GNU Free Documentation License/nl

This page is a translated version of the page GNU Free Documentation License and the translation is 100% complete.

De GNU Free Documentation license is een auteursplichtige contentlicentie. Wikimedia is een project dat gebruik maakt van deze licentie, en dus is de documentatie ervan relevant. De documentatie onder de regelafbreking dateert van 2002-11. Zie het Engelstalig Wikipedia-artikel voor meer informatie.


Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Iedereen is toegestaan om letterlijke kopieën
van dit licentiedocument te kopiëren en te verspreiden,
maar het is niet toegestaan om het te wijzigen.

0. INLEIDING

Het doel van deze licentie is om een handleiding, een handboek of een ander functioneel en nuttig document "vrij" te maken in de zin van vrijheid: om iedereen de daadwerkelijke vrijheid te verzekeren om het te kopiëren en te herverdelen, met of zonder wijziging, zowel commercieel als niet-commercieel. Ten tweede behoudt deze licentie voor de auteur en uitgever een manier om krediet te krijgen voor zijn werk, zonder dat hij verantwoordelijk wordt geacht voor wijzigingen die door anderen zijn aangebracht.

Deze licentie is een soort "copyleft", wat betekent dat afgeleide werken van het document zelf in dezelfde zin vrij moeten zijn. Het is een aanvulling op de GNU General Public License, een copyleft licentie die is ontworpen voor vrije software.

We hebben deze licentie ontworpen om deze te gebruiken voor handleidingen voor vrije software, omdat vrije software vrije documentatie nodig heeft: een gratis programma moet worden geleverd met handleidingen die dezelfde vrijheden bieden als de software. Deze licentie is echter niet beperkt tot softwarehandleidingen; zij kan worden gebruikt voor elk tekstwerk, ongeacht het onderwerp of het feit of het als gedrukte boek wordt gepubliceerd. Wij raden deze licentie voornamelijk aan voor werken die als instructie of als referentie dienen.

1. TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

Deze licentie is van toepassing op elk handboek of ander werk, op elk medium, dat een door de auteursrechthouder geplaatste kennisgeving bevat waarin wordt vermeld dat het kan worden verspreid onder de voorwaarden van deze licentie. Een dergelijke kennisgeving verleent een wereldwijde, royalty-vrij, onbeperkt duur licentie om het werk te gebruiken onder de hierin vermelde voorwaarden. Het "document" hieronder verwijst naar een dergelijke handleiding of werk. Elk lid van het publiek is een licentiehouder en wordt als "u" aangeduid. U accepteert de licentie als u het werk kopieert, wijzigt of verspreidt op een manier die toestemming vereist onder het auteursrecht.

Een "Gemodificeerde Versie" van het Document betekent elk werk dat het Document of een deel ervan bevat, ofwel letterlijk gekopieerd, ofwel met wijzigingen en/of vertaald in een andere taal.

Een "Secundaire sectie" is een aangeduide bijlage of een voorwerk-sectie van het Document dat zich uitsluitend bezighoudt met de relatie van de uitgevers of auteurs van het Document met het algemene onderwerp van het Document (of met daarmee verband houdende zaken) en niets bevat dat rechtstreeks binnen dat algemene onderwerp zou kunnen vallen. (Als het Document dus gedeeltelijk een wiskundehandboek is, kan een secundaire sectie geen wiskunde uitleggen.) De relatie kan een kwestie zijn van historische verband met het onderwerp of met gerelateerde zaken, of van juridische, commerciële, filosofische, ethische of politieke positie met betrekking tot hen.

De "Invariante Secties" zijn bepaalde Secundaire Secties waarvan de titels, als zijnde die van Invariante Secties, worden aangeduid in de kennisgeving waarin staat dat het Document is vrijgegeven onder deze Licentie. Als een sectie niet voldoet aan de bovenstaande definitie van secundair, mag deze niet worden aangeduid als Invariant. Het Document mag nul Invariante Secties bevatten. Als het document geen Invariante Secties identificeert, zijn er geen.

De "Omslagteksten" zijn bepaalde korte tekstpassages die worden vermeld, als Teksten op de Voorkant of Teksten op de Achteromslag, in de kennisgeving waarin staat dat het Document is vrijgegeven onder deze Licentie. Een tekst op de voorkant mag maximaal 5 woorden bevatten en een tekst op de achterkant mag maximaal 25 woorden bevatten.

