Grants:Programs/Wikimedia Research & Technology Fund/Wikimedia Research Fund

This page is a translated version of the page Grants:Programs/Wikimedia Research & Technology Fund/Wikimedia Research Fund and the translation is 60% complete.
Outdated translations are marked like this.
Výskumný fond Wikimédie

Who?

Groups, individuals or organisations with research interests about Wikimedia movement

What?

Research proposals to contribute to generalizable knowledge or to strengthen the Wikimedia research community

When?

Less than 5 months processing time, one round in a year

How much?

2,000–50,000 USDSubmissions closed. Will reopen in 2025.

Who we fund

Koho financujeme

Výskumný fond poskytuje podporu jednotlivcom, skupinám a organizáciám so záujmom o výskum na projektoch Wikimedia alebo o nich. Podporujeme príspevky z rôznych výskumných disciplín vrátane humanitných vied, spoločenských vied, informatiky, vzdelávania a práva. Naším cieľom je podporovať žiadateľov, ktorí majú obmedzený prístup k financovaniu výskumu a navrhujú prácu, ktorá má potenciál priameho a pozitívneho vplyvu na ich miestne komunity.

Uprednostňujeme podporu žiadateľov, ktorí majú obmedzený prístup k financovaniu výskumu, nachádzajú sa v regiónoch sveta, kde má výskumná komunita Wikimedia menšie zastúpenie, a navrhujú prácu, ktorá má potenciál priameho pozitívneho vplyvu na ich miestne komunity alebo globálne komunity Wikimedia.

Čo financujeme

We welcome two types of submissions:

 1. In-depth research proposals to contribute to generalizable knowledge that has the potential to improve and expand our understanding of the Wikimedia projects and their impact, introduce technical and socio-technical solutions that can enhance the technology in support of the Wikimedia projects, and advance the Wikimedia Movement towards the 2030 strategic direction.
 2. Proposals that focus on strengthening, expanding and diversifying the community of researchers studying Wikimedia projects.

For other proposal types, please see other sources of funding, including the Wikimedia Community Fund and the Wikimedia Alliances Fund.

Podmienky oprávnenosti

 1. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, skupiny a organizácie. Každý jednotlivec môže súčasne získať tri otvorené granty. To zahŕňa aj „Rýchle fondy“. Skupiny alebo organizácie môžu mať naraz až päť otvorených grantov.
 2. Žiadosti musia byť väčšie ako 2 000 USD, maximálna ale 50 000 USD.
 3. Obdobie financovania môže trvať až 12 mesiacov. Navrhované práce by mali začať najskôr 1. júna 2024 a skončiť najneskôr 30. júna 2025.
 4. Príjemcovia musia súhlasiť s požiadavkami na podávanie správ, musia byť ochotní podpísať grantovú zmluvu a poskytnúť nadácii Wikimedia informácie potrebné na spracovanie financovania. Viac o požiadavkách na spôsobilosť si môžete prečítať tu.
 5. Očakávame, že všetci príjemcovia výskumných fondov budú dodržiavať Zásadu priateľského prostredia a Univerzálny kódex správania pre Wikimédiu.
 6. Prihlášky a hlásenia sa prijímajú v angličtine a v španielčine.
 7. Potenciálni žiadatelia by nemali predkladať návrh, ak platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
  1. Aspoň jeden žiadateľ bol za posledných 24 mesiacov zamestnancom alebo dodávateľom Nadácie Wikimédie;
  2. Aspoň jeden žiadateľ mal vzťah poradcu/radcu s jedným alebo viacerými predsedami výboru Výskumného fondu alebo členmi Výskumného tímu Wikimedia;
  3. Aspoň jeden zo žiadateľov je aktuálny alebo bol bývalý formálnym spolupracovníkom výskumného tímu nadácie Wikimedia za posledných 24 mesiacov;
  4. Najmenej jeden žiadateľ bol za posledných 24 mesiacov spoluautorom vedeckej publikácie s predsedovia komisií.

Informácie o oprávnenosti krajín nájdete v zozname krajín, ktoré boli v minulosti financované.

