Open main menu

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning3/th

การเลือกตั้งได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และจะรับลงคะแนนจนถึงเวลา 23:59 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม 2009 (ตามเวลามาตรฐานกรีนิช หรือตรงกับเวลา 6:59 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2009 ตามเวลาประเทศไทย)
และการแปลภาษาในหน้ารายละเอียดของผู้สมัครรับเลือกตั้งกำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง