Fundraising 2011/Jimmy Letter 002/ksh

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

E Jeschäff ze maache es joot, Reklame kam_mer bruche, ävver nit heh, nit en de Wikkipeedija.

Wie_sch de Wikkipeedija jejröndt han, hätten esch doh druß och en Ongernämme met Proffitte un Reklaame druß maache künne. Dat hann esch mer ävver anders övverlaat. Mer han all die Johre draan kräftesch draan jeärbeidt, de Wikkipeedija joot zersamme ze hallde. Mer donn heh jenou dat, wat mer ons vörjenumme han. Wä jät verjeude well, suull dat anderswoh donn.

Wam_mer nämmlesch de andere fönef jrüüßte Webßaits met dä jemeinnözije Wikimeedija Schteftong verjliesch, die de Wikkipeedija bedrief, dann es di verdammp schpaasam:

  • Google hät 1 000 000 Servere un 24 000 Aanjeställte.
  • Facebook hät 60 000 Servere un 2000 Aanjeställte.
  • Microsoft hät 220 000 Servere un 90 000 Aanjeställte.
  • Yahoo hät 50 000 Servere un 13 900 Aanjeställte.
  • De Wikkipedija hät 370 Servere un 95 Aanjeställte.

De Wikkipedija lidd op Plaz fönef en de Wäld bei de Webßaits un et jriefe jeede Mohnd 470 Milljuhne Minsche drop zoh. Die rohfe Milljarde vun Sigge af.

Wann jeeder_ein, dä heh dä Brief liß, 7 Euro jävve däät, doh mööte mer bloß eine Daach em Johr Schpände ensammele, un hätte jenooch jeld fö dat Johr. Ävver dt kann udder well nit jeede, un dat es kloh, dat es en oodenong esu. Trozdämm kumme en jeedm Johr jenooch Schpände zersamme, weil jraad jenooch Lück jät jävve welle.

Doht diß Johr fönef, zwannzesch udder fuffzesch Euro jävve, udder wadd_Er künnt, öm de Wikkipeedija ze schöze un aam Lävve un aam Loufe ze hallde.

Häzlejjen Dank


Jimmy Wales
Der Jrönder vun de Wikkipeedija