Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Vote interface/tl

Template:Board elections 2009/tl

TitleEdit

Mga halalan ng lupon ng 2009

Jump textEdit

This vote will be conducted on servers operated by SPI. Click the button below to be transferred to the vote server.

IntroductionEdit

Maligayang pagdating sa halalan para sa Lupon ng Pabahalaan ng Wikimedia ng 2009. Naghahalal kami ng tatlong tao para kumatawan sa pamayan ng mga tagagamit na nasa sari-saring mga proyekto ng Wikimedia. Tutulong sila para sa pagtukoy ng gagawin para sa panghinaharap na patutunguhan ng mga proyekto ng Wikimedia, bilang isang tao at bilang isang pangkat, at katawanin ang iyong mga kagustuhan at mga alalahanin sa harap ng Lupon ng mga Pabahalaan. Magpapasya sila hinggil sa mga kaparaanan para makapangalap ng kita at pagtatakda ng mga salaping nalikom.

Pakibasa lamang na may pagiingat ang mga pahayag at mga katugunan sa mga katanungan ng mga kandidato bago bumoto. Bawat isa sa mga kandidato ay isang iginagalang na tagagamit, na nakapagambag na ng malaking panahon at pagod para magawang isang kahalihalinang kapaligiran ang mga proyektong ito na may paninindigan sa masigasig na paghahanap ng kaalamang pantao at malayang pagpapalaganap nito.

Pakihanay (bigyan ng ranggo) ang mga kandidato ayon sa iyong kagustuhan sa pamamagitan ng pagpupuno ng isang bilang sa tabi ng kahon (1 = paboritong kandidato, 2 = pangalawang paborito, ...). Maaari mong ibigay ang katulad na kagustuhan sa mahigit pa sa isang kandidato ay maaaring huwag lagyan ng kahanayan (walang ranggo) ang mga kandidato. Itinuturing na mas gusto mo ang lahat ng mga hinanay na mga kandidato (binigyan ng ranggo) kaysa walang kahanayang mga kandidato (walang ranggo) at walang damdamin para sa lahat ng walang ranggong mga kandidato.

Tutuusin ang nagwagi sa halalan sa pamamagitan ng pamamaraang Schulze method. Para mas marami pang kabatiran, tingnan ang opisyal na mga pahinan ng halalan.

Para sa mas marami pang kabatiran, tingnan ang: