Amical Wikimedia/Bylaws/Catalan

Estatuts de Wikimedia CAT

Preàmbul

 • La cultura és l'obra col·lectiva de la humanitat i per tant el seu coneixement ha de ser lliure i accessible a cada ésser humà, per tal que puguem continuar un intercanvi, que ens faci més lliures i complerts com a persones, i faciliti una comprensió mútua.
  Amb l'actual desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, l’adquisició del coneixement, ja no passa necessàriament per la possessió material dels suports en què s'expressa, i això és una oportunitat històrica que cal aprofitar, evitant doncs en la mesura del possible, la seva restricció a través de mitjans tècnics o/i jurídics.
 • Per afavorir aquest progrés del saber i la cultura, el gener del 2001 es va crear la Viquipèdia que és una enciclopèdia lliure en anglès on s'hi ha anat afegint col·laboradors voluntaris d'arreu del món. En concret, el 16 de març del 2001 es va crear la versió catalana d'aquesta xarxa, i va ser la primera, despres de l'anglesa, en contenir articles.

Ara, amb la constitució d'aquesta "Associació Amical Viquipèdia" (que és autònoma, tant orgànicament com jurídicament, de qualsevol altre entitat tant a nivell català, com internacional que persegueixi finalitats similars), es pretén donar un recolzament a l'activitat voluntària, que aquests col·laboradors catalano-parlants realitzen dia a dia en l'espai "Viquipèdia" i els anomenats projectes germans: Viquillibres, Viquitext, Viquidites, Viccionari, Viquinoticies i altres similars que es puguin desenvolupar en el futur, i d'aquesta manera, contribuir a la consolidació del projecte a nivell global.

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació "Associació Amical Viquipèdia" es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

 • Els fins de l'associació són:
  1. Contribuir a què el saber i la cultura sigui accessible per a tothom, a través de la difusió directa d'enciclopèdies, llibres i altres compilacions de documents que es presentin amb un format lliure.
  2. Difondre les obres els autors de les quals les hagin posat sota llicència lliure, és a dir, amb un format lliure i gratuït, de tal manera que en relació al seu contingut, qualsevol persona hi pugui accedir, amb llibertat per:
   • Fer servir els continguts i gaudir dels profits del seu ús.
   • Estudiar els continguts i aplicar els coneixements que se'n derivin.
   • Fer-ne còpies i tornar a redistribuir-les.
   • Modificar els continguts, i de les obres derivades, fer-ne una nova distribució.
   Tot plegat però, dins d'unes determinades pautes, i sens perjudici que els diversos autors continuïn essent propietaris de les seves obres.
  3. Esdevenir un node més d'aquest intercanvi de coneixements universal, tot aportant continguts generats per la nostra pròpia cultura, i en la llengua catalana, anomenada també valencià, que es parla en un àmbit territorial que inclou Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Andorra, la Franja de Ponent (Aragó), la ciutat de l'Alguer a l'illa de Sardenya (Itàlia), i la Catalunya del Nord, a França.
 • Per a la concreció d'aquestes finalitats, l'associació té previst de desenvolupar les següents activitats amb caràcter enunciatiu i no taxatiu:
  1. Donar suport a la coordinació de "projectes de coneixement lliure", hostatjats al web oficial de "Viquipèdia" i als seus projectes germans, font d'informació en format enciclopèdic que és fruit de l'aportació anònima de milers de col·laboradors, i que intenta cercar, a través d'un mínim consens, un punt de vista neutral en el tractament dels seus continguts. També donar suport a la resta de projectes de "Wikimedia" allotjats als llocs web de Wikimedia, coneguts com "projectes germans": "Viquillibres", "Viquitexts", "Viquidites", "Viccionari", "Viquinotícies" i projectes similars que puguin ser desenvolupats en un futur.
  2. Afavorir l'existència de canals de comunicació entre els col·laboradors, proposant la celebració de jornades d’estudi, debats i fòrums que contribueixin a un intercanvi de coneixements, i de bones pràctiques, en relació als diversos projectes en què col·labori l'entitat.
  3. Promoure des de l'associació projectes de recerca científica, i línies d’investigació en qualsevol dels camps del saber, per al millor compliment dels projectes recolzats per l'associació.
  4. Organitzar i impartir cursos de formació reglada o no reglada, al voltant de la implementació i desenvolupament dels projectes en que participi l'associació.
  5. Organitzar conferències i exposicions de forma presencial o bé per mitjans telemàtics, que siguin necessàries per tal de difondre els valors de la Viquipèdia, i animar a tots els ciutadans a que contribueixin en el projecte, en especial a través de les aportacions de continguts.
  6. Contribuir a mantenir un centre de documentació, i una base de dades, principalment en format electrònic, amb els continguts propis dels projectes i també amb normes de funcionament i protocols per dur a terme les activitats.
  7. Col·laborar amb persones físiques i jurídiques i institucions tant públiques com privades en diferents àmbits, com ara el comarcal, el nacional i l'internacional, per al millor compliment de les finalitats.
  8. Promoure qualsevol altra activitat que sigui d'interès per als associats i compatible amb les finalitats de l’entitat.
 • En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 1. El domicili de l'associació s'estableix a Barcelona i radica al carrer Mare de Deu de Port 293 1er 1a.
 2. Les funcions d'aquesta associació s'exerceixen majoritàriament a Catalunya, encara que la seva actuació s'estendrà també a la resta de territoris de parla catalana. De tota manera, cal assenyalar que a la pràctica, la majoria de les seves activitats, es concretaran en l'espai virtual de la Xarxa global d'internet.

