Polityka prywatności dawcy

This page is a translated version of the page Donor privacy policy and the translation is 100% complete.

Ta strona opisuje politykę prywatności darczyńcy Fundacji Wikimedia. Możesz przekazać dar na donate.wikimedia.org.

"Należy zwrócić uwagę, że w razie zaistnienia jakichkolwiek różnic pomiędzy wersją Polityki ochrony prywatności darczyńców na Meta-Wiki a angielską wersją na stronach Fundacji pierwszeństwo ma wersja angielska na stronach Fundacji."

Polityka prywatności darczyńców Wikimedia Foundation

Witamy!

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką ochrony prywatności darczyńców Wikimedia Foundation. Stworzyliśmy niniejszą politykę w celu ochrony prywatności darczyńców Wikimedia Foundation („WMF”). Wiemy, że nasi darczyńcy bardzo dbają o to, w jaki sposób są wykorzystywane i udostępniane ich dane osobowe i szanujemy ich prywatność oraz bezpieczeństwo. Polityka ochrony prywatności darczyńców dotyczy naszych działań związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem, przechowywaniem, ochroną i ujawnianiem informacji na temat darczyńców. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką oraz naszymi Warunkami użytkowania. Nigdy nie sprzedamy, nie wymienimy ani nie odnajmiemy Twoich niepublicznych danych osobowych.

Ważne informacje

Przekazując darowiznę na rzecz fundacji WMF, darczyńca wyraża zgodę na gromadzenie, przekazywanie, przetwarzanie, przechowywanie, ujawnianie i wykorzystywanie swoich danych na terenie Stanów Zjednoczonych (USA) oraz innych państw, w których mogą obowiązywać inne lub mniej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych niż w jego kraju, do celów określonych w niniejszej polityce. Jeżeli darczyńca nie akceptuje warunków Polityki prywatności darczyńców lub regulaminu WMF, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia (określonych poniżej).

Definicje

WMF”, „my” i „nasz” odnoszą się do Wikimedia Foundation.

Polityka ochrony prywatności darczyńców” i „polityka” odnoszą się do niniejszego dokumentu.

Dane osobowe” to dane przekazane Fundacji przez darczyńcę lub dane zgromadzone przez Fundację za pośrednictwem Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia, które umożliwiają ustalenie tożsamości darczyńcy lub mogą być w tym celu wykorzystane. Fundacja gromadzi niektóre lub wszystkie z następujących Danych osobowych bezpośrednio od darczyńcy lub dzięki korzystaniu przez niego z Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia: imię i nazwisko darczyńcy, jego dane kontaktowe (w tym adres, numer telefonu, adres e-mail, hasło, numer identyfikacyjny podany na urzędowo wydanym dokumencie tożsamości), informacje finansowe (w tym numer rachunku bankowego), informacje o urządzeniu (w tym jego adres IP, informacje o przeglądarce aplikacji klienckiej), dane demograficzne (w tym płeć lub wiek darczyńcy) oraz informacje o zainteresowaniach i powiązaniach darczyńcy.

Usługi pozyskiwania funduszy przez Wikimedia” to strony internetowe Wikimedia Foundation służące do pozyskiwania funduszy np. donate.wikimedia.org, jak również wiadomości e-mail przesłane przez WMF, a służące do pozyskiwania funduszy, banery służące do pozyskiwania funduszy zamieszczone na innych stronach fundacji Wikimedia Foundation.

