning och plan för genomförande, samt en infrastruktur med snabb respons och snabbt stöd. Detta kan säkerställa att bidragsgivare, online och offline, har resurser redo och tillgängliga så att skada från Wikimedia-aktiviteter kan begränsas. Detta inkluderar:
  • psykologiskt stöd (till exempel terapeuter, rådgivare, medlare)
  • teknisk support (till exempel mekanismer för anonymisering)
  • juridisk assistans (till exempel listor över juristpartners, hjälp till lokal juridisk representation)
  • ett snabbspår för eskalering i livshotande situationer
  • rutiner för att reagera på omfattande utmaningar, som sociopolitisk oro och miljöhot
  • övning och möjlighet att väcka medvetenhet, samt bygga responskapacitet för konflikthantering och gemenskapens säkerhet.
 • Utveckla lokal kapacitet för framhållande av de regler och regulerande ramverk som våra gemenskaper behöver för att projekten ska växa och frodas.
 • Etablera inbyggda plattformsmekanismer för våra bidragsgivares säkerhet i deras sammanhang (till exempel mekanismer för anonymitet). Ska bedömas efter möjligheter och risker i vissa projekt eller sammanhang, inklusive risken för trakasserier och skadegörelse.

Rationale

Wikipedia är en framgångshistoria, och dess långvariga bidragsgivare har på volontärbasis skapat den mest värdefulla resurs för lärande vi någonsin har sett. Våra gemenskaper speglar dock ännu inte världens mångfald. De speglar varken mångfalden av människor som arbetar med kunskap eller mångfalden av kunskap att dela. Vi saknar också mångfald i ansvarspositioner. En vanlig orsak till könsglappet och andra glapp i mångfalden när det gäller innehåll och bidragsgivare, är avsaknaden av en säker och inkluderande miljö. Denna avsaknad i många Wikimiediaprojekts nuvarande kultur innebär ett hinder för nya personer att ansluta. Det inkluderar kvinnor, HBTQI+, ursprungsbefolkningar och andra underrepresenterade grupper.

Dessutom finns det för närvarande inget systematiskt angreppssätt för att stödja bidragsgivare vars deltagande i rörelsens aktiviteter innebär en personlig risk (till exempel säkerhetshot i länder där yttrandefriheten kontrolleras). Inte heller finns det nödvändig kapacitet för att skydda bidragsgivares anonymitet (till exempel incidentrapportering). Behoven och nivåerna av hot skiljer sig åt beroende på roller och ansvarsområden. Att säkerställa anonymitet, privatliv och tillgång till nödvändiga säkerhetsåtgärder för att hantera problem som "doxing" och "trollbeteende", är avgörande för att stärka och expandera våra gemenskaper och för vår rörelses hållbarhet. Vi kommer inte att tolerera något toxiskt beteende bland deltagarna i vår rörelse.