Een "Transparante" kopie van het Document betekent een machinaal leesbare kopie, weergegeven in een formaat waarvan de specificatie beschikbaar is voor het grote publiek, dat geschikt is om het document eenvoudig te herzien met generieke teksteditors of (voor afbeeldingen die uit pixels bestaan) generieke tekenprogramma's of (voor tekeningen) een algemeen beschikbare tekeneditor, en die geschikt is voor invoer in teksteditors of voor automatische vertaling naar een verscheidenheid aan formaten die geschikt zijn voor invoer in teksteditors. Een kopie die is gemaakt in een anderszins Transparante bestandsindeling waarvan de opmaak, of het ontbreken van opmaak, is gerangschikt om latere wijzigingen door lezers te dwarsbomen of te ontmoedigen, is niet Transparant. Een afbeeldingsindeling is niet Transparant als deze wordt gebruikt voor een substantiële hoeveelheid tekst. Een kopie die niet "Transparant" is, wordt "Ondoorzichtig" genoemd.

Voorbeelden van geschikte formaten voor Transparante kopieën zijn gewone ASCII zonder opmaak, Texinfo-invoerformaat, LaTeX-invoerformaat, SGML of XML met behulp van een openbaar beschikbare DTD, en standaard conform eenvoudige HTML, PostScript of PDF ontworpen voor menselijke modificatie. Voorbeelden van transparante afbeeldingsformaten zijn PNG, XCF en JPG. Ondoorzichtige formaten omvatten propriëtaire formaten die alleen kunnen worden gelezen en bewerkt door propriëtaire tekstverwerkers, SGML of XML waarvoor de DTD en/of verwerkingshulpmiddelen niet algemeen beschikbaar zijn, en de door de machine gegenereerde HTML, PostScript of PDF die door sommige tekstverwerkers wordt geproduceerd, alleen voor uitvoerdoeleinden.

De "Titelpagina" betekent voor een gedrukte boek de titelpagina zelf, plus de volgende pagina's die nodig zijn om het materiaal dat deze licentie vereist, leesbaar te bevatten om op de titelpagina te verschijnen. Voor werken in formaten die geen titelpagina als zodanig hebben, wordt met "Titelpagina" verstaan de tekst die dicht bij de meest prominente verschijning van de titel van het werk staat, voorafgaand aan het begin van de tekst zelf.

Een sectie "XYZ" betekent een benoemde ondereenheid van het Document waarvan de titel ofwel precies XYZ is of XYZ in koppels bevat na tekst die XYZ vertaalt in een andere taal. (Hier staat XYZ voor een specifieke sectienaam die hieronder wordt genoemd, zoals "Dankbetuigingen", "Toewijdingen", "Vermeldingen" of "Geschiedenis".) Om de titel van een dergelijk gedeelte te behouden wanneer u het Document wijzigt, betekent dat het volgens deze definitie een sectie blijft "Titled XYZ".

Het Document kan de vrijstelling van garantie (disclaimer) naast de kennisgeving bevatten waarin staat dat deze licentie van toepassing is op het Document. Deze vrijstelling van garantie wordt beschouwd als door verwijzing in deze licentie opgenomen, maar alleen met betrekking tot vrijstelling van garantie: alle andere implicaties die deze vrijstelling van garantie kunnen hebben, zijn nietig en hebben geen invloed op de betekenis van deze licentie.

2. LETTERLIJK KOPIËREN

U mag het Document kopiëren en distribueren in elk medium, zowel commercieel als niet-commercieel, op voorwaarde dat deze Licentie, de auteursrechtelijke vermeldingen en de licentievermelding waarin staat dat deze Licentie van toepassing is op het Document, in alle kopieën worden gereproduceerd en dat u geen enkele andere voorwaarde toevoegt aan die van deze Licentie. U mag geen technische maatregelen nemen om het lezen of verder kopiëren van de kopieën die u maakt of verspreidt, te belemmeren of te controleren. U kunt echter wel een vergoeding accepteren in ruil voor kopieën. Als u een voldoende groot aantal exemplaren verspreidt, moet u zich ook houden aan de voorwaarden in sectie 3.

U mag ook kopieën uitlenen, onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld, en u mag kopieën openbaar maken.

