CatScan2/mk

Прирачник за CatScan rewriteEdit

Јазик
јазичен код (mk, en, de, commons)
Проект
Проектот на Викимедија по кој треба да се пребарува (wikipedia, wiktionary, wikiversity, etc.)
Продорност
Длабочина (разгранетост) на дрвото на категории за пребарување. 0 значи дека нема да се пребарува по поткатегории.
Категории
Список на категории, по една во секој ред. Со додавање на „|“ и број се поставува продорноста на ова дрво независно од продорноста укажана погоре
Одречни категории
Список на категории како погоре, но се даваат само статии кои не се во таа категорија
Combination
Како да се користат горенаведените категории
  • Список на категории: Наведува поткатегории
  • Подмножество: Сите страници во сите дрва на категории
  • Соединување: Сите страници во барем едно дрво на категории
  • Разлика: Сите страници во само едно од дрвата на категории
  • Барем (N): Сите страници што се во барем N дрва на категории
Именски простори
Именски простори за употрба како потенцијални страници
Шаблони
Користи само страници што
Поле 1:ги содржат сите наведени шаблони (1 по ред)
Поле 2:содржат еден од наведените шаблони (1 по ред)
Поле 3:не содржат ниеден од наведените шаблони (1 по ред)
Последно уредување
Прикажи најскоро уредувани страници од бот/не од бот, анонимен корисник или коишто се означени
Последна промена
Датум или временски период на последната промена на страницата во формат ГГГГММДДЧЧММСС (може и пократко)
Големина
Големина или опсег на големина на податотеката во бајти
Врски
Број или опсег на внатрешни врски на страницата
Редослед
Критерум на подредување
Формат
Формат на изводот од резултатите од пребарувањето