Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Email/yue

$username:

我哋想知會返你,你合資格喺2009年維基媒體基金會理事會理事選舉投票,呢個會係負責營運好似$activeproject呢啲項目。理事會嘅決策會對基金會有好重大同長遠影響,所以希望大家都重視同畀多啲意見。

想了解多啲詳細情況,可以去睇吓:http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009/yue ,如果你唔想再收到呢啲訊息,可以加你個名落呢度:http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list

麻煩晒