Վիքիմեդիա Հայաստան/Կանոնադրություն

«Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպության կանոնադրություն

edit
Հոդված 1. Ընդհանուր դրույթներ
1. «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ` Կազմակերպություն) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց (այսուհետ` ֆիզիկական անձ) և (կամ) իրավաբանական անձանց հասարակական միավորում է, որն ունի ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ՝ առանց անդամության սահմանափակման: 
2. Կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, օրենսդրության, այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և սույն կանոնադրության հիման վրա: 
3. Կազմակերպությունը գործում է օրինականության, խտրականության բացառման, բարեխղճության, անդամների շահերի ընդհանրության, ինքնակառավարման, անդամության կամավորության, հաշվետվողականության, իրավահավասարության և հրապարակայնության սկզբունքներով:
4. Կազմակերպությունը չի հետապնդում քաղաքական նպատակներ, չի հարում որևէ քաղաքական հոսանքի: 
5. Կազմակերպության աշխատանքային լեզուներն են` հայերենը և անգլերենը:
6. Կազմակերպության պատկերանիշը (լոգոն) Վիքիմեդիա Հիմնադրամի և նրա մասնաճյուղերի լոգոն է` սև կիսաշրջանագիծ, ընդհատված մասում սև շրջան, մեջտեղում երկու սև սեգմենտներ, ներքևում` WIKIMEDIA ARMENIA կամ Վիքիմեդիա Հայաստան կամ WIKIMEDIA AM կամ WMAM: 
7. Կազմակերպության անվանումն է. 
1 հայերեն լրիվ` «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպություն,
2 հայերեն կրճատ` «Վիքիմեդիա Հայաստան» ԳՀԿ
3 անգլերեն լրիվ` “Wikimedia Armenia” Scientific-Educational Non-Governmental Organization,
4 անգլերեն կրճատ` “Wikimedia Armenia” NGO:
8․ Կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում և օտարերկրյա պետություններում` այդ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ ստեղծելով առանձնացված ստորաբաժանումներ: 
9․ Կազմակերպության գործունեության հասցեն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք.  Երևան 0023, Արշակունյաց պողոտա, շենք 4, 4-րդ հարկ: 
10․ Կազմակերպության գործունեությունն անժամկետ է:
Հոդված 2. Առաքելությունը, գործունեության նպատակները և շահառուների խմբերը
11 Կազմակերպության առաքելությունն է` ազատ գիտելիք ստեղծելու գաղափարները և ունակությունները հասանելի դարձնել յուրաքանչյուրին: 
12 Կազմակերպության տեսլականն է` նպաստել հայերեն բովանդակության տարածմանն ու զարգացմանը, Վիքիմեդիա նախագծերի միջոցով այն դարձնել  կրթության խթանման և գիտելիքի հարստացման միասնական ու լայնորեն հասանելի հարթակ:
13Կազմակերպության հիմնական նպատակներն են՝ 
1.  աջակցել կրթության զարգացմանը Հայաստանում` ստեղծելով և տարածելով ազատ բովանդակությամբ նյութեր, 
2.  աջակցել գիտելիքի մատչելիության հավասար հնարավորություններ ապահովելուն, 
3.  աջակցել ազատ բովանդակության ստեղծմանը ու տարածմանը՝ հատկապես Վիքիմեդիայի տարբեր նախագծերի միջոցով, 
4.  աջակցել կամավորական աշխատանքի ինստիտուտի զարգացմանը, համայնքային կյանքի ակտիվացմանը, 
5.  կազմակերպել վիքիկոնֆերանսներ, հավաքներ, աջակցել վիքիտեխնոլոգիաների ներդրմանը և տարածմանը ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս, 
6.  կազմակերպել վիքիճամբարներ, աշխատաժողովներ, համաժողովներ, մրցույթներ, վիքիմեդիա նախագծերի տարածմանն ուղղված այլ թեմատիկ միջոցառումներ, հիմնադրել և վարել վիքիակումբներ՝ ներգրավելով վիքիխմբագիրներ ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունից, այնպես էլ արտասահմանյան տարբեր երկրներից, 
7.  կազմակերպել տարաբնույթ միջոցառումներ կրթության ոլորտի աշխուժացման և զարգացման նպատակով աշակերտների/ուսանողների և այլ անձանց ընդգրկվածությամբ, 
8.  խթանել գիտելիքի և կրթության տարածմանը, նպաստել կրթության որակի բարձրացմանը մրցանակների, պատվոգրերի, մեդալների, նվերների հանձնման, ինչպես նաև միջոցառումների կազմակերպման միջոցով, 
9.  ապահովել Վիքիմեդիա շարժման արտասահմանյան և հայաստանյան ներկայացուցիչների Հայաստանի Հանրապետությունում և/կամ այլ պետություններում Վիքիմեդիա շարժման տարաբնույթ միջոցառումներին մասնակցությունը և/կամ դրանց նախաձեռնումը/կազմակերպպումը:
14․Կազմակերպությունն իրավունք ունի իր կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին համապատասխան իրականացնելու ձեռնարկատիրական գործունեություն, այդ նպատակով տնօրինելու իր գույքը և գործունեության արդյունքները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով ստեղծելու առևտրային կազմակերպություն կամ դառնալ նրա մասնակից:
15․Կազմակերպությունն իր կանոնադրական նպատակներին համապատասխան ունի շահառուներ, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով կարող է իր աշխատանքներում ներգրավել կամավորների:
16․Կազմակերպության հնարավոր շահառուների խմբերն են.
1. «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպության անդամները, 
2. ակտիվ վիքիխմբագիրներ Հայաստանի Հանրապետությունից, և այլ երկրներից առանց տարիքային, սեռային և այլ սահմանափակումների
3. վիքիակումբները, դրանց անդամները, ակումբների համակարգողները, վիքիճամբարների մասնակիցները,
4. Վիքիմեդիա հիմնադրամի և Կազմակերպության նախագծերի մասնակիցները, 
5. գիտական-կրթական գործունեությամբ զբաղվող ցանկացած իրավաբանական և ֆիզիկական անձ:
Հոդված 3. Կազմակերպությանն անդամագրվելու և անդամությունը դադարեցնելու կարգը։ Կազմակերպության անդամների իրավունքներն ու պարտականությունները
17․Կազմակերպության անդամ կարող են դառնալ Կազմակերպության նպատակներն ու գործունեությունը համակրող, Կազմակերպության գործունեությանն աջակցելու պատրաստակամություն ունեցող, Կազմակերպության կանոնադրության դրույթները ընդունող Հայաստանի Հանրապետության, արտասահմանյան երկրների իրավաբանական անձինք, 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձինք, որոնք առնվազն մեկ տարի ներգրավված են Կազմակերպության գործունեության որեւէ ոլորտում:
18․ Կազմակերպության անդամ դառնալու, պատվավոր անդամի կոչում ստանալու, անդամությունից դուրս գալու կամ անդամության դադարեցման, անդամների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերի կիրարկման կարգի, անդամավճարի նախատեսման դեպքում՝ դրա վճարման չափի և կարգի, անդամների իրավունքների և պարտականությունների առանձնահատկությունները սահմանվում են Կազմակերպության համապատասխան կանոնակարգով (այսուհետ՝ Կանոնակարգ), որն ընդունվում է Խորհրդի կողմից ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
19․ Կազմակերպությանն անդամագրվելը և անդամությունից հեռացումը կատարվում է որոշման հիման վրա, որը կայացնելու իրավասությունը վերապահված է Խորհրդին: 

Կազմակերպության այն անդամը, ով  պարբերաբար խախտում է սույն կանոնադրության դրույթները կամ չի կատարում Կազմակերպության Խորհրդի պարտադիր կատարման ենթակա որոշումները՝ Խորհրդի որոշմամբ հեռացվում է անդամությունից: Վերստին նրա անդամագրումը կատարվում է ընդհանուր հիմունքներով:

20․ Կազմակերպության անդամ դառնալու համար անձը ներկայացնում է դիմում (իրավաբանական անձի դեպքում՝ իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշում), որի ձևը հաստատում է Խորհուրդը: Խորհուրդն անդամության մասին որոշումը կայացնում է Խորհրդի որոշումներ ընդունելու ընդհանուր կարգով: 
21․ Կազմակերպության անդամի անդամությունը դադարում է, եթե նա 
1. անդամությունը դադարեցնելու մասին դիմում է ներկայացրել, 
2. չի կատարել և/կամ խախտել է իր Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն  Կանոնադրությամբ և կանոնակարգերով սահմանված պարտավորությունները, 
3. առանց հարգելի պատճառի երկու անգամ անընդմեջ չի մասնակցել Համաժողովին,
4. ի հայտ են եկել փաստեր, որ նա անդամակցելու պահին չի համապատասխանել ներկայացվող պահանջներին և/կամ անդամության հայտում ներկայացրել է կեղծ կամ ոչ արժանահավատ տեղեկություններ, 
5. դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա ճանաչվել է անգործունակ, անհայտ բացակայող կամ հայտարարվել է մահացած,
6. մահացել է, 
7. վճարովի ծառայությունների մատուցման կամ ժամկետային եւ/կամ մշտական հիմունքներով աշխատանքային պայմանագրով վարձատրություն/աշխատավարձ է ստանում Կազմակերպությունից, եթե նման ծառայության եւ/կամ աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը գումարային վեց ամսից ավելի է առաջին պայմանագրի կնքման պահից մեկ տարվա ընթացքում։
22․ Խորհուրդն ընդունում է որոշում Կազմակերպության անդամի լիազորությունների դադարեցման մասին՝ որոշումներ ընդունելու ընդհանուր կարգով, բացառությամբ 21 կետի  5 կամ 6 ենթակետերի, որոնք գործում են ինքնաշխատ կերպով: Բացառությամբ 21 կետի 5 կամ 6 ենթակետերի, անդամին տրվում է հնարավորություն ներկայացնելու գրավոր բացատրություն: Բացատրություն չներկայացնելը հիմք չէ Խորհրդի կողմից որոշում չընդունելու համար:
23․ Կազմակերպության անդամը՝ որոշումների կայացման ընթացքում զրկվում է ձայնի իրավունքից, եթե քննարկվում է իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձի (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր եւ ընտանիքի այլ անդամ) գույքային կամ այլ շահերի վերաբերյալ հարց։ Խորհրդի ընդհանուր որոշումների կայացման գործընթացը ամրագրված է կանոնադրության 60-62 կետերում:
24․ Կազմակերպությանն անդամությունը իր նախաձեռնությամբ դադարեցրած անձը Կազմակերպությունում կարող է վերաանդամագրվել դադարեցումից մեկ տարի անց ընդհանուր հիմունքներով, բացառությամբ 21 կետի  6 կամ 7 ենթակետերի։
25․ Կազմակերպության անդամն իրավունք ունի`
1. ընտրել և ընտրվել Կազմակերպության կառավարման կամ վերահսկողություն իրականացնող մարմիններում,
2. Կազմակերպության աշխատանքները բարելավելու նպատակով Համաժողովին,  Կազմակերպության նախագահին, Խորհրդին, Վերստուգիչ հանձնաժողովին ներկայացնել դիմումներ, բողոքներ և առաջարկություններ,
3. տեղեկություն ստանալ Կազմակերպության գործունեության մասին` ըստ «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` «Օրենք»),
4. դուրս գալ Կազմակերպությունից,
5.  անձամբ, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում՝ լիազոր ներկայացուցչի միջոցով ներկա գտնվելու Կազմակերպության անդամների ընդհանուր ժողովին կամ կոլեգիալ կառավարման մարմնի նիստերին, ընդ որում` Կազմակերպության յուրաքանչյուր անդամ Համաժողովում ունի մեկ ձայնի իրավունք Համաժողովի քննարկման առարկա ցանկացած հարցի վերաբերյալ, բացառությամբ ձայնի իրավունքից զրկման դեպքերի,
6.  Կազմակերպության առջև ծառացած խնդիրները լուծելու և նպատակներն իրագործելու համար օգտվել Կազմակերպության գույքից,
7.  Կազմակերպության ղեկավար մարմինների ոչ կանոնադրական գործունեության դեմ գրավոր բողոք ներկայացնել Կազմակերպության վերստուգող մարմնին, Համաժողովին, կամ դատարան,
8. Կազմակերպության խորհրդի համաձայնությամբ և խորհրդի կողմից սահմանված կարգով օգտվելու Կազմակերպության ծառայություններից, 
9. իրականացնելու օրենքով կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներ:
26․  Կազմակերպության անդամը պարտավոր է.
1. հոգ տանել Կազմակերպության հեղինակության մասին,
2. մասնակցել Կազմակերպության աշխատանքներին,
3. կատարել Կազմակերպության կանոնադրության պահանջները և կառավարման մարմինների որոշումները,
4. պահպանել Կազմակերպության գույքը, միաժամանակ փոխհատուցել իր կողմից ուղղակիորեն հասցված նյութական վնասը,
5. իր գործողություններով պահպանել Կազմակերպությունում ընդհանուր բարոյահոգեբանական մթնոլորտը,
6. պահպանել Կազմակերպության կառավարման մարմինների որոշումների բողոքարկաման սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգը ,
7. մուծել անդամավճար, Խորհրդի կողմից սահմանված կանոնակարգով նախատեսված չափով և առանձնահատկություններին համապատասսխան,
8. տեղեկացնել Խորհրդին անձնական տեղեկատվության (անձնագրային տվյալներ, բնակության հասցե, էլ. հասցե, հեռախոսահամար և այլն) փոփոխության մասին, տվյալ փոփոխությունից հետո առավելագունը 1 /մեկ/ ամսվա ընթացքում,
9. բարեխղճորեն կատարել իր վրա դրված պարտականությունները,
10. չբացահայտել անձնական տվյալ հանդիսացող տեղեկատվությունը: 
27․ 26-րդ կետով սահմանված պարտականություններից մեկի խախտումը կարող է հանգեցնել ընդհուպ անդամության դադարեցման: Որևէ կետի խախտման դեպքում լինում է նախազգուշացում։ Խախտման շարունակության դեպքում՝ զգուշացում: Կրկին շարունակականության դեպքում՝ անդամության հեռացում։
28․ Կազմակերպության անդամը Կազմակերպության սեփականության նկատմամբ բաժնային իրավունք չունի:
29․ Կազմակերպության անդամությունից բխող այլ իրավահարաբերությունները կարգավորվում են կանոնակարգերով:
Հոդված 4․ Կազմակերպության իրավունքները, պարտականություններն ու պատասխանատվությունը
30․ Կազմակերպությունն իր կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներն իրականացնելու համար օրենքով սահմանված կարգով իրավունք ունի`
1․ իր անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 
2․ բացելու բանկային հաշիվներ Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների բանկերում` Հայաստանի Հանրապետության դրամով և (կամ) արտարժույթով, 
3․ տեղեկատվություն տարածել իր գործունեության մասին,
4․ կազմակերպել և անցկացնել խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ,
5․ օրենքով սահմանված կարգով ներկայացնել ու պաշտպանել իր և իր անդամների ինչպես նաև կամավորների և շահառուների իրավունքներն ու օրինական շահերն այլ կազմակերպություններում, դատարանում, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում,
6․ համագործակցել տեղական, օտարերկրյա և/կամ միջազգային առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ, ստեղծելու շահույթ չհետապնդող տեղական գրանցման կազմակերպություն, կամ լինելու դրա անդամ, ինչպես նաև՝ համակարգված գործունեություն ծավալելու, ընդհանուր շահեր ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակով այդ կազմակերպությունների հետ ստեղծել կազմակերպություն կամ անդամակցել նրանց ստեղծած կազմակերպությանը՝ պահպանելով իր ինքնուրույնությունը և իրավաբանական անձի կարգավիճակը։ «Վիքիմեդիա-Հայաստան»-ի պարտականությունն է ապահովել բոլոր նման կազմակերպությունների համար Վիքիմեդիայի սկզբունքներին և ուղեցույցներին։
7․ սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ՝ մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ, հիմնարկներ,
8․ կանոնակարգերով սահմանված կարգով ստեղծել ակումբներ, գրասենյակներ և այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,
9․ կատարել օրենքով չարգելված այլ գործողություններ: 
31․ Կազմակերպությունը կարող է ունենալ կնիք հայերեն և անգլերեն գրառումներով:
32․ Կազմակերպությունը պարտավոր է`
1․ կազմակերպության անդամի պահանջով ոչ ավելի, քան պահանջի ստացման օրվանից հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, նրան հնարավորություն տալ ծանոթանալու Կազմակերպության կանոնադրությանը, հիմնադիր այլ փաստաթղթերի, ժողովի որոշումներին կամ տրամադրել դիմողին թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով: Սույն կետում նշված տեղեկությունները, փաստաթղթերը տրամադրելու համար կարող է գանձվել վճար, որը չի կարող գերազանցել դրանք տրամադրելու համար կատարված ծախսերը,
2․ օրենքով սահմանված կարգով վարել գործավարություն և հաշվապահական հաշվառում, 
3․ վարել իր անդամների և կամավորների հաշվառումը,
4․ կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունների, ինչպես նաև վերակազմակերպման կամ լուծարման դեպքերում` օրենքով սահմանված կարգով դիմել Գործակալություն,
5․ Օրենքի պահանջների կատարումը ստուգելու համար Պետական եկամուտների կոմիտեի պատճառաբանված պահանջով ողջամիտ ժամկետում նրան տրամադրել իր կառավարման մարմինների որոշումների պատճենները կամ գործունեության մասին այլ փաստաթղթեր,
6․ եթե հաշվետու տարվա ընթացքում պետական կամ համայնքային միջոցներից ֆինանսավորվել է 10 միլիոն և ավելի Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով, ապա այդ միջոցների օգտագործման վերաբերյալ Պետական եկամուտների կոմիտեի սահմանած հաշվետվությունը, որպես հատուկ նպատակի ֆինանսական հաշվետվություն, ենթարկվել պարտադիր աուդիտի` «Աուդիտորական գործունեության մասին» օրենքի համաձայն,
7․ իր գործունեության և գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվությունները  ներկայացնել Կազմակերպության գործադիր մարմնի հաստատմանը` ապահովելով այդ հաշվետվությունների հրապարակայնությունը,
8․ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ պարտականություններ:
33․ Անօրինական գործունեություն ծավալելու համար Կազմակերպությունը և նրա պաշտոնատար անձինք կրում են օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն:
34․ Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր անդամների պարտավորությունների համար, իսկ վերջիններս պատասխանատվություն չեն կրում Կազմակերպության պարտավորությունների համար:
Հոդված 5․ Կազմակերպության կառուցվածքը և կառավարման կարգը
35․ Կազմակերպության կառավարման մարմիններն են Համաժողովը, Խորհուրդը, Նախագահը, Վերստուգող հանձնաժողովը: 
36․ Կազմակերպության անդամը կարող է ընդգրկված լինել Կազմակերպության մշտապես գործող միայն մեկ մարմնում:
Հոդված 6․ Համաժողով
37․ Կազմակերպության բարձրագույն մարմինը Կազմակերպության անդամների Համաժողովն է: Համաժողովն ունի Կազմակերպության գործունեությանն առնչվող ցանկացած հարցի վերջնական լուծման վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավունք: 
38․ Համաժողովը կարող է լինել հերթական և արտահերթ:
39․ Հերթական համաժողովը գումարվում է երեք տարին մեկ անգամ: Համաժողովը հրավիրվում է Կազմակերպության խորհրդի կողմից՝ անդամների համատեղ հավաքի ձևով կամ հեռահաղորդակցության միջոցների կիրառմամբ՝ կազմելով համապատասխան արձանագրություն: Խորհուրդը որոշում է համաժողովի անցկացման օրը, ժամը, տեղը, ձևաչափը, ինչպես նաև Համաժողովի օրակարգի նախնական տարբերակը: Խորհուրդն այդ մասին նախապես Համաժողովից ոչ ուշ քան 10 /տասն/ օր առաջ պատվիրված նամակով կամ էլեկտրոնային եղանակով կամ զանգվածային լրատվության միջոցներով կամ օրենքով սահմանված այլ եղանակներով ծանուցում է Կազմակերպության անդամներին կամ կառույցներին Համաժողովի անցկացման օրվա, ժամի, տեղի, ձևաչափի և նախնական օրակարգի մասին: Կազմակերպության խորհուրդը պետք է միջոցներ ձեռնարկի հավաստվելու, Կազմակերպության անդամների կողմից ծանուցման ստանալու փաստը  (հեռախոսազանգ, նամակի/կամ էլ. հաղորդագրության կրկնակի ուղարկում և այլ ցանկացած միջոց):
40․ Արտահերթ համաժողով գումարվում է. 
1․  Կազմակերպության խորհրդի, 
2․  Կազմակերպության անդամների առնվազն մեկ երրորդի, 
3․  Վերստուգող մարմնի,
4․  Գործադիր մարմնի նախաձեռնությամբ։ 
41․ Կազմակերպության արտահերթ համաժողովը գումարվում է 40 կետով   նախատեսված նախաձեռնությունից ոչ ուշ, քան 18 օրվա ընթացքում: Արտահերթ համաժողովի մասին անդամները պետք է ծանուցվեն արտահերթ համաժողով անցկացնելու օրվանից առնվազն 15 օր առաջ:
42․  Համաժողովն իրավազոր է (քվորումն ապահովված է), եթե գումարվել է Օրենքին և Կազմակերպության կանոնադրությանը համապատասխան, և Ժողովին մասնակցում է Կազմակերպության բոլոր անդամների 3/5 (60%) ավելին: Համաժողովի անցկացման համար քվորումի բացակայության դեպքում հայտարարվում է նույն օրակարգով նոր համաժողովի գումարման տարին, ամիսը և օրը, որի մասին ծանուցվում են Կազմակերպության բոլոր անդամները:
43․ Համաժողովի աշխատանքը ղեկավարում է Համաժողովի նախագահողը։ Համաժողովի նախագահողը և քարտուղարն ընտրվում են Համաժողովի ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, տվյալ նիստի շրջանակներում:
44․ Համաժողովի արդյունքում կազմվում է արձանագրություն, տվյալ Համաժողովի ընթացքում ընտրված քարտուղարի կողմից: Արձանագրությունը կազմվում է Համաժողովի ավարտից 10 (տասը) օրվա ընթացքում, ստորագրում են Համաժողովի նախագահողը և քարտուղարը: Արձանագրությունը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները. 
1․  Համաժողովի գումարման կամ կազմակերպման օրը և վայրը,
2․ Համաժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող և Համաժողովին մասնակցած անձանց անունները, ազգանունները, իսկ մասնակիցների թիվը տասից ավելի լինելու դեպքում` միայն Համաժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող և Համաժողովին մասնակցած անձանց քանակը, 
3․  Համաժողովի օրակարգը,
4․  Համաժողովի ընթացքում կայացած ելույթների հիմնական դրույթները, քվեարկության դրված հարցերը, այդ հարցերի վերաբերյալ քվեարկության արդյունքները, Համաժողովի ընդունած որոշումները,
5․  Համաժողովի նախագահողի և քարտուղարի անունը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
45․  Համաժողովի արձանագրությունները և հաշվետվությունները պահպանվում են 10 տարի։
46․  Համաժողովն իրավասու է՝
1․ կատարելու Կազմակերպության կանոնադրությունում փոփոխություններ կամ լրացումներ կամ նոր խմբագրությամբ հաստատելու կանոնադրությունը, ստեղծելու այլ իրավաբանական անձ, որոշումներ ընդունելու այլ կազմակերպությունում Կազմակերպության մասնակցության մասին, հաստատելու Կազմակերպության կառուցվածքը,
2․ դադարեցնելու Կազմակերպության մարմինների իրավական ակտերի պահանջներին և Կանոնադրությանը հակասող որոշումների գործողությունը, 
3․ ընդունելու որոշում Կազմակերպության վերակազմակերպման մասին, 
4․ ընդունելու որոշում Կազմակերպությունը լուծարելու մասին, բացառությամբ դատարանի վճռով լուծարվելու դեպքերի,
5․ առնվազն երեք տարին մեկ հաստատելու գործադիր մարմնի կողմից Համաժողովի գումարմանը նախորդող տարիների ընթացքում հաստատված Կազմակերպության գործունեության և գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվությունները,
6․ ընտրելու կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարին՝ Կազմակերպության նախագահին, Խորհրդի և վերստուգող հանձնաժողովի անդամներին,
7․ իրականացնելու Oրենքով կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 
47․ Համաժողովը որոշումներ է ընդունում Համաժողովին մասնակցող անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ։
48․ Եթե Համաժողովում քննարկվում է Համաժողովի որևէ անդամի կամ նրա հետ փոխկապակցված անձի (որոնց արտաքին շահերը, այդ թվում՝ պայմանավորված ընտանեկան հարաբերություններով, նյութական ֆինանսական շահերով, առաջացնում են շահերի փաստացի կամ հավանական բախում), գույքային կամ այլ շահերի վերաբերյալ հարց, ապա Համաժողովի տվյալ անդամը քվեարկությանը չի մասնակցում:
49․ Համաժողովի կազմակերպման աշխատանքներին Կազմակերպության նախագահի կամ խորհրդի համաձայնությամբ կարող են ներգրավված լինել նաև Կազմակերպության անդամ չհանդիսացող անձինք:
Հոդված 7․ Խորհուրդ
50․ Կազմակերպության ընթացիկ կառավարման մարմինը Կազմակերպության Խորհուրդն է (այսուհետ՝ Խորհուրդ): Խորհրդն ընտրվում է Կազմակերպության Համաժողովի կողմից երեք տարի ժամկետով, ղեկավարում է Կազմակերպությունը հերթական Համաժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում և գործում է հասարակական հիմունքներով:
51․ Խորհրդի անդամների թիվը 5 է: Խորհրդի անդամը համարվում է ընտրված Համաժողովին մասնակցող անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ։ Խորհրդի անդամ կարող է ընտրվել այն ֆիզիկական անձը, որն ընդգրկված չէ Կազամակերպության այլ մարմիններում և Կազմակերպության աշխատակազմում:
52․ Եթե 53 կետով սահմանված կարգավորումն էլ չի կիրառվում, ապա հրավիրվում է նոր համաժողով՝  թափուր տեղը լրացնելու համար, իսկ ընտրված անդմաները համարվում են լիազորությունները ստանձնած։
53․ Խորհրդի անդամներն ընտրվում են քվեարկության միջոցով (որի ձևը՝ բաց կամ գաղտնի (փակ) ընտրում է Համաժողովը) համաձայն Կանոնադրության: Ընտրված են համարվում պարզ մեծամասնության շեմը հաղթահարած և առավել շատ ձայներ հավաքած թեկնածուները։ Հավասար ձայներ հավաքած թեկնածուների միջև կրկնակի քվեարկություն է անցկացվում։ 
54․ Խորհուրդը կարող է ունենալ նաև պատվավոր անդամներ, առանց քվեարկելու (ձայնի) իրավունքի։
55․ Խորհուրդը պաշտոնավարում է ընտրվելուց անմիջապես հետո երեք տարի ժամկետով, մինչև հաջորդ ընտրությունները: Խորհրդի պաշտոնաթող անդամները կարող են նորից վերընտրվել նոր խորհրդի կազմում:
56․ Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել որպես Խորհդի անդամ։
57․ Խորհրդի անդամի լիազորությունների ժամկետը լրանում է նրա ընտրության օրվան հաջորդող 3-րդ տարվա նույն օրը: Եթե նախքան այդ օրը Խորհրդի կազմը չի ձևավորվել, Խորհուրդը շարունակում է գործել մինչև հաջորդ Խորհրդի կազմի ձևավորումը:
58․ Խորհրդի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարում են, եթե՝
1․ նա հրաժարականի մասին գրավոր դիմում է ներկայացրել Խորհրդին, 
2․ նա վարկաբեկել է Կազմակերպության բարի համբավը, պատճառել է նյութական վնաս, կամ հայտնաբերվել է շահերի բախման վիճակում գտնվելու փաստ,
3․ վեց ամսվա ընթացքում երեք անգամ՝ առանց հարգելի պատճառի չի մասնակցել Խորհրդի նիստերին,
4․ նա մահացել է կամ դատարանի վճռով ճանաչվել է մահացած կամ անհայտ բացակայող կամ անգործունակ:
59․ Համաժողովն ընդունում է որոշում Խորհրդի անդամի լիազորությունների դադարեցման մասին, բացառությամբ  58 կետի 1), 3) 4) ենթակետերի, որոնք գործում են ինքնաշխատ կերպով: Բացառությամբ 58  կետի 1), 3), 4) ենթակետերի Խորհրդի անդամին տրվում է հնարավորություն ներկայացնելու գրավոր բացատրություն, եթե նա չի ներկայացնում բացատրություն, ապա լիազորությունների դադարեցման մասին որոշումն ընդունվում է առանց բացատրության:
60․ Խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարվում են Խորհրդի Նախագահի կողմից երկու ամսվա ընթացքում նվազագույնը մեկ անգամ՝ անդամների համատեղ հավաքի ձևով կամ հեռահաղորդակցության միջոցների կիրառմամբ: Խորհրդի նիստերը կարող են գումարվել Կազմակերպության Նախագահի, Վերստուգող Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Խորհրդի նախագահի կողմից:
61․ Խորհրդի նախագահը նիստ գումարելուց առնվազն 5 օր առաջ ծանուցում է Խորհրդի անդամներին նիստի անցկացման վայրի և ժամի մասին՝ նշելով այն հարցերի շրջանակը, որը քննարկվելու է նիստի ընթացքում: Ծանուցումը կարող է ուղարկվել ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ փոստային եղանակով:
62․ Խորհրդի նիստը համարվում է իրավազոր, եթե դրան մասնակցում է Խորհրդի անդամների կեսից ավելին: Խորհուրդը որոշումներ է կայացնում քվեարկությամբ՝ նիստին ներկա Խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 
63․ Խորհրդի  նիստերին կարող են մասնակցել Կազմակերպության անդամներ և այլ անձինք՝ Խորհրդի նախագահի հրավերով։
64․ Խորհուրդն իրավասու է՝
1․ ներկայացնել առաջարկություններ Համաժողովին՝ վերջինիս բացառիկ իրավասությանը վերաբերող հարցերի առնչությամբ,
2․ ստեղծել Կազմակերպության առանձնացված ստորաբաժանումներ կամ հիմնարկներ,
3․ Կազմակերպության աշխատանքների կազմակերպման նպատակով կազմավորել հանձնաժողովներ և կարգավորել դրանց գործունեության կարգը,
4․ ընդունել Կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգեր,
5․ ընտրել Կազմակերպության աուդիտն իրականացնողին (աուդիտորին), եթե Կազմակերպությունը ենթակա է պարտադիր աուդիտի, 
6․ հաստատել Կազմակերպության ռազմավարությունը,
7․ հաստատել անդամավճարների չափը և գանձման կարգը, 
8․ հաստատել Կազմակերպության առաջիկա գործունեության պլանը, 
9․ կազմակերպության գործադիր մարմնի վարձատրություն նախատեսված լինելու դեպքում սահմանել վարձատրության կարգը և պայմանները, 
10․ ստեղծել մասնագիտական, աշխատանքային և այլ խմբեր,
11․ ընդունել Կազմակերպության անդամ և հեռացնել Կազմակերպության անդամությունից։
65․ Խորհուդը պարտավոր է՝ 
1․ գործել բացառությամբ Կազմակերպության լավագույն շահից,
2․ գումարել Համաժողով Կանոնադրությամբ սահմանված կարգով,
3․ բարեխղճորեն կատարել իր պատականությունները և իրացնել իրավունքները,
4․ ներկայացնել հաշվետվություն Համաժողովին՝ Կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ,
5․ իր գործողություներով նպաստել Կազմակերպության հեղինակության բարձրացմանը,
6․ կատարել Կազմակերպության կանոնադրական պահանջները և Համաժողովի որոշումները,
7․ չհրապարակել Կազմակերպությանը, դրա անդամներին կամ աշխատակիցներին վերաբերվող անձնական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվություն, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,
8․ տարին մեկ անգամ հրավիրել հաշվետու ժողով՝ համաձայն Կանոնակարգի,
9․ համաձայնություն է տալիս Կազմակերպության Նախագահի կողմից կնքվող այն գործարքների կամ ֆինանսական գործառնությունների վերաբերյալ, որոնք նախատեսված չեն տարեկան պլանով և գերազանցում են 450.000 ՀՀ դրամը:
10․ կատարել Oրենքով կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ պարտականություններ:
66․ Խորհուրդն իր կազմից ընտրում է Խորհրդի Նախագահ՝ երեք տարի ժամկետով: Խորհրդի նախագահի կամ քարտուղարի թափուր պաշտոնը համալրվում է 30-օրյա ժամկետում: Խորհրդի նախագահի  կամ քարտուղարի  ժամանակավոր բացակայության կամ ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում նրան փոխարինում է Խորհրդի անդամներից որևէ մեկը՝ Խորհրդի որոշմամբ:
67․ Խորհրդի նախագահն իրավասու է՝
1․ կնքել պայմանագիր Կազմակերպության նախագահի հետ, եթե նման պայմանագրի կնքումը նախատեսված է Օրենքով կամ Կանոնադրությամբ,
68․ Խորհրդի նախագահը պարտավոր է`
1․ վերահսկել և համակարգել Խորհրդի նիստերի գումարման, անցկացման և որոշումների կայացման ընթացակարգերի պահպանման գործընթացի համապատասխանությունը Օրենքին և Կանոնադրությանը, 
2․ անձամբ կամ իր կողմից պատվիրակված անձի միջոցով ապահովել նիստերի նախնական օրակարգի և արձանագրությունների կազմման, հրապարակման և գրանցումային պահեստավորման գործընթացները,
3․ իր գործառույթներն իրականացնել միայն ի շահ Կազմակերպության:
69․ Խորհրդի նիստի արդյունքում կազմվում է արձանագրություն, Խորհրդի նախագահի կամ նրա կողմից պատվիրակված այլ անձի կողմից: Արձանագրությունը կազմվում է նիստի ավարտից հետո 5 (հինգ) օրվա ընթացքում և ստորագրվում է Խորհրդի նախագահի և քարտուղարի կողմից: 

Արձանագրությունը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները.

1․  նիստի գումարման օրը և վայրը, 
2․  նիստին մասնակցած անձանց անունները, ազգանունները, 
3․  նիստի օրակարգը, 
4․  նիստում կայացած ելույթների հիմնական դրույթները, քվեարկության դրված հարցերը, այդ հարցերի վերաբերյալ քվեարկության արդյունքները, նիստում ընդունված որոշումները և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
70․ Խորհրդի գործառույթների իրականացմանը կարող են աջակցել Կազմակերպության Նախագահը, աշխատակիցները, Կազմակերպության անդամները:
71․ Եթե Խորհուրդը քննարկում է Խորհրդի որևէ մասնակցի կամ նրա հետ փոխկապակցված անձի (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր, քույր և ընտանիքի այլ անդամներ) գույքային կամ այլ շահերի վերաբերյալ հարց, ապա Խորհրդի տվյալ անդամը քվեարկությանը չի մասնակցում:
Հոդված 8․ Նախագահ
72․ Կազմակերպության ամենօրյա գործունեությունը, Կազմակերպության առաքելության և նպատակների իրականացմանն ուղղված գործունեությունը համակարգում, ղեկավարում և կազմակերպում է Կազմակերպության նախագահը (այսուհետ նաև` Նախագահ):
73․ Կազմակերպության նախագահը ընտրվում է Համաժողովի կողմից՝ երեք տարի ժամկետով:
74․ Նախագահը`
1․ ապահովում է Համաժողովի կամ Կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման այլ մարմինների որոշումների կատարումը,
2․ տնօրինում և կառավարում է Կազմակերպության ցանկացած տեսակի և չափի գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Կազմակերպության անունից։ Կազմակերպության կողմից կնքվող այն գործարքները կամ ֆինանսական գործառնությունները, որոնք նախատեսված չեն տարեկան պլանով և գերազանցում են 450.000 ՀՀ դրամը Նախագահը հաստատում է Խորհրդի համաձայնությամբ:
3․ ներկայացնում է Կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում,
4․ բանկերում բացում է Կազմակերպության հաշվարկային (այդ թվում` արտարժութային) և այլ հաշիվներ,
5․ իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, կատարման համար տալիս է պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը,
6․ հաստատում է Կազմակերպության հաստիքացուցակը,
7․ հաստատում է Կազմակերպության գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերը, այդ թվում` նրա առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների ներքին կարգապահական և այլ կանոնները,
8․ ղեկավարում է Կազմակերպության ընթացիկ աշխատանքները,
9․ սահմանում է պարտականությունների բաշխում Կազմակերպության աշխատակիցների միջև, վերահսկողություն է իրականացնում Կազմակերպության նյութական ռեսուրսների ձևավորման, բաշխման և օգտագործման շրջանակներում առաջացող գործընթացների նկատմամբ,
10․ դրամահավաքության միջոցով Կազմակերպության հաստատված ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում քայլեր է ձեռնարկում, մշակում և իրականացնում է ծրագրեր,
11․ որոշում է կայացնում աշխատողներ ընդունելու և աշխատանքից հեռացնելու վերաբերյալ, 
12․ իր լիազորություններն իրականացնելիս Կազմակերպության անունից հանդես է գալիս առանց լիազորագրի, տալիս է լիազորագրեր,
13․ հաստատում է Համաժողովի գումարմանը նախորդող տարիների Կազմակերպության գործունեության և գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվությունները, ինչպես նաև Կազմակերպության մարմինների հաշվետվությունները որոնք տարին մեկ անգամ ներկայացնում է Համաժողովի հաստատմանը,
14․ իրականացնում է օրենքով և Կազմակերպության կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
75․ Նախագահի բացակայության ժամանակ նրա գործառույթներն իրականացնում է Կազմակերպության Խորհրդի կողմից լիազորված համապատասխան աշխատակիցը:
Հոդված 9․ Վերստուգող հանձնաժողով
76․ Վերստուգող հանձնաժողովն (այսուհետ նաև՝ Հանձնաժողով) ընտրվում է Կազմակերպության Համաժողովի կողմից երեք տարի ժամկետով և գործում է հերթական Համաժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում հասարակական հիմունքներով։ Հանձնաժողովի անդամ է ընտրվում առավել շատ ձայներ հավաքած թեկնածուն: Ձայների հավասարության դեպքում կատարվում է քվեարկություն՝ ընդհանուր կարգով: 
77․ Վերստուգող հանձնաժողովը բաղկացած է երեք անդամից՝ նախագահ և երկու անդամ: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամը չի կարող լինել միաժամանակ Կազմակերպության այլ ղեկավար մարմնի անդամ կամ աշխատակից, և չի կարող ներգրավվել կազմակերպության վճարովի աշխատանքերում: Հանձնաժողովն իր կազմից քվեարկությամբ ընտրում է Հանձնաժողովի նախագահին:
78․ Հանձնաժողովի անդամ կարող է ընտրվել Կազմակերպությանը առնվազն մեկ տարի անդամակցող անձը:
79․ Հանձնաժողովը վերահսկում է Խորհրդի, Նախագահի աշխատանքը, Կազմակերպության ֆինանսական գործունեությունը և Կազմակերպության անդամության վերաբերյալ հարցերը:
80․ Հանձնաժողովը կատարում է անդամության հայտ ներկայացրած անձանց տվյալների ստուգում և տալիս է եզրակացություն թեկնածու համարվող անձի՝ Օրենքին, Կանոնադրությանը և կանոնակարգերին համապատասխանության մասին:
81․ Հանձնաժողովն իրավունք ունի պահանջելու և ստանալու Կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ: 
82․ Հանձնաժողովը Համաժողովին ներկայացնում է իր կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը:
83․ Հանձնաժողովը տարին մեկ անգամ անցկացնում է Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգում: Հանձնաժողովն ուսումնասիրում և խորհրդատվություն է տրամադրում Կազմակերպության բյուջեի ձևավորման, ծախսի, կայունության և աճի գործընթացների վերաբերյալ:
84․ Հանձնաժողովն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով, որոնք հրավիրվում են ըստ անհրաժեշտության: Հանձնաժողովը նիստ է հրավիրում սեփական նախաձեռնությամբ, Խորհրդի, Նախագահի, Կազմակերպության անդամների և աշխատակիցների գրավոր կամ էլեկտրոնային դիմումի հիման վրա: Հանձնաժողովի որոշումն ուղարկվում է Խորհրդին, Նախագահին, դիմումատուին, շահագրգիռ կողմերին և հրապարակվում է Կազմակերպության պաշտոնական կայքում: Եթե արձանագրության մեջ պարունակվում է անձնական տեղեկատվություն, ապա այդ մասը չի հրապարակվում:
85․ Հանձնաժողովն իրականացնում է Կազմակերպության անդամների վարքագծի կանոնների պահպանման եւ շահերի բախման նկատմամբ հսկողություն:

