MakeRef/Vi

Tin tuc tren baoEdit

FieldsEdit

*Tên bài title Giới thiệu BKTT Wikipedia
*Ngày xuất bản date 2011-02-12
Tên đầy đủ tác giả author Nguyễn Văn A
Tên tác giả
(nếu người phương Tây)
first John
Họ tác giả
(nếu người phương Tây)
last Smith
Đồng tác giả
(nếu có)
coauthors Mary Black; Trần Thị B
*Công trình
(tên báo, v.v.)
work Báo Hôm nay
Nhà xuất bản publisher Wikimedia
URL url http://vi.wikipedia.org/wiki/Thời_sự
Ngày truy cập accessdate 23 tháng 7 năm 2006
Ngôn ngữ
(nếu không phải tiếng Việt)
lang tiếng Anh

CodeEdit

{{Chú thích báo <!title> | tên bài = {$title}</!title> <!date> | ngày = {$date}</!date> <!publisher> | nhà xuất bản = {$publisher}</!publisher> <!author> | tác giả = {$author}</!author> <!first> | tên = {$first}</!first> <!last> | họ = {$last}</!last> <!coauthors> | đồng tác giả = {$coauthors}</!coauthors> <!url> | url = {$url}</!url> <!work> | công trình = {$work}</!work> <!accessdate> | ngày truy cập = {$accessdate}</!accessdate> <!lang> | ngôn ngữ = {$lang}</!lang>}}

Cuon sachEdit

FieldsEdit

Tên đầy đủ tác giả author Nguyễn Văn A
Tên tác giả
(nếu người phương Tây)
first John
Họ tác giả
(nếu người phương Tây)
last Smith
Tên bài của tác giả tại Wikipedia authorlink John Smith (nhà văn)
Đồng tác giả
(nếu có)
coauthor Mary Black; Trần Thị B
Biên tập editor Joel Stein
Những người khác other Jane Doe
*Tên sách title Wiki Wiki Wiki
Năm xuất bản đầu tiên origyear 1952
URL url http://vi.wikibooks.org/wiki/WWW
Định dạng
(nếu không phải HTML)
format PDF
Ngày truy cập accessdate 2010-01-23
Bản thứ edition 2
Sê-ri series
Cuốn book 5
Năm xuất bản publisheddate 2004
Nhà xuất bản publisher Wikimedia
Nơi xuất bản place St. Petersburg, Florida
Ngôn ngữ
(nếu không phải tiếng Việt)
lang tiếng Anh
ISBN isbn 978-0743477123
DOI doi 10.1007/b62130
ID id ISSN 2933
Các trang trang 14-17
Tên chương chapter Hãy làm wiki
URL của chương chapterurl http://vi.wikibooks.org/wiki/WWW/3
Trích dẫn quote Hãy mường tượng khi tất cả
mọi người trên thế giới được
tự do tiếp cận với nguồn
trí tuệ của toàn nhân loại.

CodeEdit

Template:Chú thích sách

Thong cao bao chiEdit

FieldsEdit

*Tên thông cáo title Nature so Wikipedia với Britannica
Ngày xuất bản date 15 tháng 12 năm 2005
Nhà xuất bản publisher Wikimedia
URL url http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Press/Nature
Ngày truy cập accessdate 23 tháng 7 năm 2006

CodeEdit

Template:Chú thích thông cáo báo chí

Bai trong tap chiEdit

FieldsEdit

*Tên bài title=bib.title Tự tái tạo và scrapie
*Tên tạp chí
(khoa học)
journal=bib.journal Nature
Ngày xuất bản date 2 tháng 9 năm 1967
Hoặc: Tháng xuất bản month 9
Và: Năm xuất bản year 1967
Tên đầy đủ tác giả author Nguyễn Văn A
Tên tác giả
(nếu người phương Tây)
first John
Họ tác giả
(nếu người phương Tây)
last Smith
Tên bài của tác giả tại Wikipedia authorlink John Smith (nhà sinh vật học)
Đồng tác giả
(nếu có)
coauthors=bib.author Mary Black; Trần Thị B
Quyển volume=bib.volume 215
Số issue 105
Các trang pages=bib.pages 1043-4
PMID pmid 4964084
DOI doi 10.1038/2151043a0
URL url http://www.example.com/
Định dạng
(nếu không phải HTML)
format PDF
Ngày truy cập accessdate 23 tháng 7 năm 2006
BibTex @bibtex Có thể sử dụng BibTex
để điền vào một số giá trị

CodeEdit

Template:Chú thích tạp chí

Website, trang webEdit

FieldsEdit

*URL url http://www.example.com/
*Tên trang title Lịch sử HTML
Ngày truy cập đầy đủ accessdate 23 tháng 7 năm 2006
Hoặc: Ngày và tháng truy cập accessmonthday 23 tháng 7
Và: Năm truy cập accessyear 2006
Tên đầy đủ tác giả author Nguyễn Văn A
Tên tác giả
(nếu người phương Tây)
first John
Họ tác giả
(nếu người phương Tây)
last Smith
Tên bài của tác giả tại Wikipedia authorlink John Smith (nhà văn)
Đồng tác giả
(nếu có)
coauthors Mary Black; Trần Thị B
Công trình
(tên website, v.v.)
work W3.org
Nhà xuất bản publisher World Wide Web Consortium
Ngày xuất bản date 2 tháng 9 năm 1967
Hoặc: Month month 2 tháng 9
Và: Year year 1967
Các trang
(nhất là trong PDF)
pages 1–2
Định dạng
(nếu không phải HTML)
format PDF
Ngôn ngữ (nếu không phải tiếng Anh) lang tiếng Đức
URL của bản lưu trữ
(thí dụ Internet Archive)
archiveurl http://www.example.net/vi.wikipedia.org/
Ngày lưu trữ archivedate 12 tháng 3 năm 2006

CodeEdit

Template:Chú thích web

Nhom tinEdit

FieldsEdit

*Chủ đề title Wikipedia hoạt động!
Tác giả author Larry Sanger
Ngày nhắn tin date 17 tháng 1 năm 2001
Mã số
Trong Google Groups:
"Show options" ("Hiển thị tùy chọn") →
"Show original" ("Hiển thị bài viết gốc")
Dòng bắt đầu với "Message-ID:".
Bỏ qua hai dấu ngoặc ngọn.
id 1de77450.9@WebX.la2eafNXanI
Nhóm tin newsgroup comp.infosystems.interpedia
URL url http://groups.google.com/group/
comp.infosystems.interpedia/
msg/9ba401aacf26250b
Ngày truy cập accessdate 2 tháng 10 năm 2006

CodeEdit

Template:Chú thích thông cáo báo chí

EndEdit