Zakres Polityki ochrony prywatności darczyńców

Niniejsza Polityka dotyczy gromadzenia, przekazywania, przetwarzania, przechowywania, ujawniania i wykorzystywania zarówno danych osobowych i nieosobowych uzyskanych od darczyńcy, a pozyskanych podczas przekazywania przez niego darowizny na rzecz fundacji Wikimedia Foundation oraz korzystania z Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia („Dane darczyńcy”). Niniejsza Polityka nie dotyczy gromadzenia, przekazywania, przetwarzania, przechowywania, ujawniania ani wykorzystywania Danych darczyńcy gromadzonych w związku z korzystaniem przez niego z innych projektów lub produktów WMF, takich jak Wikipedia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących bardziej ogólnych praktyk WMF w zakresie ochrony prywatności prosimy o zapoznanie się z jej główną Polityką prywatności. Niniejsza Polityka nie dotyczy również gromadzenia, przekazywania, przetwarzania, przechowywania, ujawniania ani wykorzystywania danych podanych przez darczyńcę podczas przekazywania darowizny na rzecz podmiotów stowarzyszonych Wikimedia, takich jak oddziały Wikimedia lub podczas kontaktów darczyńcy z takimi podmiotami. Więcej informacji dotyczących praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych w tych jednostkach dostępnych jest w ich politykach ochrony prywatności.

Zakres gromadzonych danych

Kiedy darczyńca odwiedza strony do przekazywania darowizn, przekazuje darowiznę, wypełnia ankiety lub przekazuje informacje zwrotne dotyczące darowizn lub w inny sposób korzysta z Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia, WMF może gromadzić pewne dane osobowe podane poniżej. Fundacja może także gromadzić dane osobowe o darczyńcach ze Stanów Zjednoczonych z innych publicznie lub komercyjnie dostępnych źródeł.

Fundacja może również gromadzić dane nieosobowe, w tym:

 • informacje o stronie internetowej, z której darczyńca został przekierowany na stronę internetową Fundacji umożliwiającej przekazanie darowizny
 • wysokość darowizny
 • strony, których darczyńca szuka i które odwiedza
 • datę i godzinę każdego wywołania stron Fundacji służących do przekazywania darowizn
 • komentarze i sugestie darczyńcy
 • korespondencję pomiędzy darczyńcą a WMF
 • inne informacje przekazane Fundacji przez darczyńcę

Fundacja traktuje poufnie zarówno osobowe, jak i nieosobowe Dane darczyńcy. Oznacza to, że dane te nie zostaną udostępnione poza Wikimedia Foundation za wyjątkiem przypadków przewidzianych niniejszą Polityką oraz informacji w formie zanonimizowanej.

Pliki cookie i inne techniki śledzenia

Kiedy darczyńca korzysta z Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia, Fundacja może korzystać z technologii służących do automatycznego gromadzenia danych i przechowywania danych lokalnie, w tym piksele śledzące, JavaScript, pliki cookie lub pamięć lokalna, aby gromadzić pewne informacje o urządzeniu darczyńcy.

WMF wykorzystuje pliki cookie oraz inne dane przechowywane lokalnie, aby poprawić komfort przekazywania darowizn przez darczyńcę. Ponadto Fundacja wykorzystuje te informacje do stworzenia bezpieczniejszego środowiska online i lepszego zrozumienia preferencji darczyńców oraz sposobu korzystania przez nich z Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia. Zasadniczo pliki cookie i inne dane przechowywane lokalnie są wykorzystywane w następujących celach:

 • aby usprawnić działanie Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia i udostępniać darczyńcy nowe i istotne treści.
 • aby dopasować treści do darczyńcy, przechowując jego preferencje w celu wykorzystania ich, kiedy darczyńca będzie ponownie korzystać z Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia.
 • aby zrealizować proces przekazywania darowizny i lepiej zrozumieć jego przebieg oraz usprawnić ten proces dla wszystkich darczyńców WMF.
 • aby dokonać analizy korespondencji na temat darowizn prowadzonych za pomocą poczty elektronicznej w celu usprawnienia i poprawienia procesu przekazywania darowizn.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i podobnych technologii dostępnych jest w oświadczeniu na temat stosowania plików cookie.