Եթե Հանձնաժողովի որոշմամբ արձանագրվում է Կազմակերպության անդամի կողմից վարքագծի կանոնների խախտում, ապա Խորհուրդն առաջիկա նիստում ընդգրկում է Կազմակերպության անդամի պատասխանատվության հարցը:

86․ Վերստուգող հանձնաժողովն իր ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում է Կանոնադրությանը համապատասխան:
87․ Հանձնաժողովն իրավասու է`
1․ տարին մեկ անցկացնելու Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգում.
2․ ծանոթանալու Կազմակերպության գործունեությանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերին և գրավոր կարգով պարտադիր քննարկման ենթակա առաջարկություններ ներկայացնելու նրա մարմիններին, որոնք պարտավոր են ողջամիտ ժամկետում ներկայացնել գրավոր պատասխաններ.
3․ պահանջելու և ստանալու Կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ.
4․ իրականացնելու Կազմակերպության կանոնադրությամբ կամ Ժողովի որոշմամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:

Համաժողովին ներկայացվող Կազմակերպության գործունեության և գույքի օգտագործման Նախագահի տարեկան հաշվետվությանը կից ներկայացվում է Հանձնաժողովի եզրակացությունը։

Հոդված 10․ Կառավարման մարմինների որոշումների բողոքարկման կարգը
88․ Կազմակերպության կառավարման մարմինների կողմից կայացվող որոշումները կարող են բողոքարկվել Կազմակերպության ներսում գործող մարմիններում՝ հաշվի առնելով Կանոնադրությամբ սահմանված յուրաքանչյուր մարմնի իրավասության շրջանակը: Ընդ որում որոշումների բողոքարկման վերջնական օղակը Համաժողովն է կամ Հայաստանի Հանրապետության դատարանները:
Հոդված 11․ Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
89․ Կազմակերպությունը Համաժողովի որոշմամբ կարող է ստեղծել մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ՝ ապահովելով նրանց գործունեության համար պայմաններ:
90․ Կազմակերպության նախագահի որոշմամբ կարող են ստեղծվել ակումբներ, գրասենյակներ և այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ։ Կառուցվածքային ստորաբաժանումները հետապնդում են նույն նպատակները, ինչ Կազմակերպությունը։
Հոդված 12․ Կազմակերպության գույքի գոյացման աղբյուրները և օգտագործման կարգը
91․ Կազմակերպությունը որպես սեփականություն կարող է ունենալ անշարժ եւ շարժական գույք` շենքեր, շինություններ, տրանսպորտային միջոցներ, սարքավորումներ, դրամական միջոցներ, արժեթղթեր եւ օրենքով չարգելված այլ գույք:
92․ Կազմակերպության սեփականությունը գոյանում է դրամաշնորհներից, նվիրատվություններից, անդամավճարներից (առկայության դեպքում), օրենքով եւ կանոնադրությամբ սահմանված կարգով իրականացված գործունեությունից:
93․ Կազմակերպության հիմնադիրների և անդամների՝ սեփականության իրավունքով կազմակերպությանը հանձնած, ինչպես նաև այլ աղբյուրներից ստացված գույքը կազմակերպության սեփականությունն է:
94․ Կազմակերպությունն իրեն պատկանող գույքը տիրապետում, օգտագործում և տնօրինում է իր կանոնադրությամբ սահմանված նպատակների իրականացման համար և այդ նպատակներին համապատասխան՝ օրենքով սահմանված կարգով։
95․ Կազմակերպության հիմնադիրները և անդամները Կազմակերպությանը որպես սեփականություն հանձնած գույքի (ներառյալ՝ անդամավճարները) նկատմամբ իրավունքներ չունեն: Նրանք իրենց պատկանող գույքով պատասխանատու չեն Կազմակերպության պարտավորությունների, իսկ Կազմակերպությունը՝ իր հիմնադիրների և անդամների պարտավորությունների համար:
96․ Կազմակերպության գույքը չի կարող բաշխվել նրա հիմնադիրների և անդամների միջև:
Հոդված 13․ Կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը
97․ Կազմակերպության վերակազմակերպման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով:
98․ Կազմակերպության գործունեությունը կարող է որոշակի ժամկետով կասեցվել դատարանի որոշմամբ` Լիազոր մարմնի դիմումի հիման վրա:
99․ Կազմակերպության վերակազմակերպումը կամ լուծարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
100․ Կազմակերպությունը լուծարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես նաև սնանկության հետևանքով:
101․ Կազմակերպությունը լուծարվելու դեպքում պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին, դրա անհնարինության դեպքում դրամական միջոցները փոխանցվում են պետական բյուջե, իսկ այլ գույքը սեփականության իրավունքով փոխանցվում է Հայաստանի Հանրապետությանը՝ ի դեմս Կառավարության, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:

*1 Անձնական տվյալների փոփոխության դեպքում, եթե Կազմակերպության անդամը դրա մասին նախապես չի տեղեկացրել Կազմակերպության Խորհրդին, ծանուցումը համարվում է ստացված, իսկ անդամը՝ տեղեկացված:

Wikimedia Armenia Charter in English

edit
1. GENERAL PROVISIONS
1. "Wikimedia Armenia" scientific-educational on-Governmental Organization (hereinafter, Organization), is a non-governmental association of RA citizens, foreign citizens, and stateless individuals (hereinafter physical person) and/or legal entities, which has the status of a non-profit organization without membership restrictions. 
2. The organization operates under the Constitution of the Republic of Armenia, legislation, other normative legal acts, international treaties of the Republic of Armenia and this Charter 
3. The Organization shall carry out its activities on the basis of the principles of legitimacy, non-discrimination, integrity, common interests of members, self-governance, voluntary membership, accountability, equality, and publicity
4. The Organization shall not pursue political goals and shall not be affiliated to any political party.
5. Working languages of the organization are Armenian and English
6. The logo of the company is the logo of the Wikimedia Foundation and its branches: the black semicircle, the black circle in the interrupted section, the two black segments in the middle, WIKIMEDIA ARMENIA or Վիքիմեդիա Հայաստան or WIKIMEDIA AM or WMAM below
1. The name of the Organization is: «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպություն,
2. In Armenian, abbreviated «Վիքիմեդիա Հայաստան» ԳՀԿ
3. In English, full: “Wikimedia Armenia” Scientific-Educational Non-Governmental Organization
4. In English, abbreviated: "Wikimedia Armenia" NGO.
8․ The Organization shall operate witl1in the whole territory of the Republic of Armenia and in foreign countries, in accordance with the legislations of those countries creating separate subdivisions.
9․ The business location of the Organization shall be: Arshakunyats Avenue. Bid. 4. Floor 4. Yerevan 0023, Republic of Armenia.
10․ The Organization shall have perpetual existence.
2. MISSION, OBJECTIVES AND STAKEHOLDERS OF THE ORGANIZATION
11 The mission of the Organization is to make the knowledge of creating free ideas and abilities through collaboration accessible to everyone
12 The organization's vision is to contribute to the spread and development of Armenian content, to make it a unified and widely accessible platform for promoting education and enriching knowledge through Wikimedia projects.
13 The main objectives of the Organization are: 
1. Supporting to the development of education in Armenia by creating and disseminating free content;
2. Promoting equal opportunities for free access of information;
3. Promoting creation and dissemination of free content, especially through the various projects conducted by Wikimedia;
4. Promoting the development of the institute of volunteer work, activation of community life;
5. Organizing Wiki conferences, gatherings, to support the implementation of Wiki technologies, both in the Republic of Armenia and abroad;
6. To organize wiki camps, workshops, conferences, competitions, and other thematic events aimed at dissemination of Wikimedia projects, establish and manage Wiki clubs involving wiki editors from Armenia, as well as from different foreign countries;
7. Organizing diverse events involving pupils and other persons for the purpose of activation and development of the educational sector;
8. Promoting the dissemination of science and education, promoting the level of awareness and increasing the quality of education by awarding prizes, valuable gifts, as well as through the organization of various events;
9. Ensuring the participation of foreign and Armenian representatives in various wiki events organized in Armenia and/or abroad.
14․The organization shall have the right to carry out an entrepreneurial activity in accordance with the objectives set forth in its Charter for the purpose of disposing of its property and the results of its activities, as well as to establish a commercial organization or to become its participant in the manner prescribed by law.
15․The organization has beneficiaries in line with its statutory goals. It can also involve volunteers in its activities in the manner prescribed by law.
16․The possible stakeholder groups of the Organization are:
1. members of "Wikimedia Armenia" scientific-educational Non-Governmental Organization,
2. active wiki editors of RA, and foreign countries without age, gender and other restrictions,
3. wiki clubs, their members, club coordinators, participants of wiki camps,
4. participants of the Projects of Wikimedia Foundation and the Organization,
5. any legal or physical person engaged in scientific educational activities.
3. PROCEDURE FOR BECOMING A MEMBER OF THE ORGANIZATION AND LEAVING MEMBERSHIP. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEMBERS
17․ Members of the Organization may be legal entities of the Republic of Armenia and foreign countries who support the objectives and activities of the Organization, are willing to support the activities of the Organization, accept the provisions stated in the Charter of the Organization, Individuals over 18 years of age who have been involved in any area of the Organization for at least one year.
18․ The procedure for becoming a member of the Organization, receiving the title of Honorary Member, deprivation or termination of membership, the procedure of payment and the amount of membership fees if the fees are intended, the procedure for applying disciplinary sanctions against members, the specifics of members' rights and responsibilities are defined by the relevant Regulation of the Organization (hereinafter: the Regulation), which is adopted by the Board by a simple majority of votes.
19․ Membership and deprivation from the Organization is based on a decision, the right lo make which belongs to the Board.

