Guidelines for future chapters and thematic organizations/bg

Портал на Комитета по присъединяването

Affiliate resources

Сдружения

Тематични организации

Потребителски групи на Уикимедия

Вътрешни документи

Други линкове

Свържете се с нас

По-долу са изложени насоките за организациите, които искат да основат сдружение на Уикимедия или тематична организация. Те са в допълнение и разширение към минималните изисквания.

Макар, че не е задължително за организацията да изпълни всички тези насоки, Комитетът по присъединяването вероятно ще поиска разяснение за това защо те не могат или не трябва да бъдат следвани в дадената юрисдикция. Уверете се, че сте подготвили отговора си предварително.

Долните указания са еднакво приложими за сдружения и тематични организации.

Участие на сътруднициEdit

Както е посочено в изискванията, включването на участници в проектите на Уикимедия е от съществено значение за основаването на сдружение.

Въпреки това, от решаващо значение е всяко сдружение да остане самостоятелен обект, съществуващ отделно от проектите на Уикимедия. Сдруженията са независими организации, които свързват потребителите на проектите на Уикимедия, независимо от броят редакции и ролята им в рамките на тези проекти; както и приятели и поддръжници на тези проекти.

Основававането на сдружението с "всичките админ" от проектите, или "само с активните редактори" е грешен подход. Възможно е хора, които не са активни участници, да бъдат заинтересовани от реалните житейски ангажименти към движението Уикимедия, които им предоставят сдруженията; а други, които са активни редактори, да не виждат смисъл от подобно сдружение. Уверете се, че ще бъде запазено равновесие между тези, които са част от сдружението, и останалите.

Проектите на Уикимедия не са игрална площадка на сдружението и то не бива никога да предоставя на членовете си позиции със специфична власт в рамките на даден проект на Уикимедия.

Членска организацияEdit

Сдружението, когато това е възможно, трябва да бъде членска организация.

Макар че не всички правни системи и култури дават възможност за създаване на членска организация, ние силно препоръчваме този модел най-малкото да бъде проучен. Членските организации обикновено включват съвет, избиран от членовете, което осигурява промените и мащабирането (ако един член на управителния съвет вече не е активен, той може например да бъдат заменен). Ние сме отворени за всички други форми на сдружаване, които биха могли да се появят, но участващите структури трябва да бъдат облагодетелствани.

Статут на организация с нестопанска целEdit

Сдружението, когато това е възможно, трябва да бъде организация с нестопанска цел, или да се стреми да бъде такава.

Правни изисквания за превръщането в организация с нестопанска цел, могат да се различават при различните законодателства. Някои ще бъдат в състояние да формират организация с нестопанска цел, с която да започнат, други ще трябва да преминат през определен брой стъпки, за да придобият този статут. Избраната правна структура трябва да позволява статут на организация с нестопанска цел.

Име на организациятаEdit

Юридическото наименование на сдружението трябва да бъде "Уикимедия [име на страната на местния език]". (За тематичните организации вижте поетапното ръководство.)

С цел по-голяма съгласуваност и яснота, се препоръчва сдружението да следва конвенцията за именуване, приета от съществуващите сдружения.

Ако поради правни причини това не е възможно, сдружението трябва най-малкото да използва горното име като оперативно за всички предприятия, свързани с Уикимедия.

Вижте същоEdit

БележкиEdit

Забележка: Горната част е одобрена от Управителния съвет на Фондация Уикимедия през 2007 г. Указанията по-долу са добавени от членовете на Комитета по присъединяване и други, въз основа на натрупания опит през изминалите години.

Допълнителни препоръки от Комитета по присъединяванеEdit

Правна независимостEdit

Поради юридически и философски причини, сдруженията се създават като организации, юридически независими от Фондация Уикимедия. Това намалява риска те да носят отговорност за нещо, за което е отговорна Фондация Уикимедия (например съдържанието на Уикипедия). Един от начините да се гарантира тази независимост е да се избегнат формулировки в устава като "Уикимедия X е местния/ националния клон/ сдружение на Фондация Уикимедия." (Добре е да се посочват цели като подпомагане на проектите на Фондация Уикимедия или други подобни формулировки.)