Ograniczenie gromadzenia danych za pośrednictwem plików cookie oraz innych technik śledzenia

WMF jest przekonana, że gromadzenie takich danych poprawia komfort przekazywania darowizn przez darczyńcę; darczyńca może jednak usunąć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Niektóre ze sposobów ograniczenia stosowania plików cookie i innych danych zapisywanych lokalnie na urządzeniu darczyńcy to m.in.:

 • usunięcie lub wyłączenie konkretnych danych przechowywanych lokalnie w ustawieniach przeglądarki.
 • korzystanie z przeglądarki, która blokuje pliki cookie innych firm.
 • zainstalowanie wtyczki do blokowania danych przechowywanych lokalnie (jeśli jest ona dostępna).

Chociaż możliwe jest przekazywanie darowizny dla WMF za pośrednictwem Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia bez korzystania z plików cookie i innych danych zapisywanych lokalnie, należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie tych funkcji może mieć wpływ na poruszanie się po stronach i dopasowanie treści do swoich potrzeb.

Nie śledź

WMF zobowiązuje się do ochrony informacji zbieranych od wszystkich swoich darczyńców. Nie udostępniamy tych informacji podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków szczególnych opisanych w części „Udostępnianie Danych darczyńców” niniejszej Polityki. WMF nie zmienia reakcji swojej witryny w odpowiedzi na wysłany przez przeglądarkę sygnał Nie śledź (ang. Do Not Track, DNT). Zamiast tego WMF domyślnie zapewnia taki sam stopień ochrony danych wszystkich darczyńców. Więcej informacji na temat trybu DNT dostępnych jest na stronie Do Not Track Us oraz w specyfikacji trybu Do Not Track na stronie World Wide Web Consortium.

Wykorzystanie informacji na temat darczyńców

Dane zgromadzone od darczyńców wykorzystujemy w ogólnych celach administracyjnych i realizacji procesu pozyskiwania funduszy. Obejmuje to m.in.:

 • administrowanie Usługami pozyskiwania funduszy przez Wikimedia;
 • przekazywanie darczyńcy aktualnych informacji o zbliżających się akcjach zbierania darowizn i innych działaniach WMF;
 • przekazanie darczyńcy podziękowań za jego darowiznę oraz
 • ustawienie wybranego języka.

Przetwarzanie danych opisane powyżej odbywa się na potrzeby zarządzania stosunkami prawnymi pomiędzy darczyńcą a Fundacją oraz prawnie uzasadnionych interesów Fundacji zarządzania Usługami pozyskiwania funduszy przez Wikimedia.

Ponadto WMF wykorzystuje te dane, aby wywiązać się ze swoich obowiązków w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji. Obejmuje to m.in.:

 • przekazywanie pokwitowań za darowizny;
 • utrzymanie wewnętrznej kontroli rejestrów;
 • spełnienie wymogów podatkowych w Stanach Zjednoczonych;
 • przekazywanie sprawozdań do właściwych agencji rządowych zgodnie z prawem oraz
 • informowanie o istotnych zmianach niniejszej Polityki i politykach powiązanych.

Przetwarzanie danych opisane powyżej odbywa się na potrzeby spełnienia wymogów prawa oraz prawnie uzasadnionych interesów Fundacji z zakresu zarządzania procesem pozyskiwania darowizn.

Ponadto Fundacja wykorzystuje dane przekazane przez darczyńcę w celu poprawy i aktualizacji Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia. Obejmuje to m.in.:

 • dopasowanie treści;
 • zrozumienie zainteresowania darczyńców WMF;
 • poprawę procesu pozyskiwania funduszy i przekazywania darowizn;
 • przeprowadzanie analiz wewnętrznych, takich jak prace badawcze i analityczne;
 • zapewnienie większego bezpieczeństwa oraz
 • przeprowadzanie badań i sporządzanie raportów z wykorzystaniem mierników.

Przetwarzanie danych opisane powyżej odbywa się na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, w tym w celu poprawy i ochrony procesów pozyskiwania funduszy i przekazywania darowizn.

Dostęp do informacji na temat darczyńcy

WMF dokłada wszelkich starań, aby starannie przetwarzać i przechowywać Dane darczyńcy. Aby zażądać wglądu, poprawy, aktualizacji, zakazu przetwarzania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych zgromadzonych przez Fundację, sprzeciwić się przetwarzaniu takich danych osobowych lub zażądać przekazania elektronicznej kopii swoich danych osobowych w celu przekazania ich innej organizacji (w zakresie, w jakim właściwe przepisy zapewniają prawo do przenoszenia danych), należy skontaktować się z Fundacją, pisząc na adres donate wikimedia org. Fundacja dołoży zasadnych starań, aby spełnić żądanie darczyńcy, choć w niektórych przypadkach może nie być w stanie spełnić takiego żądania (np. kiedy nie jest w stanie właściwie zweryfikować tożsamości darczyńcy, aby udzielić mu dostępu do danych osobowych, kiedy ma obowiązek prawny zachowania danych lub kiedy ze względów technologicznych nie jest w stanie zmienić lub usunąć danych). Z tego względu rozpatrzenie żądania pozytywnie lub negatywnie leży w gestii WMF.

Wszystkie wiadomości e-mail dotyczące Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia (za wyjątkiem pokwitowań lub powiadomień administracyjnych) zawierają opcję prostej rezygnacji z subskrypcji wiadomości. Aby zmienić swoje preferencje otrzymywania wiadomości, darczyńca lub jego upoważniony przedstawiciel może w dowolnym momencie skontaktować się z Fundacją, pisząc na adres donate wikimedia org lub klikając link rezygnacji z subskrypcji podany w wiadomości od Fundacji.

Udostępnianie informacji na temat darczyńcy

Rozumiemy, że darczyńcy mogą chcieć pozostać anonimowi i dokładamy wszelkich starań, aby to uszanować i zapewnić ich anonimowość. Niemniej jednak, w szczególnych okolicznościach i na warunkach określonych poniżej, możemy udostępnić informacje na temat darczyńców. Nigdy nie sprzedamy, nie wymienimy ani nie odnajmiemy Twoich niepublicznych danych osobowych.

Za Twoją zgodą. Za Twoim przyzwoleniem możemy udostępnić informacje na Twój temat w konkretnym celu. Na przykład możemy dać darczyńcom możliwość publicznego powiązania ich nazwiska z przekazaną darowizną.

W formie zanonimizowanej. Możemy publikować i udostępniać zanonimizowane informacje na temat darczyńców. Na przykład możemy udostępniać zanonimizowane zestawienia danych dotyczące tendencji w przekazywaniu darowizn.

Komentarze i sugestie. Możemy publikować wszelkie komentarze i sugestie otrzymane od naszych darczyńców, na przykład w materiałach promocyjnych, w formie anonimowej. W rzadkich przypadkach, gdy chcemy opublikować takie treści z podaniem tożsamości ich autora, robimy to wyłącznie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody danego darczyńcy.

Podmioty przetwarzające płatności online. W celu ułatwienia przekazywania darowizn online Fundacja współpracuje z podmiotami przetwarzającymi płatności online. Kiedy darczyńca przekazuje kartą kredytową, kartą debetową lub w formie innej transakcji internetowej darowiznę na rzecz WMF za pośrednictwem Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia, przekazuje swoje dane płatnicze bezpośrednio do podmiotu przetwarzającego płatność. Dokładamy wszelkich starań, aby stosować umowy i inne mechanizmy i mieć pewność, że podmioty te traktują dane darczyńcy poufnie. Należy jednak pamiętać, że WMF nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tych podmiotów. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych praktyk, należy zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniego podmiotu przetwarzającego płatność.