Formuláre žiadostí a návody

Please review our privacy statement prior to submitting your application.

Please use our Stage I submission template to prepare your submission. Please carefully read the document before preparing your final Stage I proposal.

The deadline for submissions to this year's Research Fund has now passed.

For proposals that have advanced to Stage II, please use our Stage II submission template to prepare your submission.

Ako financujeme

Proces podávania žiadostí

Etapa I
Žiadatelia predkladajú návrhy ako reakciu na výzvu na predkladanie návrhov pre výskumný fond.Všetky návrhy budú verejne dostupné, aby umožnili členom komunity a výborom regionálnych fondov poskytnúť spätnú väzbu. Výbor výskumného fondu a posudzovatelia vyhodnotia všetky návrhy, berúc do úvahy tento príspevok komunity, a vyzvú najlepších žiadateľov, aby predložili úplné návrhy do ďalšej fázy.
Etapa Ⅱ
Applicants whose proposals are invited for Stage Ⅱ submissions submit their full proposal. These proposals will be made publicly available and are significantly more elaborate than Stage Ⅰ proposals and will include a full budget. They will also need to include responses to meta-reviews from Stage I.

Proces kontroly

Použijeme jednocestný proces posudzovania, v ktorom je známa identita žiadateľov, ale posudzovatelia Výboru pre výskumný fond sú anonymní. Technickí posudzovatelia sa sami vyjadria so svojou odbornosť pre každý návrh a predsedom technickej kontroly oznámia všetky potenciálne konflikty záujmov. Návrhy budú prediskutované medzi posudzovateľmi a predsedami technickej komisie. Každý príspevok dostane zložené skóre a komplexné hodnotenie od predsedov technickej komisie. Každý návrh dostane aspoň tri technické posudky a môže získať vstup od jedného alebo viacerých zo siedmich výborov regionálnych fondov Wikimedia, ak o to požiadajú, ako aj od príslušných pridružených spoločností alebo skupín používateľov Wikimedia. Každý návrh môže tiež získať verejný príspevok od komunity dobrovoľníkov Wikimedia prostredníctvom štruktúrovaného procesu spätnej väzby na Meta-Wiki. Konečné rozhodnutie prijmú predsedovia Výboru pre výskumný fond, pričom zohľadnia odporúčania predsedov Technického prehľadu, ako aj spätnú väzbu a vstup od výborov regionálnych fondov a širších komunít Wikimedia.

Kritériá výberu

Prihlášky budeme posudzovať na základe nasledujúcich kritérií:

 • Výskum. Primárnym zameraním navrhovanej práce musí byť výskum alebo budovanie výskumnej komunity. Všimnite si, že návrhy s primárnym zameraním na dosah, budovanie komunity, vývoj/nasadzovanie technológií, inštitucionálnu podporu alebo iné nevýskumné aktivity sú financované z iných fondov, ktoré ponúka nadácia Wikimedia.
 • Relevantnosť. Výskum sa musí týkať projektov Wikimédie alebo okolo nich, alebo musí mať pre projekty Wikimédie veľký význam.
 • Dopad. Naším cieľom je uprednostniť návrhy, ktorých cieľom je umožniť komunitám Wikimedia prijímať rozhodnutia alebo činnosti, ktoré majú významný vplyv na základe uskutočneného výskumu. Osobitnú pozornosť budeme venovať návrhom, ktoré priamo riešia Strategické smerovanie Wikimedia 2030 (vrátane, ale nie výlučne, Odporúčania hnutia), ako aj návrhom, ktoré sa pokúšajú odpovedať na výskumné otázky menej často študovaných jazykov Wikipédie.
 • „Geografia žiadateľov a im zodpovedajúce inštitúcie“. Keďže naším cieľom je zvýšiť geografickú rozmanitosť výskumníkov, ktorí prispievajú do projektov Wikimedia, podporujeme príspevky zo Strednej a Južnej Ameriky, Afriky, východnej Európy a Ázie a týmto prihláškam budeme venovať osobitnú pozornosť.
 • Komunita. Naším cieľom je financovať prácu, ktorá pomôže komunitám Wikimédie urobiť ďalší krok. Budeme uprednostňovať návrhy, ktoré podporujú alebo spolupracujú s používateľskými skupinami Wikimedia, pridruženými spoločnosťami a komunitami vývojárov. Odporúčame žiadateľom, aby do svojho tímu zahrnuli jedného alebo viacerých členov týchto komunít a nahliadli do zoznamov želaní komunity z 2019, 2020 a 2021, kde nájdete nápady na problémy, ktoré vzniesli tieto skupiny.
 • Predchádzajúce príspevky k súvisiacim akademickým a/alebo výskumným projektom a/alebo Wikimedia a komunitám slobodnej kultúry. Preskúmame príspevky žiadateľov, ktoré sami nahlásili, aby sme hlbšie porozumeli záujmom, zručnostiam a schopnostiam žiadateľov.

Rozpočty

Žiadosti môžu byť až do výšky 50 000 USD a počas tohto cyklu financovania plánujeme poskytnúť minimálne šesť grantov. Podrobné rozpočty sa nevyžadujú ako súčasť prvotného predloženia, ale požadujeme hrubé odhady v nasledujúcich kategóriách (ak sú k dispozícii) spolu so stručným vysvetlením:

 • Plat alebo štipendium
 • Výhody
 • Vybavenie
 • Softvér
 • Náklady na publikovanie s otvoreným prístupom
 • Inštitucionálne režijné náklady (až do 15 % z celkového požadovaného rozpočtu)
 • Iné (podľa špecifikácie)

Because the WMF mission is focused on education, budgets should not include faculty teaching “buyouts”—i.e., any budgeting for salary or effort that will result in a reduction of teaching. If the research project being proposed is absolutely not possible without a buyout, please provide context in your budget request and an exception will be considered by the Research Fund Committee.

Final grant amounts are up to the discretion of the Research Fund Committee, who may reach out to finalists to ask for a reduced budget and a proportionally reduced scope of work. Funds will be disbursed in one payment at the beginning of the funding period (As early as May 2024).

Etika

Všetky návrhy by sa mali riadiť princípmi etického výskumu a pravidlami a usmerneniami týkajúcimi sa výskumu ľudských subjektov. Odporúčame autorom, aby si prečítali Menlo Report, kde nájdete ďalšie informácie o etických princípoch, Allman/Paxson IMC ‘07 paper s návodom na etické zdieľanie údajov a etiku o princípe auditov Sandvig et al. „14 paper. Finalisti sa musia zaoberať možnými etickými výzvami a tým, ako ich budú riešiť vo svojom návrhu. Pred rozdelením finančných prostriedkov je potrebné dokončiť kontrolu inštitucionálnej revíznej rady (ak je to vhodné).

Výstupy výskumu

Aby boli výsledky výskumu použiteľné a znovu použiteľné komunitami dobrovoľníkov, pridruženými spoločnosťami a nadáciou Wikimedia, žiadatelia musia zabezpečiť, aby bol akýkoľvek výstup vášho výskumu v súlade s Zásadami otvoreného prístupu Wikimedia Foundation. Žiadateľom sa odporúča zahrnúť náklady na publikáciu s otvoreným prístupom ako súčasť svojho rozpočtu.

Od príjemcov grantu sa očakáva, že vytvoria stránky projektu na MetaWiki:Research dokumentujúc ich postup práce raz za mesiac. Okrem toho sa od nich očakáva, že vypracujú záverečné finančné správy a správy o projekte pomocou poskytnutých šablón a budú sa prezentovať na budúcom výskumnom podujatí Wikimedia, ako aj aspoň na jednom podujatí v rámci svojej výskumnej komunity.

