Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Email/fy

Goeie $username,

Jo hawwe stimrjocht yn de bestjoersferkiezings foar de Wikimedia Stifting fan 2009. De Wikimedia Stifting is de organisaasje efter ferskate kennisprojekten lykas $activeproject. It bestjoer is de meast belangrike ynstânsje fan de Wikimedia Stifting en is ferantwurdlik foar de ferskate Wikimedia projekten en foar de Stifting sels. Om safolle mooglik minsken te fertsjinwurdigjen besykje wy safolle mooglik minsken ta stimmen oan te setten. Jo stim is ek tige wolkom.

Foar mear ynformaasje, gean nij http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009/fy . At jo yn de takomst gjin nijsberjochten mear wolle krije kinne jo gean nei: http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list .

Groetnis,
Folledige namme ferstjoerder (Meidoggersnamme ferstjoerder)