Inni usługodawcy. Korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców lub wykonawców, którzy pomagają przy organizacji i ułatwieniu korzystania z Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia, przy prowadzeniu naszych stron z darowiznami lub poprawie komfortu darczyńców z korzystania z takich stron. W razie potrzeby możemy udostępnić dane osobowe i nieosobowe darczyńcy takim usługodawcom lub wykonawcom, aby mogli oni świadczyć nam swoje usługi lub aby korzystać z ich narzędzi i usług. Chociaż nie możemy zapewnić prywatności lub bezpieczeństwa usług zewnętrznych usługodawców, dokładamy wszelkich starań, aby stosować umowy i inne mechanizmy i mieć pewność, że tacy usługodawcy lub wykonawcy traktują Dane darczyńcy zgodnie z zasadami niniejszej Polityki i stosują nie mniejszy stopień ochrony takich danych, co określony w tej Polityce.

Ze względów prawnych. W sporadycznych przypadkach możemy mieć wgląd do Danych osobowych darczyńcy, zachować je lub ujawnić, jeśli mamy uzasadnione powody, by sądzić, że jest to konieczne do spełnienia ważnego i wykonalnego nakazu, wezwania, decyzji sądu, przepisów prawa lub przepisów wykonawczych lub innych orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych. Jeśli darczyńca sądzi, że dana prośba o ujawnienie jego danych jest nieprawidłowa lub stanowi nadużycie systemu prawnego, a darczyńca, którego dane dotyczą, nie zamierza sprzeciwiać się ujawnieniu takich danych, dołożymy wszelkich starań, aby uniknąć konieczności zastosowania się do takiego żądania. Jeśli będzie to możliwe, WMF zobowiązuje się powiadomić darczyńcę pocztą elektroniczną najpóźniej dziesięć (10) dni kalendarzowych przed ujawnieniem jego danych osobowych w odpowiedzi na żądanie prawne ujawnienia jego danych. Fundacja będzie jednak mogła wystosować takie powiadomienie, jeśli prawo nie zakaże jej kontaktu z darczyńcą, jeśli nie stworzy to lub nie zwiększy prawdopodobnego zagrożenia uszkodzenia ciała oraz pod warunkiem, że darczyńca przekazał WMF swój adres e-mail lub inne aktualne dane kontaktowe.

Niniejsza polityka nie ma na celu ograniczenia jakichkolwiek dostępnych dla Ciebie środków ochrony prawnej względem żądań podmiotów zewnętrznych (zarówno cywilnych, karnych, jak i państwowych) dotyczących ujawnienia Twoich danych. W razie pojawienia się takiego żądania wobec Twojej osoby polecamy zwrócić się o poradę do radcy prawnego.

W przypadku przeniesienia aktywów Fundacji. W przypadku przeniesienia prawa własności do wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów WMF lub reorganizacji WMF (w tym połączenia, konsolidacji lub przejęcia) (co jest niezmiernie mało prawdopodobnym), Dane darczyńcy mogą być przekazane innym podmiotom. Fundacja powiadomi darczyńcę za pośrednictwem stron Wikimedia oraz zamieszczając powiadomienie na WikimediaAnnounce-L lub podobnej liście mailingowej najpóźniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed przekazaniem danych osobowych lub objęciem ich inną polityką prywatności.

W celu ochrony interesów darczyńcy, Fundacji lub innych stron. W pewnych przypadkach WMF może mieć konieczność wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych darczyńcy w celu wdrożenia lub zbadania nieprzestrzegania swojego regulaminu, niniejszej Polityki prywatności darczyńców lub innych polityk Fundacji lub społeczności użytkowników, badania lub obrony Fundacji przed zagrożeniami lub działaniami prawnymi, zapobiegania bezpośrednim i poważnym zagrożeniom obrażenia ciała lub utraty życia, ochrony organizacji, pracowników, wykonawców, użytkowników Fundacji lub społeczności lub wykrywania, zapobiegania oraz oceny i reagowania w związku z potencjalnym spamem, złośliwym oprogramowaniem, oszustwami, nadużyciami i innego rodzaju działaniami niezgodnymi z prawem lub kwestiami technicznymi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa.

Sposób ochrony Danych osobowych darczyńcy

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności, WMF stosuje rozmaite środki materialne, administracyjne i techniczne, a także polityki i procedury, których celem jest wspieranie ochrony Twoich danych osobowych i finansowych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystywaniem, zmienianiem, ujawnianiem lub zniszczeniem. Musisz jednak pamiętać, że żaden system przechowywania lub transmisji danych nie jest całkowicie bezpieczny, dlatego też nie możemy zagwarantować, że nasze protokoły bezpieczeństwa nie zostaną złamane.

Okres przechowywania informacji na temat darczyńcy

Po otrzymaniu Danych osobowych od darczyńcy Fundacja przechowuje je przez możliwie najkrótszy okres umożliwiający utrzymanie, zrozumienie i poprawę funkcjonowania procesu przekazywania darowizn WMF oraz wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z przepisów prawa amerykańskiego.

Informacje o ogólnych zasadach przechowywania danych Wikimedia dotyczących projektów Wikimedia dostępne są w wytycznych dotyczących przechowywania danych.

Jednostki stowarzyszone Wikimedia

Podmioty stowarzyszone Wikimedia (w tym oddziały) stanowią niezależne organizacje, które czasami prowadzą własne działania na rzecz pozyskiwania funduszy. Niektóre podmioty stowarzyszone mogą przekazywać część zebranych funduszy na rzecz WMF, jednak WMF nie angażuje się w przetwarzanie darowizn przekazywanych tym organizacjom. Zależnie od wymogów prawa miejscowego i z innych względów podmioty stowarzyszone Wikimedia stosują inne polityki i praktyki dotyczące ochrony prywatności. Niniejsza polityka nie dotyczy wyraźnie darowizn przekazywanych na rzecz tych podmiotów.

Zmiany w Polityce ochrony prywatności darczyńców

W celu rzetelnego odzwierciedlenia stosowanych przez nas praktyk dotyczących gromadzenia i ujawniania danych konieczne może być okresowe wprowadzenie zmian w niniejszej polityce. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania takich zmian i przekażemy informację na ten temat w uzasadniony sposób i w rozsądnym terminie. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z najnowszą wersją naszej Polityki ochrony prywatności darczyńców.

Jeśli darczyńca dalej korzysta z Usług pozyskiwania funduszy przez Wikimedia po wejściu w życie zmian do niniejszej Polityki prywatności, oznacza to, że akceptuje nową wersję Polityki prywatności darczyńców.

Kontakt

WMF ceni sobie opinie darczyńców na temat jej usług i zasad postępowania. Zachęcamy do zadawania pytań i przekazywania sugestii dotyczących niniejszej Polityki lub danych gromadzonych zgodnie z Polityką prywatności darczyńców. Dane kontaktowe WMF dostępne są w części Kontakt z Fundacją. Więcej informacji o praktykach związanych z ochroną prywatności przy realizacji projektów Wikimedia znajduje się w głównej polityce prywatności Fundacji.

W zależności od państwa darczyńca może mieć również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego dla swojego państwa lub regionu.

Niniejsza Polityka prywatności darczyńców weszła w życie 15 kwietnia 2019 roku. Poprzednie wersje Polityki dostępne są poniżej:

Polityka prywatności darczyńców (luty 2017 r.)

Polityka ochrony prywatności darczyńców (wrzesień 2011 r.)

Polityka ochrony prywatności darczyńców (lipiec 2011 r.)

Polityka ochrony prywatności darczyńców (2009 r.)

Należy zwrócić uwagę, że w razie zaistnienia jakichkolwiek różnic w znaczeniu lub interpretacji pomiędzy oryginalną wersją Polityki ochrony prywatności darczyńców w języku angielskim a jej tłumaczeniem, pierwszeństwo ma wersja angielska.

Strony dotyczące zachowania poufności