స్వీయ ప్రమాణము: శిక్షణ /ముఖ్యమైనవి/విద్యార్దులకు విషయసూచిక

This page is a translated version of the page Meta:Training/core/Menu students and the translation is 75% complete.

విద్యార్దులకు వికిపీడీయాలో మార్పులు చేయటం అనే విషయ పరిజ్ఞానం కలిగించే తరగతిలో అభ్యాసము నాలుగు భాగాలుగా ఉన్నది:

  • Welcome, a short introduction;
  • The Core, an overview of Wikipedia's core principles;
  • Editing, a tutorial on the basic mechanics of editing pages and communicating with others; and
  • Advanced, some selected advanced topics to help you get off to a good start with your first article.

మొత్తంగా నాలుగు భాగాలను ఒక గంటలో పూర్తి చేయాలి.