Amical Wikimedia/Financial Reports/2011

ESTAT DE COMPTES AMICAL VIQUIPÈDIA 2011 - RESUM
SALDO ANTERIOR 540,31 €
COBRAMENTS TOTALS 38.158,14 €
PAGAMENTS TOTALS 33.777,17 €
Saldo disponible a 1/01/2012 4.921,28 €
SALDO COMPTE CORRENT CATALUNYA CAIXA 01/01/2012 4.519,37 €
SALDO COMPTE PAYPAL 01/01/2012 401,91 €


ESTAT DE COMPTES AMICAL VIQUIPÈDIA 2011
Cobraments per concepte
Donacions rebudes als actes del 10é aniversari 300,00 €
Donacions rebudes per activitats i conferències 560,00 €
Bonificacions Catcaixa 404,08 €
Altres donacions 125,00 €
Venda llibres VIQUIPÈDIA 2.414,50 €
Quotes soci 1.704,00 €
Ajut Fundació PuntCat 20.000,00 €
Convenis 6.000,00 €
Ajut Wikimedia Foundation 3.150,00 €
Serveis organització Viquibalear 2.900,00 €
Premi lletra 600,00 €
Interessos 0,56 €
Total Cobraments 38.158,14 €
ESTAT DE COMPTES AMICAL VIQUIPÈDIA 2011
Pagaments per concepte
Despeses actes 10é aniversari 5.655,22 €
Despeses Activitats diverses. Viatges wikimania, Reunió WLM. 1.861,86 €
Concurs fotografia Alguer 225,00 €
Viquiescoles, desenvolupament de bots i punts de contacte. Beques suport. 17.858,27 €
Gestoria 57,74 €
Hostatge i dominis 82,60 €
Premis Viquibalear 2.131,26 €
Fòrum Building Digital Commons 3.334,74 €
Commissions bancaries diverses 526,08 €
Premis Viquifabricació 1.559,17 €
Premis WLM 479,00 €
Impostos 6,23 €
Total pagaments 33.777,17 €

Informe econòmic - financer de l'exercici 2011 edit

La nostra associació, com la majoria d’entitats amb finalitats de tipus social, realitza una activitat molt per sobre del que faria, si depengués només dels ingressos propis. El fenomen del voluntariat, que ha adquirit una àmplia notorietat en els últims anys (l’increment del número d’ONGs ha crescut molt en la última dècada), fa que associacions com la nostra siguin molt presents en la nostra societat.

Tanmateix des que es va crear la nostra associació, s’ha treballat per tal d’aconseguir recursos que permetessin incrementar, o fer més productiva la tasca voluntària feta pels nostres socis i/o col•laboradors. Durant l’any 2011 s’han signat convenis de col•laboració amb administracions públiques que han permés fer un salt notable en la nostra activitat divulgadora del moviment viquipedista i de millora de la viquipèdia i projectes afins. Així, el conveni signat amb el Govern Balear, on hem realitzat tasques de coordinació del projecte viquibalear, a canvi d’un ajut econòmic. O, l’ajut rebut de la WMF, que ens va permetre fer amb un èxit notable el DigitalCommons, o el conveni signat amb la Sociedad de Ingeniería de Fabricación, que ens ha permés endegar tot el projecte de viquifabricació. Menció especial el conveni amb la Fundació Puntcat, que ha fet possible, entre d’altres, que poguessim disposar d’un becari durant uns mesos, que va ajudar a coordinar els projectes inclosos en el conveni, viquiescoles, i activitats del 10é aniversari.

Crec que tothom coneix el conjunt de les activitats desenvolupades durant l’exercici 2011, en tot cas, es disposen dels informes corresponents penjats en el nostre web, però això no és suficient, ja que ens vam comprometre a millorar la transparència en la gestió econòmico-financera de les nostres activitats, i, avui és el moment de retre comptes.

La presentació dels comptes de la nostra associació, no sols han de ser transparents, sinó fàcilment comprensibles, no cal ser un expert per saber com s’han administrat uns recursos i opinar sobre aquesta qüestió.

