Fundraising 2011/Tab/vi

Wikimedia Annual Report Word Cloud.svg

Fundraising 2011 Wordmark.svg
Bằng việc vận động những chiến dịch gây quỹ hàng năm, Quỹ Wikimedia có thể tiếp tục nhiệm vụ trao quyền và khích lệ mọi người trên khắp thế giới thu thập và phát triển nội dung giáo dục dưới giấy phép miễn phí hoặc tài sản công cộng, và để phổ biến những nội dung này trên toàn cầu một cách hiệu quả. Trang này đóng vai trò là cổng thông tin cho chiến dịch năm 2011.


{{{Navbox}}} {{{content}}}