Az eseményekről való kitiltás irányelve

This page is a translated version of the page Event Ban policy and the translation is 100% complete.

Az irányelv a résztvevők testi és lelki jóllétének fenntartása érdekében a Wikimédia Alapítvány által szponzorált vagy finanszírozott eseményekről kitiltott személyek azonosítására és kezelésére vonatkozó útmutatások és eljárások gyűjteménye. Az irányelv és az irányelv által javasolt eljárások a személyes megjelenéssel járó rendezvényekre alkalmazandók.

Alapelvek

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a Wikimédia-közösség minden tagja számára nemtől, nemi identitástól és annak kifejezésétől, szexuális irányultságtól, fogyatékosságtól, fizikai megjelenéstől, fajtól, etnikai hovatartozástól, nemzetiségtől, életkortól, politikai hovatartozástól, vallástól vagy társadalmi státusztól függetlenül lehetővé tesszük a pozitív és konstruktív élmények elérését a személyes megjelenéssel járó eseményeken. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy olyan biztonságos helyet teremtsünk az esemény résztvevői számára, ahol nyugodt körülmények között találkozhatnak és személyesen kapcsolatba léphetnek, tanulhatnak és együttműködhetnek egymással annak érdekében, hogy az emberi tudás összege mindenki számára elérhetővé váljon.

Cél és alkalmazási terület

Ezen irányelv célja annak biztosítása, hogy megfelelő eljárások álljanak rendelkezésre az esemény résztvevőinek lelki és fizikai biztonságának biztosítására abban az esetben, ha egy kitiltott felhasználó megpróbálna részt venni egy WMF által támogatott vagy finanszírozott eseményen. Időbeli hatálya kiterjed a tervezési szakasztól az esemény teljes időtartamára, valamint az eseményt közvetlenül követő időszakra.

Ezen irányelv szerinti eljárások olyan helyzetekre alkalmazhatóak, amikor tilalom (közvetlenül vagy közvetetten) korlátozza egyének hozzáférését, jelenlétét és/vagy részvételét olyan offline eseményeken, amelyeket a Wikimédia Alapítvány, vagy – bizonyos esetekben – társult szervezetek (mint például Wikimédia-szervezetek vagy partnerek) támogatnak vagy finanszíroznak. Ez az irányelv az „események” kifejezést csak a WMF által szervezett ügyekre használja, és ezért nem alkalmazható olyan eseményekre, amelyeket nem a WMF vagy – bizonyos esetekben – a társult szervezetek támogatnak vagy finanszíroznak.

Mikor lesz egy felhasználó kitiltva egy eseményről?

Az esemény minden résztvevőjétől elvárjuk, hogy betartsa az adott esemény nyilvános viselkedésére vonatkozó szabályait, valamint az barátságos hely irányelvének előírásait. A Wikimédia-projektekben és a személyes részvétellel járó eseményeken megfigyelt interakciók döntő része valójában pozitív. Azonban kivételes körülmények esetén (mint például ismétlődő szabálysértés, vagy olyan magatartás, amely veszélyezteti önkénteseink vagy felhasználóink bizalmát és biztonságát) bizonyos felhasználók kitiltását eredményezhetik. Ezeket a tilalmakat maguk az önkéntes közösségek, a társszervezetek vagy a Wikimedia Alapítvány szabhatja ki, és számos tevékenységet lefedhetnek, beleértve (de nem korlátozva) a projekt tartalmának szerkesztését, a személyes részvételű eseményeken való részvételt stb.

Felhasználása

A befogadó fizikai terek létrehozása érdekében arra biztatjuk a Wikimédia-társszervezeteket, szerkesztői csoportokat és más együttműködő szervezeteket, hogy fogadják el és alkalmazzák ezt az irányelvet azokra az esetekre, amikor személyes megjelenéssel járó eseményeket tartanak.

Kitiltott szerkesztők

Azok a közreműködők, akikre a WMF által kiszabott belső vagy nyilvános kitiltás érvényes, alapértelmezés szerint nem férhetnek hozzá a WMF által finanszírozott vagy szponzorált személyes részvétellel járó eseményekhez. Azoknak a közreműködőknek a részvételét, akiket a Wikimédia-közösség vagy a helyi társszervezet tiltott el, szintén visszautasíthatják ezekről az eseményekről, és egyedi mérlegelés alapján felkerülhetnek a globális tiltólistára.

