Category:User kcg

  • kcg: (N = á̠niet-a̠byin, 5 = a̠gwak, 4 = nang á̠niet-a̠byin, 3 = a̱gba̱ndang, 2 = a̠tyia̠ka̠u, 1 = myiam, 0 = piit).
  • en: This category groups users by language fluency in Tyap.