A member of the Organization who regularly violates the provisions of this Charter or does not comply with the mandatory decisions of the governing bodies of the Organization shall be deprive from membership by the decision of the Board. His re-enrollment is carried out on a general basis.

20․ To become a member of the organization, the person shall submit an application (in the case of a legal entity, a decision of the authorized body of the legal entity), the form of which is approved by the Board. The Board decides on membership in accordance with the general procedure for making decisions of the Board.
21․ Membership of the Organization is terminated if the member:
1. has submitted an application to terminate the membership;
2. has not fulfilled and/or violated the obligations defined by the legislation of the Republic of Armenia, the Charter and the regulations;
3. has not participated in the General Assembly twice in a row without a good reason;
4. There were facts that he did not meet the requirements at the time of membership and or submitted false or unreliable information in the membership application;
5. has been declared incapacitated, missing or declared dead on the basis of a court decision that has entered into force;
6. is dead.
7. Receives remuneration/ salary from the Organization for the provision of paid services or employment contract on a permanent and I or temporary basis, if the term of such service and/or employment contract is more than six months in total within one year from the moment of signing the first contract;
22․ The Board makes a decision on the termination of the powers of a member of the Organization by a general decision-making procedure, except for points 5 or 6 subpoints of Point 21, which operate automatically. Except for subpoints 5 or 6 of Point 21, the member is given the opportunity to submit a written explanation. Failure to provide an explanation shall not be a ground for the Board not to make a decision.
23․ During the decision-making process, the member of the Organization shall be deprived of the right to vote, if the property or other interests of his or his related person (parent, spouse, child, brother, sister, spouse's parent, child, brother, sister and other family member) are under consideration. The general decision-making process of the Assembly shall be fixed in points 60-62 of the Charter.
24․ A person who has been terminated from membership in the Organization may be re­ enrolled in the Organization on a general basis one year after termination of membership, except for subpoints 6 or 7 of Point 21
25․ The member of the Organization has the right to:
1. elect and be elected to the governing or supervisory bodies of the Organization,
2. submit applications, complaints and suggestions to the Assembly, President of the Organization, Board, Auditing Commission in order to improve its work,
3. receive information on the activities of the Organization in accordance with the Law of the Republic of Armenia "On on-Governmental Organizations" (hereinafter: Law),
4. withdraw from the Organization,
5. attend the General Assembly of the members of the Organization or the meetings of the collegial governing body in person or through an authorized person, in the case of legal entity, in addition, each member of the Organization shall have one vote at the General Assembly on any matter under discussion at the General Assembly, except in cases of deprivation of the right to vote,
6. use the property of the Organization to achieve the tasks and goals of the Organization,
7. submit a written complaint against the non-statutory activities of the governing bodies of the Organization to the Auditing body, the General Assembly of the Organization or the court,
8. use the services of the Organization with the consent of the Board of the Organization and in the manner prescribed by the Board,
9. exercise other rights defined by law or the Charter of the Organization.
26․ The member of the Organization is obliged:
1.care about the reputation of the Organization,
2.participate in the affairs of the Organization,
3.comply with the requirements of the Charter of the Organization and the decisions of the governing bodies,
4.protect the property of the Organization, at the same time compensate the material damage directly caused by him/her,
5.maintain the moral and psychological atmosphere in the Organization by its actions,
6.observe the procedure defined by this Charter for appealing the decisions of the governing bodies of the Organization
7.pay the membership fee m the amount and the peculiarities as stipulated by the regulations defined by the Board
8.inform the Board about the change of personal information (passport data, residence address, e-mail address, telephone number, etc.) within a maximum of 1 /one/ month after the change,
9.perform his/ her duties in good faith,
10.not disclose personal information.
27․ Violation of at least one of the obligations set forth in Clause 26 may result in termination of membership. In case of violation of any clause, there will be a preliminary warning. In case violation still remains - warning. In case of another continuation of violation - removal from membership.
28․ The member of the Organization has no share right over the property of the Organization.
29․ Other legal relations arising from the membership of the organization are regulated by regulations.
4․ RIGHTS, OBLIGATIONS, AND LIABILITY OF THE ORGANIZATION
30․ In order to accomplish the objectives provided by its Charter, the Organization, in the manner defined by law, has the following rights:
1․ acquire and exercise on their own behalf property and personal non-property rights, bear obligations, act in court as a plaintiff or defendant,
2․ open bank accounts in the banks of the Republic of Armenia and foreign countries in drams and (or) foreign currency,
3․ disseminate information about its activities,
4․ organize and hold peaceful, unarmed meetings,
5․ the manner defined by law, the right to represent and protect its rights and legitimate interests and the rights and legitimate interests of its members, volunteers and stakeholders at other organizations, in court, as well as state administration bodies and local self­ government bodies,
6․ cooperate with local, foreign and/or international commercial and non-commercial organizations, create a non-profit local registration organization, or be a member of it, as well as create an organization with these organizations or join them in order to carry out coordinated activities, represent and protect common interests to the created organization' while maintaining its independence and the status of a legal entity. It is the responsibility of Wikimedia-Armenia to ensure that all such organizations adhere to the Wikimedia Principles and Guidelines.
7․ in the manner defined by its Charter - create separate subdivisions, branches and representations,
8․ establish clubs, offices and other structural subdivisions in accordance with the regulations,
9․ perform other actions not prohibited by law.
31․ The Organization can have a stamp with Armenian and English inscriptions.
32․ The organization is obliged to:
1․ at the request of a member of the organization, no more than within five working days after the date of receipt of the request, give him the opportunity to familiarize himself with the Charter of the Organization, other constituent documents, decisions of the meeting or provide it to the applicant in paper or electronic form. A fee may be charged for providing the information and documents specified in this point, which may not exceed the costs incurred for providing them.
2․ keep records and accounting in the manner as defined by law;
3․ keep records of its members and volunteers;
4․ in case of changes in the charter of the Organization, as well as in case of reorganization or liquidation, apply to the Agency in the manner prescribed by law;
5․ provide the State Revenue Committee the copies of the decisions of its governing bodies or other documents on its activities within a reasonable period of time for verifying the fulfillment of the requirements of the law;
6․ If during the reporting year, the Organization was financed 10 million and more AMD from state or community funds, then the report on the use of those funds prepared by the State Revenue Committee as a special purpose financial report, shall be audited in accordance with the Law on Auditing Activities;
7․ Submit annual statements on its activities and use of property to the Executive Body of the Organization for approval, ensuring the publicity of such statements;
8․ other responsibilities as defined by the RA legislation.
33․ The Organization and its officials shall bear liability provided by law for carrying out illegal activities.
34․ The Organization shall not bear liability for the obligations of its members, and the members shall not bear liability for the obligations of the Organization.
5․ STRUCTURE OF ORGANIZATION AND PROCEDURE FOR MANAGEMENT
35․ The governing bodies of the Organization shall be the Assembly. the Board, the President and the Auditing Commission.
36․ A member of the Organization may be included in only one permanent body of the Organization
6․ ASSEMBLY
37․ The supreme body of the Organization shall be the Assembly of the members. The Assembly shall be entitled to the final resolution of any matter concerning the activity of the Organization.
38․ The Assembly shall be regular and special.
39․ The Assembly shall be held every three years. The Assembly shall be held by the Board of the Organization through a joint meeting of members or by means of telecommunications, a protocol. The Board shall decide on the date, time, place and format of the meeting, as well as the preliminary agenda of the Meeting. The Board shall notify the members of the Organization or other entities about the date, time, place, format and preliminary agenda of the Assembly by letter, electronic order or mass media or other means prescribed by law no later than 10 (ten) days before the Assembly. The Board of the Organization should take means to verify the fact that the members of the Organization have received notification (phone call, re-sending of letter and/or e-mail and any other means).
