Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning4/th

การเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2009 และจะไม่รับลงคะแนนอีก
โดยจะประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ 12 สิงหาคม 2009.