ویکی اخبار

برای اطلاع از آخرین اخبار

ویکی اخبار تفکر خبرنگاری مشارکتی را به خاطر اینکه اعتقاد دارد، کاربران خبر های مشابه را از هم تشخیص می دهند.