3. KOPIËREN IN HOEVEELHEID

Als u meer dan 100 gedrukte exemplaren (of kopieën in media met gewoonlijk gedrukte omslagen) van het Document publiceert en de licentievermelding van het Document omslagteksten vereist, moet u de kopieën bijvoegen in omslagen die duidelijk en leesbaar al deze omslagteksten bevatten: teksten op de vooromslag en teksten op de achteromslag. Beide omslagen moeten u ook duidelijk en leesbaar u identificeren als de uitgever van deze exemplaren. Op de voorkant moet de volledige titel worden weergegeven, waarbij alle woorden van de titel even prominent en zichtbaar zijn. U kunt daarnaast ander materiaal op de omslagen toevoegen. Kopiëren met wijzigingen die beperkt zijn tot de omslagen, zolang ze de titel van het Document behouden en aan deze voorwaarden voldoen, kan in andere opzichten worden behandeld als letterlijk kopiëren.

Als de vereiste teksten voor een van beide omslagen te omvangrijk zijn om leesbaar te passen, moet u de eerste vermelde (zoveel als redelijk past) op de eigenlijke omslag plaatsen en de rest zetten op volgende pagina's.

Als u ondoorzichtige kopieën van het Document publiceert of verspreidt met een nummering van meer dan 100, moet u ofwel een machinaal leesbare transparante kopie bij elke ondoorzichtige kopie voegen, ofwel in of bij elke ondoorzichtige kopie een computernetwerklocatie vermelden van waaruit het algemene netwerkgebruikende publiek toegang heeft om een volledige transparante kopie van het Document te downloaden met behulp van openbare netwerkprotocollen, Vrij van toegevoegd materiaal. Als u van de laatste optie gebruik maakt, moet u redelijk voorzichtige stappen ondernemen, wanneer u begint met de distributie van Ondoorzichtige kopieën in hoeveelheden, om ervoor te zorgen dat deze Transparante kopie op deze manier toegankelijk blijft op de aangegeven locatie tot ten minste één jaar na de laatste keer dat u een Ondoorzichtige kopie (rechtstreeks of via uw agenten of verkopers) van die editie aan het publiek verspreidt.

Het wordt verzocht, maar niet verplicht, om ruim voordat u een groot aantal exemplaren verspreidt, contact op te nemen met de auteurs van het Document, om hen de kans te geven u een bijgewerkte versie van het Document te bezorgen.

4. MODIFICATIES

U mag een Gemodificeerde Versie van het Document kopiëren en distribueren onder de voorwaarden van de paragrafen 2 en 3 hierboven, op voorwaarde dat u de Gemodificeerde Versie vrijgeeft onder precies deze Licentie, waarbij de Gemodificeerde Versie de rol van het Document vervult, en aldus de distributie en wijziging van de Gemodificeerde Versie in licentie geeft aan degene die er een kopie van bezit. Bovendien moet u de volgende dingen doen in de Gemodificeerde Versie:

A. Gebruik op de Titelpagina (en op de omslagen, indien aanwezig) een titel die verschilt van die van het Document en van die van eerdere versies (die, als die er waren, moeten worden vermeld in de sectie Geschiedenis van het Document). U mag dezelfde titel gebruiken als een eerdere versie als de oorspronkelijke uitgever van die versie toestemming geeft.
B. Vermeld op de Titelpagina als auteurs een of meer personen of entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het auteurschap van de wijzigingen in de Gemodificeerde Versie, samen met ten minste vijf van de hoofdauteurs van het Document (alle hoofdauteurs, als er minder dan vijf zijn), tenzij zij u van deze vereiste ontheffen.
C. Vermeld op de Titelpagina de naam van de uitgever van de Gemodificeerde Versie, als uitgever.
D. Bewaar alle auteursrechtelijke vermeldingen van het Document.
E. Voeg een passende copyrightvermelding toe voor uw wijzigingen naast de andere copyrightkennisgevingen.
F. Voeg onmiddellijk na de auteursrechtelijke vermeldingen een licentievermelding toe die het publiek toestemming geeft om de Gemodificeerde Versie te gebruiken onder de voorwaarden van deze Licentie, in de vorm zoals weergegeven in het Addendum hieronder.
G. Bewaar in die kennisgeving de volledige lijsten van Invariante Secties en vereiste Omslagteksten die in de kennisgeving van het Document worden gegeven.
H. Voeg een ongewijzigde kopie van deze Licentie toe.
I. Behoud de sectie met de titel "Geschiedenis", behoud de titel en voeg er een item aan toe met ten minste de titel, het jaar, de nieuwe auteurs en de uitgever van de Gemodificeerde Versie zoals vermeld op de Titelpagina. Als er geen sectie met de titel "Geschiedenis" in het Document is, maak er dan een met de titel, het jaar, de auteurs en de uitgever van het Document zoals vermeld op de Titelpagina, en voeg vervolgens een item toe dat de Gemodificeerde Versie beschrijft zoals vermeld in de vorige zin.
J. Behoud de netwerklocatie, indien aanwezig, vermeld in het Document voor openbare toegang tot een Transparante kopie van het document, en ook de netwerklocaties die in het Document zijn vermeld voor eerdere versies waarop het was gebaseerd. Deze kunnen in de sectie "Geschiedenis" worden geplaatst. U kunt een netwerklocatie weglaten voor een werk dat ten minste vier jaar vóór het document zelf is gepubliceerd, of als de oorspronkelijke uitgever van de versie waarnaar het verwijst toestemming geeft.
K. Voor elke sectie met de titel "Dankbetuigingen" of "Toewijdingen", bewaar de titel van de sectie en bewaar in de sectie alle inhoud en toon van elk van de dankbetuigingen en/of opdrachten van de bijdragers die daarin worden gegeven.
L. Behoud alle onveranderlijke delen van het Document, ongewijzigd in hun tekst en in hun titels. Sectienummers of iets dergelijks worden niet beschouwd als onderdeel van de sectietitels.
M. Verwijder elke sectie met de titel "Vermeldingen". Een dergelijke sectie mag niet worden opgenomen in de Gemodificeerde Versie.
N. Wijzig de titel van een bestaande sectie niet in de titel "Vermeldingen" of om de titel te conflicteren met een invariante sectie.
O. Bewaar alle disclaimers van garantie.

Als de Gemodificeerde Versie nieuwe voorwerk secties of bijlagen bevat die kwalificeren als Secundaire Secties en geen materiaal bevatten dat uit het Document is gekopieerd, kunt u naar eigen goeddunken sommige of al deze secties als Invariant aanwijzen. Om dit te doen, voegt u hun titels toe aan de lijst met Invariante Secties in de licentie kennisgeving van de Gemodificeerde Versie. Deze titels moeten onderscheidend zijn van andere sectietitels.

U kunt een sectie toevoegen met de titel "Aanbevelingen", op voorwaarde dat het alleen maar de vermeldingen bevat van uw Gemodificeerde Versie door verschillende partijen - bijvoorbeeld, verklaringen van peer review of dat de tekst door een organisatie is goedgekeurd als de gezaghebbende definitie van een standaard.

U kunt een gedeelte van maximaal vijf woorden als voorbladtekst en een gedeelte van tot 25 woorden als achterbladtekst aan het einde van de lijst van voorbladteksten in de Gemodificeerde Versie toevoegen. Alleen één passage van de voorbladtekst en één passage van het achterbladtekst mag worden toegevoegd door (of door middel van regelingen die door) één entiteit worden gemaakt. Indien het Document al een omslagtekst voor dezelfde omslag bevat, die eerder door u of door een regeling van dezelfde entiteit is toegevoegd waar u namens handelt, mag u geen andere toevoegen; u kunt de oude vervangen, met uitdrukkelijke toestemming van de vorige uitgever die de oude toevoegde.

De auteur(s) en uitgever(s) van het Document geven door deze Licentie geen toestemming om hun naam te gebruiken voor publiciteit voor of om goedkeuring te geven of te impliceren van een Gemodificeerde Versie.

5. DOCUMENTEN COMBINEREN

U kunt het Document combineren met andere documenten die zijn vrijgegeven onder deze Licentie, onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd in alinea 4 hierboven voor Gemodificeerde Versies, mits u in de combinatie alle onveranderlijke secties van alle originele, onveranderde documenten omvat en ze allemaal als onveranderlijke delen van uw gecombineerde werk in de licentieverklaring opschrijft, en dat u al hun disclaimers voor garantie behoudt.

Het gecombineerde werk hoeft slechts één exemplaar van deze Licentie te bevatten, en meerdere identieke Invariante Secties kunnen worden vervangen door een enkel exemplaar. Als er meerdere Invariante Secties zijn met dezelfde naam maar verschillende inhoud, maak dan de titel van elk van deze secties uniek door aan het einde, tussen haakjes, de naam van de oorspronkelijke auteur of uitgever van die sectie toe te voegen, indien bekend, of anders een uniek nummer. Breng dezelfde aanpassing aan in de sectietitels in de lijst met Invariante Secties in de licentiekennisgeving van het gecombineerde werk.

In de combinatie moet u alle secties met de titel "Geschiedenis" in de verschillende originele documenten combineren, tot één sectie met de titel 'Geschiedenis'; vergelijkbaar moet u alle delen met de titel 'Dankbetuigingen' en alle secties die de titel 'Toewijdingen' hebben. U moet alle secties met de titel "Vermeldingen" verwijderen.

