Developari a capatsitetilor ti ma njitsli comunitãts etnitsi

This page is a translated version of the page Capacity development for underrepresented communities and the translation is 53% complete.
Outdated translations are marked like this.


Developari a capatsitetilor ti ma njitsli comunitãts etnitsi

Developari a capatsitetilor ti ma njitsli comunitãts etnitsi – proectu cari ari ti scupo s-agiungã pãnã di ma njitsli comunitãts etnitsi ti a lor ma mari involvari tu urdinarea pi vichimedia. Cu eastu proectu easti prividzutã lucrari cu dau turlii di ma njits comunitãts etnitsi: 1) zburãtori a limbilor minoritari cari poati s-chearã shi 2) ufilisatori a limbilor cu simboli. Di prota turlii, proectul li acatsã persoanili di comunitãtsli cari u zburãscu limba armãneascã shi limba a Romilor tu Machidunii; a di a daua turlii, involvati suntu persoani tu Machidunii cari suntu surghi shi amuts cari u ufilisescu limba machiduneascã cu simboli. Proectul s-realizeadzã tu chirolu di 1 di ciarshar, anlu 2022 pãnã 31 di yianar, anlu 2023 shi ari trei fazi:

  • Cercetari
  • Evaluari
  • Realizari

Resursi

Granturi
Prezentatsii
Blogs
Other