Grants:Programs/Wikimedia Research & Technology Fund/Wikimedia Research Fund

This page is a translated version of the page Grants:Programs/Wikimedia Research & Technology Fund/Wikimedia Research Fund and the translation is 97% complete.
Výskumný fond Wikimédie

Koho financujeme

Výskumný fond poskytuje podporu jednotlivcom, skupinám a organizáciám so záujmom o výskum na projektoch Wikimedia alebo o nich. Podporujeme príspevky z rôznych výskumných disciplín vrátane humanitných vied, spoločenských vied, informatiky, vzdelávania a práva. Naším cieľom je podporovať žiadateľov, ktorí majú obmedzený prístup k financovaniu výskumu a navrhujú prácu, ktorá má potenciál priameho a pozitívneho vplyvu na ich miestne komunity.

Uprednostňujeme podporu žiadateľov, ktorí majú obmedzený prístup k financovaniu výskumu, nachádzajú sa v regiónoch sveta, kde má výskumná komunita Wikimedia menšie zastúpenie, a navrhujú prácu, ktorá má potenciál priameho pozitívneho vplyvu na ich miestne komunity alebo globálne komunity Wikimedia.

Čo financujeme

Vítame príspevky, ktoré popisujú hĺbkové výskumné návrhy s cieľom zlepšiť a rozšíriť naše chápanie projektov Wikimedia a ich vplyvu, predstaviť technické a sociálno-technické riešenia, ktoré môžu zlepšiť technológiu na podporu projektov Wikimedia, a posunúť hnutie Wikimedia smerom k 2030 Strategický smer. Zvážime aj návrhy financovania, ktoré sa zameriavajú na rozšírenie a diverzifikáciu komunity výskumníkov, ktorí študujú projekty Wikimedia. Pokiaľ ide o prácu nesúvisiacu s výskumom, pozrite si ďalšie zdroje financovania, vrátane Fondu komunity Wikimedia, Fondu aliancií Wikimedia a pripravovaného technologického fondu Wikimedia.

Podmienky oprávnenosti

 • Prihlásiť sa môžu jednotlivci, skupiny a organizácie. Každý jednotlivec môže súčasne získať tri otvorené granty. To zahŕňa aj „Rýchle fondy“. Skupiny alebo organizácie môžu mať naraz až päť otvorených grantov.
 • Žiadosti musia byť väčšie ako 2 000 USD, maximálna ale 50 000 USD.
 • Obdobie financovania môže trvať až 12 mesiacov. Navrhované práce by mali začať najskôr 1. júna 2023 a skončiť najneskôr 31. mája 2024.
 • Príjemcovia musia súhlasiť s požiadavkami na podávanie správ, musia byť ochotní podpísať grantovú zmluvu a poskytnúť nadácii Wikimedia informácie potrebné na spracovanie financovania. Viac o požiadavkách na spôsobilosť si môžete prečítať tu.
 • Očakávame, že všetci príjemcovia výskumných fondov budú dodržiavať Zásadu priateľského prostredia a Univerzálny kódex správania pre Wikimédiu.
 • Prihlášky a hlásenia sa prijímajú v angličtine a v španielčine.
 • Potenciálni žiadatelia by nemali predkladať návrh, ak platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
  • Aspoň jeden žiadateľ bol za posledných 24 mesiacov zamestnancom alebo dodávateľom Nadácie Wikimédie;
  • Aspoň jeden žiadateľ mal vzťah poradcu/radcu s jedným alebo viacerými predsedami výboru Výskumného fondu alebo členmi Výskumného tímu Wikimedia;
  • Aspoň jeden zo žiadateľov je aktuálny alebo bol bývalý formálnym spolupracovníkom výskumného tímu nadácie Wikimedia za posledných 24 mesiacov;
  • Najmenej jeden žiadateľ bol za posledných 24 mesiacov spoluautorom vedeckej publikácie s predsedovia komisií.

Informácie o oprávnenosti krajín nájdete v zozname krajín, ktoré boli v minulosti financované.

Formuláre žiadostí a návody

Pred odoslaním žiadosti si prečítajte naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Prihlášky je potrebné odoslať na EasyChair, čo je platforma tretej strany. Žiadame vás, aby ste si našli čas na vyplnenie podrobného používateľského profilu, pretože tieto informácie sa použijú na to, aby sme vás priradili k príslušným recenzentom. Odoslanie návrhu bude vyžadovať, aby si aspoň jeden autor vytvoril účet na Easychair.

Aplikácia na EasyChair vyžaduje nasledujúce informácie:

 • Meno, e-mailová adresa a používateľské meno Wikimedia (ak je k dispozícii) všetkých žiadateľov.
 • Mená/používateľské mená, roly (s ohľadom na tento návrh), inštitucionálne príslušnosti, krajiny bydliska pre všetkých ostatných zamestnancov zahrnutých do projektu, vrátane dobrovoľníkov a poradcov. (Voliteľné)
 • Názov návrhu.
 • Popis navrhovaného projektu vrátane cieľov a prístupu (maximálne 2500 znakov).
 • Približná požadovaná suma v amerických dolároch.
 • Popis rozpočtu (maximálne 500 znakov).
 • Vplyv a relevantnosť práce pre projekty Wikimedia, vrátane miery, do akej bude výskum riešiť strategické smerovanie Wikimedia do roku 2030 a/alebo podporí prácu skupín používateľov, pridružených spoločností a vývojárskych komunít Wikimedia (maximálne 750 znakov).
 • Plány na šírenie (maximálne 500 znakov).
 • Predchádzajúce príspevky do súvisiacich akademických a / alebo výskumných projektov a / alebo Wikimedia a komunít slobodnej kultúry. Ak žiadne, potom vysvetlenie plánovaných príspevkov (maximálne 750 znakov).

Odošlite návrh do Výskumného a technologického fondu Wikimedia cez EasyChair (vyžaduje vytvorenie účtu)

Ako financujeme

Proces podávania žiadostí

Etapa I
Žiadatelia predkladajú návrhy ako reakciu na výzvu na predkladanie návrhov pre výskumný fond. Všetky návrhy budú verejne dostupné, aby umožnili členom komunity a výborom regionálnych fondov poskytnúť spätnú väzbu. Výbor výskumného fondu a posudzovatelia vyhodnotia všetky návrhy, berúc do úvahy tento príspevok komunity, a vyzvú najlepších žiadateľov, aby predložili úplné návrhy do ďalšej fázy. Technickí posudzovatelia vyhodnotia všetky návrhy. Žiadatelia najlepších návrhov sú vyzvaní, aby predložili úplné návrhy do ďalšej fázy.
Etapa II
Vyzveme najlepších žiadateľov, aby predložili úplný rozpočet a návrh vrátane odpovedí na pripomienky recenzentov, členov komunity a výborov regionálnych fondov. Pozvaní žiadatelia dostanú podrobné pokyny, ako pripraviť a predložiť svoje návrhy. Tie budú tiež verejne dostupné.

Proces kontroly

Použijeme jednocestný proces posudzovania, v ktorom je známa identita žiadateľov, ale posudzovatelia Výboru pre výskumný fond sú anonymní. Technickí posudzovatelia sa sami vyjadria so svojou odbornosť pre každý návrh a predsedom technickej kontroly oznámia všetky potenciálne konflikty záujmov. Návrhy budú prediskutované medzi posudzovateľmi a predsedami technickej komisie. Každý príspevok dostane zložené skóre a komplexné hodnotenie od predsedov technickej komisie. Každý návrh dostane aspoň tri technické posudky a môže získať vstup od jedného alebo viacerých zo siedmich výborov regionálnych fondov Wikimedia, ak o to požiadajú, ako aj od príslušných pridružených spoločností alebo skupín používateľov Wikimedia. Každý návrh môže tiež získať verejný príspevok od komunity dobrovoľníkov Wikimedia prostredníctvom štruktúrovaného procesu spätnej väzby na Meta-Wiki. Konečné rozhodnutie prijmú predsedovia Výboru pre výskumný fond, pričom zohľadnia odporúčania predsedov Technického prehľadu, ako aj spätnú väzbu a vstup od výborov regionálnych fondov a širších komunít Wikimedia.

Návrhy budú prediskutované medzi posudzovateľmi a predsedami výborov, pričom sa zohľadnia príspevky výborov regionálnych fondov a dobrovoľníckych komunít. Konečné rozhodnutie prijmú predsedovia výskumného výboru.

Kritériá výberu

Prihlášky budeme posudzovať na základe nasledujúcich kritérií:

 • Výskum. Primárnym zameraním navrhovanej práce musí byť výskum alebo budovanie výskumnej komunity. Všimnite si, že návrhy s primárnym zameraním na dosah, budovanie komunity, vývoj/nasadzovanie technológií, inštitucionálnu podporu alebo iné nevýskumné aktivity sú financované z iných fondov, ktoré ponúka nadácia Wikimedia.
 • Relevantnosť. Výskum sa musí týkať projektov Wikimédie alebo okolo nich, alebo musí mať pre projekty Wikimédie veľký význam.
 • Dopad. Naším cieľom je uprednostniť návrhy, ktorých cieľom je umožniť komunitám Wikimedia prijímať rozhodnutia alebo činnosti, ktoré majú významný vplyv na základe uskutočneného výskumu. Osobitnú pozornosť budeme venovať návrhom, ktoré priamo riešia Strategické smerovanie Wikimedia 2030 (vrátane, ale nie výlučne, Odporúčania hnutia), ako aj návrhom, ktoré sa pokúšajú odpovedať na výskumné otázky menej často študovaných jazykov Wikipédie.
 • „Geografia žiadateľov a im zodpovedajúce inštitúcie“. Keďže naším cieľom je zvýšiť geografickú rozmanitosť výskumníkov, ktorí prispievajú do projektov Wikimedia, podporujeme príspevky zo Strednej a Južnej Ameriky, Afriky, východnej Európy a Ázie a týmto prihláškam budeme venovať osobitnú pozornosť.
 • Komunita. Naším cieľom je financovať prácu, ktorá pomôže komunitám Wikimédie urobiť ďalší krok. Budeme uprednostňovať návrhy, ktoré podporujú alebo spolupracujú s používateľskými skupinami Wikimedia, pridruženými spoločnosťami a komunitami vývojárov. Odporúčame žiadateľom, aby do svojho tímu zahrnuli jedného alebo viacerých členov týchto komunít a nahliadli do zoznamov želaní komunity z 2019, 2020 a 2021, kde nájdete nápady na problémy, ktoré vzniesli tieto skupiny.
 • Predchádzajúce príspevky k súvisiacim akademickým a/alebo výskumným projektom a/alebo Wikimedia a komunitám slobodnej kultúry. Preskúmame príspevky žiadateľov, ktoré sami nahlásili, aby sme hlbšie porozumeli záujmom, zručnostiam a schopnostiam žiadateľov.

Rozpočty

Žiadosti môžu byť až do výšky 50 000 USD a počas tohto cyklu financovania plánujeme poskytnúť minimálne šesť grantov. Podrobné rozpočty sa nevyžadujú ako súčasť prvotného predloženia, ale požadujeme hrubé odhady v nasledujúcich kategóriách (ak sú k dispozícii) spolu so stručným vysvetlením:

 • Plat alebo štipendium
 • Výhody
 • Vybavenie
 • Softvér
 • Náklady na publikovanie s otvoreným prístupom
 • Inštitucionálne režijné náklady (až do 15 % z celkového požadovaného rozpočtu)
 • Iné (podľa špecifikácie)

Konečná výška grantu závisí od uváženia výboru Výskumného fondu, ktorý môže osloviť finalistov so žiadosťou o zníženie rozpočtu a úmerne znížený rozsah prác. Prostriedky budú vyplatené jednou platbou na začiatku obdobia financovania (jún 2023).

Etika

Všetky návrhy by sa mali riadiť princípmi etického výskumu a pravidlami a usmerneniami týkajúcimi sa výskumu ľudských subjektov. Odporúčame autorom, aby si prečítali Menlo Report, kde nájdete ďalšie informácie o etických princípoch, Allman/Paxson IMC ‘07 paper s návodom na etické zdieľanie údajov a etiku o princípe auditov Sandvig et al. „14 paper. Finalisti sa musia zaoberať možnými etickými výzvami a tým, ako ich budú riešiť vo svojom návrhu. Pred rozdelením finančných prostriedkov je potrebné dokončiť kontrolu inštitucionálnej revíznej rady (ak je to vhodné).

Výstupy výskumu

Aby boli výsledky výskumu použiteľné a znovu použiteľné komunitami dobrovoľníkov, pridruženými spoločnosťami a nadáciou Wikimedia, žiadatelia musia zabezpečiť, aby bol akýkoľvek výstup vášho výskumu v súlade s Zásadami otvoreného prístupu Wikimedia Foundation. Žiadateľom sa odporúča zahrnúť náklady na publikáciu s otvoreným prístupom ako súčasť svojho rozpočtu.

Od príjemcov grantu sa očakáva, že vytvoria stránky projektu na MetaWiki:Research dokumentujúc ich postup práce raz za mesiac. Okrem toho sa od nich očakáva, že vypracujú záverečné finančné správy a správy o projekte pomocou poskytnutých šablón a budú sa prezentovať na budúcom výskumnom podujatí Wikimedia, ako aj aspoň na jednom podujatí v rámci svojej výskumnej komunity.

Cyklus žiadostí výskumného fondu

 1. Otvorená výzva na podávanie žiadostí s úradnými hodinami pre záujemcov
 2. Preskúmanie návrhov fázy I vrátane odmietnutých, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti, kontroly oprávnenosti, technického preskúmania, preskúmania komunity a preskúmania výboru regionálneho fondu
 3. Výzva pre finalistov, aby sa prihlásili do fázy II
 4. Technická revízia návrhov II. etapy
 5. Konečné rozhodnutie

Preskúmať príspevky

Proposed submissions

Not funded submissions

Not Funded Submissions


Úradné hodiny

Pozývame potenciálnych žiadateľov, aby si naplánovali konzultácie 1:1 s členmi výboru Výskumného fondu, aby mohli klásť otázky týkajúce sa programu alebo relevantnosti ich navrhovanej práce. Kliknutím na tu naplánujete reláciu s Pablo v angličtine alebo španielčine. Pri plánovaní stretnutia uveďte popis navrhovanej výskumnej témy alebo otázky. Kliknite tu a naplánujte stretnutie so Emily pre kladenie otázok týkajúcich sa programu a procesu podávania žiadostí. Rezervácie vyžadujú, aby ste používali služby nezávislé od Wikimedia Foundation. Ďalšie informácie o pravidlách používania služby Kalendár Google nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Dôležité dátumy

 • 16. december 2022 AoE – termín na predloženie žiadostí v I. fáze.
 • 2 3. marca 2023 – oznámenia o výsledkoch výberu v I. fázy.
 • 31. marec 2023 – termín na predkladanie žiadostí v II. fáze.
 • 4. máj 2023 – oznámenia o výsledkoch výberu v II. fáze


Kontaktujte nás

Otázky smerujte na research_fund wikimedia.org.

Organizačný výbor

Predsedovia grantových komisií

 • Benjamin Mako Hill (Univerzita vo Washingtone)
 • Leila Zia (Nadácia Wikimédie)

Technical Committee chairs

 • Aaron Shaw (Northwestern University)
 • Elena Simperl (King's College London)

Workflow Chair

 • Emily Lescak (Wikimedia Foundation)

Pozri tiež