മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ/ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി/സജ്ജമാക്കൽ പ്രക്രിയ

This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee/Set Up Process and the translation is 100% complete.


മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 15 പേരിൽ തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള കോൾ 2021 ഓഗസ്റ്റ് 2 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 14 വരെ നടക്കുന്നു. വിക്കി പ്രോജക്ടുകളിൽ നിന്നും അഫിലിയേറ്റുകളിൽ നിന്നുമുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കും അഫിലിയേറ്റുകളിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നുമുള്ള ശമ്പളമുള്ള ജീവനക്കാർക്കും കോൾ ലഭ്യമാണ്.

എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് മെറ്റായിൽ എല്ലാവർക്കും കാണുവാൻ കഴിയും. ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യമുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വൈവിധ്യവും വൈദഗ്ധ്യവും മാട്രിക്സ് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുന്നു.

കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് 4-ഘട്ട പ്രക്രിയയുണ്ട്:

 1. സ്ഥാനാർത്ഥി പൂൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പ്രക്രിയ.
 2. കമ്മിറ്റിയിലെ 7 അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രോജക്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ.
 3. സമിതിയിലെ 6 അംഗങ്ങളെ സെലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഫിലിയേറ്റുകൾക്കുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയ.
 4. വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ 2 അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ.

ടൈംലൈൻ

 • ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ് 1, 2021 - തയ്യാറെടുപ്പുകൾ
 • ഓഗസ്റ്റ് 2 - സെപ്റ്റംബർ 14, 2021 - നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ
 • സെപ്റ്റംബർ 15 - 2021 ഒക്ടോബർ 10 - തിരഞ്ഞെടുപ്പ് & സെലക്ഷൻ സജ്ജമാക്കൽ
 • ഒക്ടോബർ 11 - 24, 2021 - കമ്മ്യൂണിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
 • ഒക്ടോബർ 11 - 24, 2021 - അഫീലിയേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (സെലക്ഷൻ)
 • ഒക്ടോബർ 25 - 31, 2021 - WMF നിയമനം
 • 2021 ഒക്ടോബർ 31-നകം - കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഖ്യാപനം

നാമനിർദ്ദേശ പ്രക്രിയ

 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള കോൾ 2021 ഓഗസ്റ്റ് 2 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 14 വരെ നടക്കും.
  • വിക്കി പ്രോജക്ടുകളിൽ നിന്നും അഫിലിയേറ്റുകളിൽ നിന്നുമുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കും അഫിലിയേറ്റുകളിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നുമുള്ള ശമ്പളമുള്ള ജീവനക്കാർക്കും കോൾ ലഭ്യമാണ്.
  • വൈവിധ്യവും വൈദഗ്ധ്യവും മാട്രിക്സ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യമുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുന്നു.
 • എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് മെറ്റായിൽ പൊതുവായി ലഭ്യമാണ്.
  • ലോഗിൻ ചെയ്‌ത ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പൂരിപ്പിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരസ്യമായി സ്വയം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യും.
  • സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നോമിനേഷൻ ടെംപ്ലേറ്റ് പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
  • ടെംപ്ലേറ്റ് ഏത് ഭാഷയിലും പൂരിപ്പിക്കാം. സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രസ്താവനകൾ നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും, ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനങ്ങളും നൽകും.
 • അഫിലിയേഷൻ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഒരൊറ്റ പൂൾ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ട്.
  • ഈ പൊതുവായ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പൂളിൽ നിന്നായിരിക്കും എല്ലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയോ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയോ നിയമിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക.
 • സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു യോഗ്യതാ പരിശോധന ഉണ്ട്.
  • സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിക്കിമീഡിയ പ്രൊജക്റ്റിൽ സാങ്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയോ ഇവന്റ്-നിരോധിനമുണ്ടാവാനോ പാടില്ല. എഡിറ്റുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നുമില്ല.
  • അവർ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന നേരത്ത് അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ ഫൗണ്ടേഷനു നൽകണം
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അഫിലിയേറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയുടെ സെലക്ടർമാരാകാൻ കഴിയില്ല.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഓൺലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

 • വോട്ടുചെയ്യാൻ യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ഉപയോക്താവ് ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യണം:
  • ഒന്നിലധികം പ്രോജക്റ്റുകളിൽ തടയലുകൾ (blocks) ഉണ്ടാവരുത്;
  • ഒരു ബോട്ട് ആകരുത്;
  • കൂടാതെ വിക്കിമീഡിയ വിക്കികളിലുടനീളം 2021 സെപ്റ്റംബർ 12 -ന് മുമ്പ് 300 എഡിറ്റുകളെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം;
  • കൂടാതെ 2021 മാർച്ച് 12 നും 2021 സെപ്റ്റംബർ 12 നും ഇടയിൽ കുറഞ്ഞത് 20 തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.
 • അഫിലിയേറ്റുകൾക്കും ഫൗണ്ടേഷനും അവരുടേതായ പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ടാകും
  • അനുബന്ധ ഉദോഗസ്ഥർക്കും സന്നദ്ധ സംഘാടകർക്കും വോട്ടുചെയ്യാൻ അർഹതയില്ല.
  • ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദോഗസ്ഥർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ യോഗ്യതയില്ല;
  • (എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തിഗതമായി സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും സാധാരണ ഉപയോക്താക്കളായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കാം).
 • SecurePoll ഉപയോഗിച്ചാണ് വോട്ടിംഗ് നടത്തുക.
  • വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ മൂവ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ഗവേണൻസ് ടീമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സജ്ജീകരിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.
  • തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയ്ക്കായി നിയുക്ത സൂക്ഷ്‌മപരിശീലകരെ നിയമിക്കില്ല, എന്നാലും സുതാര്യതയ്ക്കായി ഡാറ്റ ദിവസേന പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
 • തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ വോട്ട് രീതി ഉപയോഗിക്കും.
  • ഒരു വിക്കി പ്രോജക്റ്റിൽ 2ൽ കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടില്ല എന്ന നിബന്ധനയോടുകൂടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകാൻ മികച്ച 7 സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിയമിക്കും.
  • ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ബദലായി പ്രവർത്തിക്കാൻ 8-ഉം 9-ഉം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്റ്റാൻഡ്-ബൈ ലിസ്റ്റിൽ തുടരും.
 • തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ 2021 ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ ഒക്ടോബർ 24 വരെ നടക്കും (AoE).
 • തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ 2021 ഒക്ടോബർ 31-ന് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കും.

സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയ

രൂപീകരിച്ച ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അഫിലിയേറ്റുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

 • ഈ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നതിന്, അഫിലിയേറ്റുകൾ രൂപീകരിച്ച ഒരു സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിക്കും.
 • പ്രാദേശിക സമീപനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത്.
 • നിലവിലുള്ള സഹകരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രദേശങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട വിതരണം:
  • മധ്യ, കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ്, മധ്യേഷ്യ
  • കിഴക്കൻ ഏഷ്യ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, പസഫിക്
  • സബ് - സഹാറൻ ആഫ്രിക്ക
  • മിഡിൽ ഈസ്റ്റും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയും
  • ഉത്തര അമേരിക്ക
  • തെക്കേ അമേരിക്കയും കരീബിയനും
  • ദക്ഷിണേഷ്യ
  • പടിഞ്ഞാറൻ, വടക്കൻ യൂറോപ്പ്
  • ഒരു പ്രാദേശിക ഘടകമില്ലാത്ത തീമാറ്റിക് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ
 • ഓരോ പ്രദേശവും 9 അംഗ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് സുതാര്യമായ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ 1 സെലക്ടറെ നിയമിക്കും.
  • ഓരോ പ്രദേശവും അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെലക്ഷൻ രീതി തീരുമാനിക്കുന്നു.
  • 2021 ഒക്ടോബർ 10 നകം സെലക്ടർമാരെ നിയമിക്കുകയും കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും വേണം
 • തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയക്ക് സമാന്തരമായി സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയ നടക്കും വൈവിധ്യവും വൈദഗ്ധ്യവും മാട്രിക്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന വിദഗ്ദ്ധ പ്രൊഫൈലുകൾ ചേർക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
  • ഓരോ സെലക്ടറും അവരുടെ മുൻഗണനകളുടെ പട്ടിക സൃഷ്ടിക്കും.
  • മുൻഗണനകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും ഗ്രൂപ്പിലുടനീളം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ അന്തിമമാക്കുന്നതിനും ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും.
  • 2021 ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ 24 വരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
 • തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെയും ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ 2021 ഒക്ടോബർ 31 അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കും.
 • നിയുക്ത വരണാധികാരികൾക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളാകാൻ കഴിയില്ല.

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ നിയമനം

ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ 2 അംഗങ്ങളെ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 • ഫൗണ്ടേഷൻ രണ്ട് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യും, അവർ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പൊതു പൂളിൽ ചേരും.
 • 2021 ഒക്ടോബർ 10 നകം ഫൗണ്ടേഷൻ 2 സെലക്ടർമാരെ നിയമിക്കും.
 • പ്രോജക്റ്റുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും അഫിലിയേറ്റ് സെലക്ഷനും കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, ഫൗണ്ടേഷൻ 2021 ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ 31 വരെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് അധിക സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.
 • WMF തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ ഫലങ്ങൾ 2021 ഒക്ടോബർ 31-ന് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കും.

ഫലങ്ങൾ കണക്കാക്കൽ

 • ഫലങ്ങൾ എണ്ണുമ്പോൾ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഓർഡർ എടുക്കും: 1. തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, 2. സെലക്ഷൻ.
  • ഇതിനർത്ഥം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ, 7 മുൻനിര സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ആദ്യം നിയമിക്കും എന്നാണ്.
  • അതിനുശേഷം, അഫിലിയേറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിലെ മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് റാങ്ക് നൽകും. അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഇതിനകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ ഒഴിവാക്കും. ഒടുവിൽ, സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിലൂടെ 6 അധിക മുൻനിര സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിയമിക്കും.

അധിക നിയമനവും പകര നിയമനങ്ങളും

 • കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിനുശേഷം, അവർക്ക് ഐച്ഛികമായി മൂന്ന് അധിക സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സമവായത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വൈവിധ്യത്തിന്റെയും വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെയും വിടവുകൾ നികത്താനാണ് ഇത്.
 • കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അവരുടെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റാൻ മേലിൽ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, അംഗങ്ങളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും:
  • തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 2 ഇതരമാർഗ്ഗങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • സെലക്ഷൻ വഴി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും പകരം നിയമനം ചെയ്യാൻ സെലക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വീണ്ടും ചേരും.
  • WMF നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും WMF സെലക്ടർമാർ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും.

കഴിഞ്ഞ പതിപ്പുകൾ

ഇതും കാണുക