Fundraising 2011/Core messages/cu

Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Landing Pages
 1. Ащє инако подати хощєши · с҄ьдє ꙁьри
 2. Твоꙗ имѧ · ꙁаѩмьнꙑ хартꙑ число и дроуꙃи ꙁнаниꙗ нє съхранꙗѥмь сѫтъ · ꙗко ⁖ даꙗтєлъ личьна плирофорїѩ ꙁабранѥниꙗ полїтїкоѭ ⁖ оуставлѥно ѥстъ
 3. Википєдїѩ основатєлꙗ Джимми Вєилса повѣствованиѥ
 4. твоѥго даꙗниꙗ мѣра :
 5. сътвори даꙗниѥ
 6. Аꙁъ приѩти Викимєдїи вѣсти съгласѥнъ ѥсмь
 7. иноѥ :
 8. Даꙗниꙗ дѣлꙗ болѥ $1 приложити ноуждьно ѥстъ
 9. Мѣсѧчьна даꙗниꙗ сътворѥниѥ
 10. Хощєниѥ ѥстъ бо къжьдꙑ странꙑ обитатєл҄ь даꙗти могъ бѫ ⁙ Напьсати о томъ · ꙗко жє твоѥи дрьжавѣ тъ просто сътворити · можєщи с҄ьдє : <email address will be inserted here>.
 11. отъвѣтꙑ на польꙃєватєлъ пꙑтаниꙗ с҄ьдє ꙁьри
 12. Въпросꙑ ѥстъ ли ? Пьши жє къ : donate@wikimedia.org
Banners / LP
 1. Дроужє · ꙁьри : Википєдїѩ основатєлꙗ Джимми Вєилса повѣствованиѥ
 2. ꙁьри нꙑнѣ
 3. наша цѣль 24 лєѡдръ амєрїканьскъ доларъ ѥстъ
Buttons
 1. даꙗниѥ ꙁаѩмьноѭ хартоѭ
 2. даꙗниѥ чрѣꙁъ ⁖ PayPal ⁖
 3. даꙗниѥ чрѣꙁъ банковьско прѣвѣдѥниѥ
Where your donation goes
 1. Идє жє твоꙗ даꙗниꙗ польꙃєвати сѧ бѫдѫтъ
 2. Тєхнїка : съмѣтатєлє · тєхнїчьно съмощьрєниѥ · исправлєниѥ ⁙ Википєдїꙗ пѧто мѣсто Мєждоусѣтии ѥстъ · нъ она польꙃоуѥтъ лишь малоу чѧсть того жє · ижє инꙑ вєлики мєждоусѣтьнꙑ мѣста польꙁоуѭтъ
 3. Людиѥ : инѣхъ дєсѧти вєликъ мєждоусѣтьнъ мѣстъ вєлико число людии слоужитъ ⁙ Мꙑ жє толико 100 людии имѣмъ · того жє дѣл҄ьма твоꙗ даꙗниꙗ вєликоу силу имати бѫдѫтъ нєтръжьна органїсма дѣлꙗ
Thank You / Stories
 1. Ꙁьри о инъ даꙗтєлъ Википєдїи и родьствьнъ опꙑтьствовании · или ꙁьри ащє твоѥ работꙑ мѣсто можєтъ съвѣтьно даꙗниѥ сътворити ⁙
  Свѣтоу о своѥмь даꙗнии Викимєдїи скаꙁати чрѣꙁъ Твитєръ можєщи помѣтоу #keepitfree приложивъ !
 2. По иꙁбраниѭ сѥго жє · Викимєдїꙗ можєтъ съ тобоѭ съвѧꙁати сѧ и польꙃєвати твоѥ повѣствованиѥ Викимєдїѩ и ѥѩжє опꙑтьствовании вѧщєи обьщєиꙁвѣстности дѣлꙗ
 3. допльнитєл҄ьно
 4. твоꙗ житиꙗ лѣтъ число