Cyklus žiadostí výskumného fondu

 1. Otvorená výzva na podávanie žiadostí s úradnými hodinami pre záujemcov
 2. Preskúmanie návrhov fázy I vrátane odmietnutých, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti, kontroly oprávnenosti, technického preskúmania, preskúmania komunity a preskúmania výboru regionálneho fondu
 3. Výzva pre finalistov, aby sa prihlásili do fázy Ⅱ
 4. Technická revízia návrhov Ⅱ. etapy
 5. Konečné rozhodnutie

Important Dates

2023–24

15. decembra 2023

Stage Ⅰ application submission deadline

13. februára 2024

Stage Ⅰ selection result notifications

18. marca 2024

Stage Ⅱ application submission deadline

29. apríla 2024

Stage Ⅱ selection result notifications


All deadlines are 23:59 Anywhere on Earth.

Review submissions

Funded proposals


Not funded proposals from FY 2023-24

Úradné hodiny

Pozývame potenciálnych žiadateľov, aby si naplánovali konzultácie 1:1 s členmi výboru Výskumného fondu, aby mohli klásť otázky týkajúce sa programu alebo relevantnosti ich navrhovanej práce. Kliknutím na [$url2 tu] naplánujete reláciu s Pablo v angličtine alebo španielčine. Pri plánovaní stretnutia uveďte popis navrhovanej výskumnej témy alebo otázky. Kliknite tu a naplánujte stretnutie so Emily pre kladenie otázok týkajúcich sa programu a procesu podávania žiadostí.

Kontaktujte nás

Otázky smerujte na research_fund wikimedia.org.

Organizačný výbor

Predsedovia grantových komisií

 • Benjamin Mako Hill (Univerzita vo Washingtone)
 • Leila Zia (Nadácia Wikimédie)

Technical Committee chairs

 • Aaron Shaw (Northwestern University)
 • Miriam Redi (Wikimedia Foundation)

Workflow Chair

 • Kinneret Gordon (Wikimedia Foundation)

Reviewers (FY 2023-24)

 • Pablo Aragón (Wikimedia Foundation)
 • Akhil Arora (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne)
 • Pablo Beytía (Pontificia Universidad Catolica de Chile)
 • Hannah Brueckner (New York University Abu Dhabi)
 • Ana María Castillo Hinojosa (Universitat Internacional de Catalunya)
 • Kaylea Champion (University of Washington)
 • Giovanni Colavizza (University of Bologna)
 • Gianluca Demartini (University of Queensland)
 • Djellel Difallah (New York University, Abu Dhabi)
 • Shani Evenstein Sigalov (Tel Aviv University)
 • David Garcia (Universität Konstanz)
 • Martin Gerlach (Wikimedia Foundation)
 • Kristina Gligoric (Stanford University)
 • Jérôme Hergueux (CNRS)
 • Dariusz Jemielniak (Kozminski University)
 • Isaac Johnson (Northwestern University, Northwestern University)
 • Steve Jankowski (University of Amsterdam)
 • Lucie-Aimée Kaffee (Hugging Face)
 • Isabelle Langrock (Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po))
 • Amanda Lawrence (Royal Melbourne Institute of Technology)
 • Florian Lemmerich (Universität Passau)
 • Daniele Metilli (University College London, University of London)
 • Jonathan T. Morgan (CrowdStrike)
 • Animesh Mukherjee (Indian Institute of Technology Kharagpur)
 • Sneha Narayan (Carleton College)
 • Tiziano Piccardi (Stanford University)
 • Paolo Papotti (Eurecom)
 • Diego Sáez Trumper (Wikimedia Foundation)
 • Cristina Sarasua (Department of Informatics, University of Zurich, University of Zurich)
 • Rossano Schifanella (University of Turin)
 • Nicole Schwitter (Universität Mannheim)
 • Elena Simperl (King's College London)
 • Markus Strohmaier (Universität Mannheim)
 • Nathan TeBlunthuis (Northwestern University)
 • Jacob Thebault-Spieker (University of Wisconsin - Madison)
 • Carla Toro (Universidad de Chile)
 • Houcemeddine Turki (Faculty of Sciences of Sfax, University of Sfax, Tunisia)
 • Nicholas Vincent (Simon Fraser University)
 • Andreas Vlachos (University of Cambridge)
 • Katrin Weller (GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences)
 • Jisung Yoon (Northwestern University)

Pozri tiež