Az Alapítvány által kiszabott tilalmak eltérő kritériumokon alapulnak, mint a társszervezeteké, de céljuk egymás kiegészítése. A helyi eseményekről kitiltott felhasználók nem kerülnek automatikusan kitiltásra minden globális eseményről; azonban a felhasználó által folytatott visszaélés alapján az Alapítvány mérlegelheti a tilalom kiterjesztését.

A rendezvényeken való részvételtől közvetlenül vagy közvetetten eltiltott személyek adatai ezen irányelv alapján elérhetővé tehetőek az eseményt szervező csapaton vagy a hely biztonságáért felelős bizottságon belül erre kijelölt csapattal vagy személyekkel.

A kitiltott felhasználókra jelen irányelv alapján vonatkozó további részletek és információk a kitiltási irányelvek eljárásainak kitiltott felhasználók listái szakaszában találhatóak.

Szerepek és felelősségi körök

Ezen irányelv alapján kommunikációs csatornaként és elsődleges döntéshozóként a Bizalmi és biztonsági csoport (B&B) fog működni az Alapítvány és a projektek között. A felelősségük magában foglalja az adott felhasználóval kapcsolatos aggályok meghallgatását, az eseményekről való kitiltás elrendelését, az érintett felekkel való kommunikációt, és az eseményszervező csapat támogatását az irányelv előírásainak érvényesítésében.

Az eseményszervező csapat felelős az esemény minden szervezési vonatkozásáért (előkészítés, regisztrációs folyamat, helyszínválasztás, az esemény lefolytatása stb.). Az eseményszervező csapat feladatai közé tartozik annak biztosítása, hogy megfelelő intézkedések kerüljenek meghatározásra és alkalmazásra a felhasználók biztonsága érdekében a személyes részvétellel járó események során, valamint a kitiltások végrehajtásához szükséges intézkedések meghozatala ezen irányelveknek megfelelően.

A felelősségek jelen irányelv alapján meghatározott részletesebb felsorolása a kitiltási irányelvek eljárásainak szerepkörök és felelősségek szakaszában található.

A kitiltásról szóló értesítés

Azokat a személyeket, akiket jelen irányelv alapján eltiltottak a rendezvényeken való részvételtől, írásban értesíteni kell (akár elektronikus úton, akár hagyományos papírt használva). A kitiltásról szóló értesítéseket a Bizalmi és biztonsági csoport – ahol csak lehetséges – elektronikus kommunikáció útján juttatja el az érintetthez. Amennyiben a saját e-mail cím nem ismert és észszerű erőfeszítés alapján nem lehetséges a meghatározása, a Bizalmi és biztonsági csoport a rendelkezésére álló lehetőségek segítségével próbál kommunikálni a felhasználóval, például postai címének felhasználásával vagy a wikin belül a felhasználói oldalán elhelyezett üzenet segítségével.

A rendezvényen a kitiltott felhasználók számára a Bizalmi és biztonsági csoport tagja vagy a helyi szervező át kell adja a kitiltásáról szóló határozat egy nyomtatott példányát. Ezt - a felhasználóval való más személyes interakciókhoz hasonlóan - két személy jelenlétében kell elvégezni (az egyik személy beszél a kitiltott felhasználóval, a másik tanúként van jelen). Amennyiben lehetséges, a kinyomtatott határozat egy, a kitiltott felhasználó által aláírt példányát a Bizalmi és biztonsági csoportnak meg kell őriznie annak bizonyítására, hogy megkapta azt. Ha a felhasználó megtagadja az aláírást, azt nem szabad tovább erőltetni, és a tényt fel kell jegyezni a nyomtatott példányon.

Azon Wikimédia-szervezetek esetén, ahol helyi kitiltások vannak érvényben, elvárás a kitiltás saját maguk által meghatározott módon történő belső és a kitiltott felhasználóval való kommunikációja. Arra bátorítjuk őket, hogy értesítsék az Alapítványt a tilalomról annak érdekében, hogy az tudjon róla, vagy hogy indokolt esetben további vizsgálatot végezhessen. Az Alapítvány szükség esetén segíthet az optimális kommunikációs módszerek meghatározásában.

A kitiltásról szóló értesítés egyszeri lesz, és minden jövőbeli eseményre automatikusan alkalmazandó. Azokat a felhasználókat, akiket korábban már értesítettek egy olyan globális kitiltásról vagy hasonló, nagymértékű tilalomról, amely lefedi / megtiltja az ilyen események látogatását, nem szükséges külön értesíteni a személyes látogatású eseményekről való kitiltásról.