S’ha organitzat la informació en el nostre web de la següent manera: - Diari dels moviments haguts durant l’any, ja sigui a traves del nostre compte corrent obert a Catalunyabanc, o a traves de Paypal. - Comptes exercici 2011. - Comentaris finals dels comptes 2011 1.- Pel que fa als moviments anotats en el nostre compte corrent i a Paypal, el criteri seguit ha estat el de la data en que s’ha produït, i amb la informació necessària per a comprendre de quin tipus d’ingrés o despesa es tracta, indicant el saldo en cada moment. Això es correspon amb l’existència de la documentació corresponent, ja siguin justificants d’ingressos o, en especial, dels de pagaments, dels que el tresorer disposa, i, que estan arxivats degudament en suport informàtic la seva majoria. A més, en passar tots els moviments pels mitjans indicats abans, permet un control sistemàtic d’altres membres de l’associació. Per exemple, el compte corrent obert a Catalunyabanc, tots els seus moviments i documentació de suport informatitzada que ofereix la pròpia entitat financera, pot ser verificada pel president i secretari, a més del propi tresorer. El compte obert a Paypal, està controlat per un vocal de la junta. Això facilita el seguiment i control sistemàtic de la tresoreria, dels seus moviments i la seva gestió.

2.- Els comptes de l’exercici 2011, ex presenten en un format intuïtiu i fàcil de comprendre. Se separen els ingressos i les despeses, i se n’assenyalen la seva destinació, a quins programes corresponen. És cert que estan agrupats, i, algú pot pensar que això dificulta la seva anàlisi i control. Si es considerés oportú, es podria desglossar adequadament, ja que el suport a nivell de taula existeix. El resum presenta el resultat de l’exercici, l’excedent, indicant-ne la seva composició detallada, ingressos i despeses pendents per a l’any següent, afegint-hi si estan subjectes al pagament d’algun compromís, o són de lliure disposició. Per altra banda, es mostra la verificació de saldos, que permet verificar que tot plegat quadra, i, coincideix amb el saldo existent el 31 de desembre de 2011, en el compte corrent de Catalunyabanc i en el compte de Paypal.

3.- Vull fer un comentari especial a la taula Liquidació Comptes 2011, ja que vol reflectir la nostra situació financera a final d’aquest any, i n’explica els motius. A més de partir del saldo d’efectiu existent en els dos comptes que ja s’han assenyalat, hi fem constar les nostres obligacions cara al proper exercici de 2012, així com els deutes reconeguts, i pendents de cobrar. Encara que hi havia dubtes raonables sobre el seu cobrament, vam estar atents a l’evolució de la resolució del deute de les administracions afectades, en aquest cas la Generalitat de Catalunya (factura corresponent a l’ajut compromès per WLM), i el Govern Balear (Projecte coordinació viquibalear), i, que en canviar de color polític ens va fer témer per la solució positiva del pagament. En acollir-se ambdues administracions al que disposava Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, per a les CC.AA, sobre liquidació de deutes, va fer possible que nosaltres ens adheríssim al sistema previst en aquesta normativa i, finalment, vam cobrar les quantitats corresponents a aquests deutes a mitjan 2012. Per això s’inclou aquesta taula, per tal d’explicar la situació a finals de l’exercici 2011. Cal fer esment que l’import pendent de pagament de la Generalitat de Catalunya correspon al compromís de col•laboració en el programa WLM, i que la destinació prevista per nosaltres, el pagament del premi corresponent, enguany s’ha fet en data 20/11/2011,i, que l’import pendent de percebre del Govern Balear correspon a un programa ja realitzat i acabat. Això vol dir que en ambdós casos, en cobrar-ne aquests imports seran de lliure disposició per a la nostra associació. Per últim comentar que la quantitat assenyalada com a excedent del Conveni que es va signar amb la Fundació CIM, que en el seu moment es va pagar de més, s’ha compensat durant 2012, aplicant-ho a despeses del programa viquifabricació.

Naturalment, i, d’acord amb el que va resoldre l’assemblea de 18 desembre 2011, aquest informe, els comptes, incloent els suports: taules, justificants i documentació, han de ser revisats per la comissió encarregada de la tasca d’auditoria econòmico-financera de l’Associació Amical Viquipèdia, havent d’expressar la seva conformitat, afegint, si és el cas, les objeccions que es considerin pertinents.


Desembre 2012