Capítol II. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l'associació com a socis de ple dret totes les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar, i que de manera lliure i voluntària tinguin interès en les seves finalitats.

A més serà necessàri que l'aspirant a soci, a part d'estar registrat amb nom d'usuari en algun dels projectes de la Wikimedia Foundation Inc. hi hagi col·laborat de manera activa i habitual.

- Respecte el procediment per integrar-se com a soci a la associació, caldrà que el candidat ho sol·liciti de forma fefaent a la Junta Directiva, que tindrà en compte la seva condició de col·laborador actiu, valorant la participació del candidat fins aquell moment, o bé en el funcionament orgànic del mateix projecte, o bé en relació a l'aportació de continguts, que hagi fet en algun dels projectes en que col·labori l'entitat, i que es desenvolupen en l'espai web oficial del Viquipèdia.

 • Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessitaran el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, tot i que no podran elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l'associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6

Són deures dels membres de l'associació:

 1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
 3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

Article 8 Altres membres:

a) Membres d'Honor: La Junta Directiva podrà proposar a l’Assemblea el nomenament de membres d’honor a les persones que, degut a la seva reconeguda trajectòria personal o professional o bé per haver proporcionat la seva col·laboració a l’entitat, es facin mereixedors d’aquesta distinció. Aquests tipus de membres no tindran el deure de pagar quotes, i tampoc podran prendre decisions ni escollir, ni ser escollits pels càrrecs socials.

b) Membres Col·laboradors: Aquelles persones físiques o jurídiques que de forma ocasional, facin aportacions ja sigui en forma dinerària o bé en espècie, i en general qualsevol altre tipus de col·laboració que pugui ser d’utilitat per al millor compliment de les finalitats socials. Aquest tipus de membres sense facultats polítiques ni decisòries, tindran dret a rebre informació permanent sobre el desenvolupament de les activitats de l’entitat, així com també, a obtenir el reconeixement públic pel seu suport.

Capítol III. L'Assemblea General

Article 9

 1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 10

L'Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l'associació.
 5. Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
 6. Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 10. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació.

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 11

 1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre gener i maig, ambdós inclusivament.
 2. En relació a la celebració de les assemblees, es preveu la possibilitat de mantenir les reunions per mitjà de videoconferència o d’altres formes de comunicació telemàtica, sempre i quan es pugui garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.
  • Per aquesta modalitat telemàtica de reunió, s’entendrà, en qualsevol cas, que la reunió se celebra al lloc on, en aquell moment, es troba la persona que la presideix.
 3. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol•liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 12

 1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
 2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit per correu electrònic a l'adreça de correu que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació, i també a la llista de distribució de correu electrònic a la qual han d'estar subscrits tots els membres.
 3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el tresorer o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

En qualsevol cas, com a mínim 7 dies abans de la celebració de l’assemblea, l'acta anterior i qualsevol altra documentació rellevant pel desenvolupament de la reunió, ha d'estar a disposició dels socis i sòcies, a través de l’enviament de l’arxiu als socis per correu electrònic, o bé a través de la seva disponibilitat en pàgina web.

Article 13

 1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 14

 1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
  El dret de vot es podrà exercir per mitjà de comunicació telemàtica, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot, i que se’n garanteixi l’autenticitat.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos).
  En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 15

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 16

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques
  2. incapacitat o inhabilitació
  3. renúncia notificada a l’òrgan de govern
  4. separació acordada per l’assemblea general
  5. qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 17

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
 4. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
 5. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
 6. Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
 7. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 8. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 9. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 10. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  • subvencions o altres ajuts
  • l'ús de locals o edificis, per al millor compliment de les finalitats.
 11. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 30.
 12. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 13. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 18

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada al trimestre.
 2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol•licita un terç dels membres que la componen.

Article 19

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se'n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
  • En relació a la celebració de les reunions de Junta Directiva, es preveu la possibilitat de mantenir les reunions per mitjà de videoconferència o d’altres formes de comunicació telemàtica, sempre i quan es pugui garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.
  • Per aquesta modalitat telemàtica de reunió, s’entendrà, en qualsevol cas, que la reunió se celebra al lloc on, en aquell moment, es troba la persona que la presideix.

Article 20

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres. La Junta no pot delegar les funcions de retirada de fons de comptes bancaris.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 21

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència

Article 22

 1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
  1. Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació.
  6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel membre més antic de la Junta, que tindrà el títol de vicepresident, en segona opció pel tresorer —si n’hi ha— i en tercera opció pel vocal de més edat de la Junta, seguint aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 23

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 24

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 25

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 26

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 27

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 28

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 29

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 30

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària. Per poder disposar dels fons caldran dues de les signatures.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 31

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 32

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 33

 1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’iniciatives que afavoreixin la difusió del coneixement lliure.
 5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Barcelona, 11 de maig de 2013 (estatuts revisats i actualitzats, aprovats en l'assemblea general de socis d'Amical Viquipèdia de l'11 de maig 2013)