Kapcsolat az eseményszervező csapattal

Az Alapítvány feladata, hogy a helyi szervezőktől elkérje a helyben kitiltott felhasználók listáját, mielőtt részt vesz egy esemény szervezésében az adott helyszínen. A WMF gondoskodik arról is, hogy az eseményszervező csapat megfelelő tájékoztatást kapjon a WMF által kiszabott kitiltásokról. A kommunikációt vagy a Bizalmi és biztonsági csoport kezdeményezi és valósítja meg az Alapítvány nevében, vagy az adott eseményhez legjobban kapcsolódó alapítványi csoport (például az ösztöndíjakért felelős csoport, a Wikimánia-csoport vagy a fejlesztői események csoportja). Bármely konkrét tilalom okát csak a Bizalmi és biztonsági csoport, és csak az ezen irányelv végrehajtásához szükséges mértékben teheti közzé.

A megosztott információk érzékeny jellege miatt ez a külső kommunikáció csak az Alapítvány titoktartási megállapodásának aláírt példányának kézhezvételét követően lehetséges, amelyet az eseményszervező csapat mutat be. Erről a folyamatról további részletek találhatóak a kitiltási irányelvek eljárásainak kapcsolat az eseményszervező csapattal szakaszában.

Felkészülés

Az előzetes felkészülés megváltoztathatja azt, ahogyan egy eseményről kitiltott felhasználót kezelünk egy esemény előtt vagy alatt. A hatékonyság maximalizálása érdekében az eseményszervező csapat vezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy minden előzetes erőfeszítést és minden szükséges óvintézkedést megtettek egy esemény előtt. Az ilyen óvintézkedések magukban foglalhatják egyebek mellett az eseményszervező csapat megfelelő felkészítését a tervezett vagy váratlan bejutásra és a helyzet elmérgesedésére, az utasításláncok létrehozását, a kapcsolattartás kijelölt pontját vagy pontjait, kockázatértékelést, vagy a WMF-fel és a helyszín ügyintézőivel való kapcsolattartást. A rendezvényre való felkészülés részletes lépései a kitiltási irányelvek eljárásainak felkészülés szakaszában találhatóak.

Egy eseményről kitiltott felhasználó azonosítása

Az a tény, hogy egy felhasználónak tilos részt venni egy eseményen, nem mindig riasztja el, és nem akadályozza meg abban, hogy fizikailag csatlakozzon hozzá, vagy megpróbáljon csatlakozni. Az ilyen kísérleteket előzetesen vagy az esemény során különböző módon azonosíthatjuk, ahogy azt a kitiltási irányelvek eljárásainak egy eseményről kitiltott felhasználó azonosítása szakasza javasolja.

A kitiltás ellenére is megjelenni az eseményen a zaklatás egy formája. Az ilyen cselekmények az eseményről való azonnali eltávolításhoz vezethetnek, és további szankciókat vonhatnak maguk után, többek között a helyi eltiltás kiterjesztését vagy globális kitiltást az online wikifelületekről. Emellett a WMF fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint mindenféle kártérítés nélkül megtagadja a beléptetést vagy visszavonja a korábban megadott belépési jogot bármely résztvevő számára, aki megsértette ezt vagy egy másik irányelvet.

A kitiltott felhasználó kezelése

Az eseményszervező csapatnak minden lehetséges erőfeszítést meg kell tennie a tervezési folyamat során, hogy elkerülje a kitiltott személyek részvételét a személyes részvétellel járó eseményeken. Abban az esetben, amennyiben egy kitiltott személy ennek ellenére képes fizikailag részt venni a rendezvényen, biztosítani kell a létesítményből való biztonságos eltávolítást, és értesíteni kell az összes illetékes hatóságot. Amennyiben ez szükséges, támogatást kell nyújtani azok számára, akikre a kitiltott személy hatással volt. Ennek a folyamatnak a részletes lépéseit a kitiltási irányelvek eljárásainak a kitiltott felhasználó kezelése szakasza ismerteti.

Esemény utáni felülvizsgálat

Annak biztosítása érdekében, hogy minden lehetséges intézkedést meghozzanak és mindent lefedjenek, valamint a lehetséges továbbfejleszthető területeket beazonosítsák, teljes körű utólagos felülvizsgálatot kell végezni azt követően, hogy kitiltott személyek megkíséreltek csatlakozni vagy sikeresen csatlakoztak az eseményhez. Ezt a felülvizsgálatot az eseményszervező csapat és a Bizalmi és biztonsági csapat közösen is elvégezheti.