Fundraising 2011/Core messages/tl-tglg

Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

[ Makabagong alpabetong Filipino ] [ ᜊᜌ᜔ᜊᜌᜒᜈ᜔ ]
 1. ᜉᜍ ᜐ ᜃᜍᜄ᜔ᜇᜄᜅ᜔ ᜁᜋ᜔ᜉᜓᜍ᜔ᜋᜐᜒᜌᜓᜈ᜔ ᜂ ᜐ ᜁᜊ ᜉᜅ᜔ ᜉᜋᜋᜍᜀᜈ᜔ ᜐ ᜉᜄ᜔ᜊᜒᜊᜒᜄᜌ᜔ ᜉᜓᜋᜓᜈ᜔ᜆ ᜇᜒᜆᜓ
 2. ᜑᜒᜈ᜔ᜇᜒ ᜈᜋᜒᜈ᜔ ᜁᜁᜉᜓᜈᜒᜈ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜁᜈ᜔ᜌᜓᜅ᜔ ᜁᜋ᜔ᜉᜓᜍ᜔ᜋᜐᜒᜌᜓᜈ᜔ ᜐ credit card᜵ ᜀᜆ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜁᜈ᜔ᜌᜓᜅ᜔ ᜉᜒᜍ᜔ᜐᜓᜈᜎ᜔ ᜈ ᜉᜄ᜔ᜃᜃᜃᜒᜎᜈ᜔ᜎᜈ᜔ ᜊᜐᜒ ᜐ ᜀᜋᜒᜈᜅ᜔ ᜉᜓᜎᜒᜐᜒᜌᜅ᜔ ᜉᜋ᜔ᜉ᜔ᜍᜒᜊᜇᜓ
 3. ᜁᜐᜅ᜔ ᜀᜉᜒᜎ ᜋᜓᜎ ᜐ ᜈᜄ᜔ᜆᜆᜄ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜏᜒᜃᜒᜉᜒᜇ᜔ᜌ ᜈ ᜐᜒ ᜇᜒᜌᜒᜋᜒ ᜏᜒᜌ᜔ᜎ᜔ᜐ᜔᜶
 4. ᜇᜉᜆ᜔ ᜊᜐᜑᜒᜈ᜔: ᜁᜐᜅ᜔ ᜉᜒᜍ᜔ᜐᜓᜈᜎ᜔ ᜈ ᜀᜉᜒᜎ᜔ ᜋᜓᜎ ᜐ ᜈᜄ᜔ᜆᜆᜄ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜏᜒᜃᜒᜉᜒᜇ᜔ᜌ ᜈ ᜐᜒ ᜇᜒᜌᜒᜋᜒ ᜏᜒᜌ᜔ᜎ᜔ᜐ᜔᜶
 5. ᜊᜐᜑᜒᜈ᜔
 6. ᜋᜄ᜔ᜃᜎᜓᜂᜊ᜔ ᜄᜋᜒᜆ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜆᜍ᜔ᜑᜒᜆᜅ᜔ ᜉᜅ᜔-ᜂᜆᜅ᜔
 7. ᜋᜄ᜔ᜃᜎᜓᜂᜊ᜔ ᜄᜋᜒᜆ ᜈᜅ᜔ PayPal
 8. ᜉᜓᜋᜒᜎᜒ ᜈᜅ᜔ ᜁᜈ᜔ᜌᜓᜅ᜔ ᜑᜎᜄᜅ᜔ ᜑᜈ᜔ᜇᜓᜄ᜔:
 9. ᜋᜄ᜔ᜃᜎᜓᜂᜊ᜔ ᜈ ᜅᜌᜓᜈ᜔
