Wikimedia Foundation elections/Board elections/2007/Candidates/Mindspillage/zh

User:Mindspillage edit

編輯

用戶 Mindspillage
真名 凱特琳·沃爾什 (Kathleen Walsh)
 
所在地 美國維吉尼亞赫爾頓 (Herndon,華盛頓市DC郊區)
年齡 24
用戶頁 英語維基百科英語維基新聞元維基基金會
開始參與維基媒體 2004年6月
參與計劃 英文維基百科、英文維基新聞、元維基、有限度地參與若干其他計畫
使用語言 英語、基礎西班牙語
貢獻 英語維基百科, 英語維基新聞, 元維基
參選宣言 我在2004年發現維基百科,並開始悄悄地撰寫關於古典音樂的內容,且心中納悶:甚麼類型的狂熱人士,會為此付出大量時間。一年以後,我參與了OTRS,成了媒體連絡人,更成了傳訊委員會的創會會員之一;2006年12月被委任為基金會理事。

我目前就讀於法律學院,並為學院中的法律和經濟學期刊工作。我現在一個非營利網上法律教育計畫實習 ,也是一個古典樂手。

擔任理事期間,我主要處理授權政策、倡導自由內容和自由文化、公共關係,還有品牌和合作夥伴的決策。我擔任理事的任期並不長,我希望能續任,繼續處理一些我此前所處理的議題。

我希望理事會的行動,應該經過長遠、宏觀的考慮,附以基金會的目標為念,決不能採取任何可能危害基金會未來的行動。若要成事,我們必須清楚了解我們的價值和目標所在,且必須維護我們對自由資源的承諾,令這些內容可在基金會不存在的情況下,仍可得以留傳。除此以外,我們應鼓勵與志同道合的組織的合作,以求在維基媒體所不能的範疇裡,實現我們的宗旨。

問答 Board elections/2007/Candidates/Mindspillage/questions