6. VERZAMELINGEN VAN DOCUMENTEN

U mag een verzameling maken die bestaat uit het Document en andere documenten die onder deze Licentie zijn vrijgegeven, en de afzonderlijke kopieën van deze Licentie in de verschillende documenten vervangen door een enkele kopie die in de verzameling is opgenomen, op voorwaarde dat u de regels van deze Licentie volgt voor het letterlijk kopiëren van elk van de documenten in alle andere opzichten.

U mag een enkel document uit een dergelijke verzameling halen en het afzonderlijk verspreiden onder deze Licentie, op voorwaarde dat u een kopie van deze Licentie in het geëxtraheerde document invoegt en deze Licentie volgt in alle andere opzichten met betrekking tot het letterlijk kopiëren van dat document.

7. AGGREGATIE MET ONAFHANKELIJKE WERKEN

Een compilatie van het Document of afgeleiden daarvan met andere afzonderlijke en onafhankelijke documenten of werken, in of op een volume van een opslag- of distributiemedium, wordt een "aggregaat" genoemd als het auteursrecht dat voortvloeit uit de compilatie niet wordt gebruikt om de wettelijke rechten van de gebruikers van de compilatie verder te beperken dan wat de afzonderlijke werken toestaan. Wanneer het Document is opgenomen in een aggregaat, is deze Licentie niet van toepassing op de andere werken in het aggregaat die zelf geen afgeleide werken van het Document zijn.

Als de vereiste omslagtekst van sectie 3 van toepassing is op deze kopieën van het Document, dan kunnen de omslagteksten van het Document worden geplaatst op omslagen die het Document tussen de geaggregeerde Omslagen plaatsen, of het elektronische equivalent van omslagen als het Document in elektronische vorm is, als het Document in elektronische vorm is. Anders moeten ze worden vermeld op bedrukte omslagen die het hele geheel omsluiten.

8. VERTALING

Vertaling wordt beschouwd als een soort wijziging, dus u mag vertalingen van het Document verspreiden onder de voorwaarden van sectie 4. Voor het vervangen van Invariante Secties door vertalingen is speciale toestemming vereist van de auteursrechthebbenden, maar u kunt vertalingen van sommige of alle Invariante Secties opnemen naast de originele versies van deze Invariante Secties. U mag een vertaling van deze Licentie en alle kennisgevingen in het Document opnemen, en eventuele Garantiedisclaimers, op voorwaarde dat u ook de originele Engelse versie van deze Licentie en de originele versies van die kennisgevingen en disclaimers opneemt. In geval van onenigheid tussen de vertaling en de originele versie van deze Licentie of een kennisgeving of disclaimer, prevaleert de originele versie.

Als een sectie in het Document de titel "Vermeldingen", "Toewijdingen" of "Geschiedenis" heeft, is de vereiste (sectie 4) om de titel te behouden (sectie 1) doorgaans het wijzigen van de eigenlijke titel.

9. BEËINDIGING

U mag het Document niet kopiëren, wijzigen, in sublicentie geven of distribueren, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Licentie. Elke andere poging om het Document te kopiëren, te wijzigen, in sublicentie te geven of te distribueren is ongeldig en zal automatisch uw rechten onder deze Licentie beëindigen. Van partijen die onder deze Licentie kopieën of rechten van u hebben ontvangen, worden de licenties echter niet beëindigd zolang deze partijen zich volledig aan de regels blijven houden.

10. TOEKOMSTIGE HERZIENINGEN VAN DEZE LICENTIE

De Free Software Foundation kan van tijd tot tijd nieuwe, herziene versies van de GNU Free Documentation License publiceren. Dergelijke nieuwe versies zullen naar de geest vergelijkbaar zijn met de huidige versie, maar kunnen in detail verschillen om nieuwe problemen of zorgen aan te pakken. Zie http://www.gnu.org/copyleft/.

Elke versie van de Licentie is voorzien van een onderscheidend versienummer. Als het Document specificeert dat een bepaalde genummerde versie van deze Licentie "of een latere versie" erop van toepassing is, heeft u de mogelijkheid om de voorwaarden te volgen van die gespecificeerde versie of van een latere versie die is gepubliceerd (niet als concept) door de Free Software Foundation. Als het Document geen versienummer van deze Licentie specificeert, kunt u elke versie kiezen die ooit is gepubliceerd (niet als concept) door de Free Software Foundation.