 10. ᜐᜓᜋᜐᜅ᜔-ᜀᜌᜓᜈ᜔ ᜀᜃᜓ ᜈ ᜋᜃᜆᜅ᜔ᜄᜉ᜔ ᜉᜋᜒᜈ᜔ᜐᜈ᜔-ᜋᜒᜈ᜔ᜐᜈ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜋᜅ ᜊᜎᜒᜆ ᜋᜓᜎ ᜐ ᜉᜓᜈ᜔ᜇᜐᜒᜌᜓᜅ᜔ Wikimedia
 11. ᜁᜊ:
 12. ᜃᜁᜎᜅᜅ᜔ ᜋᜓᜅ ᜋᜄ᜔ᜃᜎᜓᜂᜊ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜑᜎᜄᜅ᜔ ᜑᜒᜈ᜔ᜇᜒ ᜊᜊᜊ ᜐ $1
 13. ᜋᜄ᜔ᜊᜐ ᜃᜓᜅ᜔ ᜊᜃᜒᜆ᜔ ᜐᜒᜈᜓᜐᜓᜉᜓᜍ᜔ᜆᜑᜈ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜋᜅ ᜁᜊᜅ᜔ ᜋᜅ ᜆᜄᜉᜄ᜔ᜃᜎᜓᜂᜊ᜔ ᜐ ᜊᜓᜓᜅ᜔ ᜇᜁᜄ᜔ᜇᜒᜄ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜏᜒᜃᜒᜉᜒᜇᜒᜌ ᜀᜆ᜔ ᜋᜅ ᜋᜄ᜔ᜃᜃᜉᜆᜒᜇ ᜈ ᜋᜅ ᜉ᜔ᜍᜓᜌᜒᜃ᜔ᜆᜓ ᜈᜒᜆᜓ᜵ ᜂ ᜆᜒᜅ᜔ᜈᜈ᜔ ᜃᜓᜅ᜔ ᜋᜌ᜔ᜍᜓᜂᜅ᜔ ᜋᜅ ᜉ᜔ᜍᜓᜄ᜔ᜍᜋ ᜀᜅ᜔ ᜁᜈ᜔ᜌᜓᜅ᜔ ᜃᜓᜋ᜔ᜉᜈ᜔ᜌ ᜉᜍ ᜐ ᜉᜄ᜔ᜆᜆᜉᜆ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜑᜈ᜔ᜇᜓᜄ᜔
  ᜐᜊᜒᜑᜒᜈ᜔ ᜋ ᜐ ᜊᜓᜂᜅ᜔ ᜋᜓᜈ᜔ᜇᜓ ᜈ ᜐᜒᜈᜓᜐᜓᜉᜓᜍ᜔ᜆᜑᜈ᜔ ᜋᜓ ᜀᜅ᜔ ᜏᜒᜃᜒᜋᜒᜇᜒᜌ: ᜁ-tweet ᜋᜓ ᜄᜋᜒᜆ᜔ ᜀᜅ᜔ hashtag ᜈ #keepitfree!
 14. ᜐ ᜉᜋᜋᜄᜒᜆᜈ ᜈᜅ᜔ ᜉᜄ᜔ᜆᜆᜆᜃ᜔ ᜐ ᜃᜑᜓᜅ᜔ ᜁᜆᜓ᜵ ᜊᜒᜈᜒᜊᜒᜄ᜔ᜌᜈ᜔ ᜈᜒᜈ᜔ᜌᜓ ᜀᜅ᜔ ᜉᜓᜈ᜔ᜇᜒᜐᜌᜓᜅ᜔ ᜏᜒᜃᜒᜋᜒᜇᜒᜌ ᜈ patungkol sa inyong kwento, at para gamitin ito ᜅ᜔ ᜉᜑᜒᜈ᜔ᜆᜓᜎᜓᜆ᜔ ᜈ ᜀᜊᜒᜐᜓᜑᜈ᜔ ᜃᜌᜓ ᜉᜍ ᜉᜍ ᜁᜐᜉᜓᜊᜎᜒᜃᜓ ᜀᜅ᜔ ᜉᜓᜈ᜔ᜇᜐᜒᜌᜓᜅ᜔ ᜏᜒᜃᜒᜋᜒᜇᜒᜌ ᜀᜆ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜋᜈ ᜉ᜔ᜍᜓᜌᜒᜃ᜔ᜆᜓᜅ᜔ ᜈᜒᜆᜓ᜶
 15. ᜂᜉ᜔ᜐᜒᜌᜓᜈᜎ᜔
 16. ᜁᜇᜇ᜔