40․ An extraordinary conference is convened by:
1․  Organization Board,
2․  At least one-third of the members of the Organization,
3․  At the initiative of the supervisory body,
4․  At the initiative of the executive body,
41․ The Special Assembly of the Organization shall be convened no later than within 18 days after the initiative prescribed in Clause 40. Members shall be notified of the Special Commission at least 15 days prior to the date of the extraordinary Assembly.
42․ The Assembly is competent (a quorum is ensured) if convened in accordance with the Law and the Charter of the Organization, and more than 3/5 (60%) of all members of the Organization participate in the meeting. In the absence of a quorum for holding the assembly, the year, month and day of convening a new assembly with the same agenda is announced, and all members of the Organization are notified about it.
43․ The work of the Assembly is led by the Chairman of the Assembly. The Chairman and Secretary of the Assembly shall be elected by a simple majority of the votes of the members of the Assembly within the framework of the meeting.
44․ As a result of the Assembly, a protocol is drafted by the Secretary elected during the Assembly. The minutes shall be drawn up within 10 (ten) days after the end of the Assembly and shall be signed by the Chairman and Secretary of the Assembly. The protocol must contain the following information:
1․  Date and place of convening or organizing the Assembly,
2․  The names and surnames of the persons entitled to participate in the Assembly and those who participated in the Assembly, and in case of more than ten participants, only the number of persons entitled to participate in the Assembly and those who participated in the Assembly,
3․  Assembly agenda,
4․  the main points of the speeches made at the Assembly, the items put to the vote, the results of the voting on these issues, the decisions made during the Assembly,
5․  full name of the Chairman and Secretary of the Assembly and other information.
45․ Assembly protocols and reports are kept for 10 years.
46․ The Assembly is authorized to
1․ make amendments and supplements to the Charter of the Organization or approve the Charter with a new edition, to create another legal entity, to make decisions on the participation of the Organization in another organization, approve the structure of the Organization,
2․ to terminate the validity of the decisions contradicting the requirements of the legal acts of the boilies of the Organization and the Charter,
3․ make a decision on the reorganization of the Organization,
4․ make a decision on liquidation of the Organization, except in cases of liquidation by a court decision,
5․ approve every three years the annual statement on the act1v1t1es and assets of the Organization approved by the bodies of the Organization during the previous year,
6․ elect the head of the executive body of the Organization: The President of the organization, the members of the Board and the supervisory body,
7․ exercise other powers provided by the Law or the Charter of the Organization.
47․ The Assembly shall make decisions by a simple majority of the votes cast by the members present in person or by an authorized person.
48․ If the Assembly discusses the property or other interests of any member of the Assembly or its affiliates (parent, spouse, child, brother, sister, spouse parent, child, brother, sister, or other family member), the member of the Assembly shall not vote.
49․ With the consent of the President of the Organization or the Chairman of the Board of the Organization, non-members of the Organization may attend the Assembly as observers.
7․ BOARD
50․ The current governing Body of the organization is the Board (hereinafter the Board). The Board members are elected by the Assembly of the Organization for a period of three years and governs the Organization's current activities during the period between the Assembles and operates on a public basis.
51․ The number of Board members shall be 5. A member of the Board is considered to be elected by a simple majority of the votes of the members participating in the Conference. A natural person who is not included in other bodies of the Organization (Audit Committee and the President of the Organization) and the staff of the Organization can be elected a member of the Board.
52․ If the regulation specified in Clause 53 is not applied, then a new assembly is convened to fill the vacant place, and the elected members are considered to have taken over the powers.
53․ Board members are elected by voting (the form of which is open or secret (closed) chosen by the Conference) in accordance with the Charter. The candidates who passed the simple majority threshold and received the most votes are considered elected. A repeated vote is held between candidates with equal votes.
54․ The Board may also have honorary members with voting rights.
55․ The Board shall hold office for a term of three years immediately after the election, until the next election. Retired board members may be re-elected to the new board.
56․ The same person cannot be elected as a member of the Board more than twice in a row.
57․ The term of office of a member of the Board expires on the same day of the third year following the day of his/ her election. If the Board has not been formed before that day, the Board shall continue to function until the next Board is formed.
58․ The powers of a member of the Board shall be terminated prematurely if:
1․ He/she submitted his/her resignation in writing,
2․ he tarnished the reputation of the Organization, caused material damage, or was found to be in a state of conflict of interest,
3․ bas not attended Board meetings three times in six months without good reason,
4․ he/she has died or has been declared dead or missing or incapacitated by a court decision.
59․ The Assembly adopts a decision on termination of the powers of the Board member, except for subpoints 1), 3), 4) of Point 58 that operate automatically. Except for subpoints 1), 3), 4) of Point 58 the member of the Board is given the opportunity to submit a written explanation, if he/she does not submit an explanation, the decision on termination of authority is made without explanation.
60․ The Board carries out its activities through meetings, which are convened by the Chairman of the Board at least once every two months, through a joint meeting of members or by means of telecommunications. Meetings of the Board may be convened on the initiative of the President of the Organization, the Supervisory Committee, by the Chairman of the Board.
61․ At least 5 days before convening the meeting, the Chairman of the Board shall notify the members of the Board of the place and time of the meeting, indicating the agenda that will be discussed during the meeting notification can be sent either electronically or by mail.
62․ A meeting of the Board is considered competent if more than half of the members of the Board participate in it: The Board makes decisions by voting by a simple majority of votes of the Board members present at the meeting. If the votes are evenly distributed during the voting, the vote of the Chairman of the Board is considered decisive.
63․ Members of the Organization and other persons can participate in the meetings of the Board at the invitation of the Chairman of the Board.
64․ The Board is competent to:
1․ submit proposals to the Assembly on matters relating to its exclusive competence,
2․ create separate subdivisions or institutions of the Organization,
3․ form commissions and regulate the procedure of their activities in order to organize the activity of the organization,
4․ adopt regulations regulating the activities of the Organization,
5․ select the auditor of the Organization (auditor), if the Organization is subject to mandatory audit,
6․ approve the strategy of the Organization,
7․ approve the amount of membership fees and the order of payment,
8․ approve the upcoming activity plan of the Organization,
9․ determine the procedure and conditions of remuneration in case of remuneration of the Executive body of the Organization,
10․ create professional, working and other groups,
11․ admit a member of the Organization and remove from the membership of the Organization.
65․ The Board is obliged to:
1․ act in the best interests of the Organization,
2․ convene the Assembly in accordance with the Charter,
3․ exercise its responsibilities in good faith and exercise its rights,
4․ submit a report to the Assembly on the activities of the Organization,
5․ by its actions promote the reputation of the Organization,
6․ comply with the statutory requirements of the Organization and the decisions of the Assembly,
7․ not disclose confidential information about the Organization, its members, or its employees, except as provided by the Legislation of the Republic of Armenia,
8․ convene a meeting once a year in accordance with the Regulation,
9․ gives consent to the transactions or financial operations concluded by the President of the Organization, which are not provided for in the annual plan and exceed AMD 450,000.
10․ perform other duties provided for by the Law or the Charter of the Organization.
66․ The Council elects the Chairman of the Board from among its members for a period of three years. The vacancy of the chairman or secretary of the council is filled within 30 days. In case of temporary absence or temporary incapacity of the chairman or secretary of the Board, he/she is replaced by one of the members of the Board by the decision of the Board.
66․ The Chairman of the Board is authorized to:
1․ sign a contract with the President of the Organization, if the conclusion of such a contract is provided for by Law or the Charter,
68․ The Chairman of the Board is obliged to:
1․ Supervise and coordinate the compliance of the process of convening, holding and decision-making procedures of the Board meetings with the Law and the Charter,
1․ personally, or through a person delegated by him/her to ensure the processes of preparation, publication and registration storage of the preliminary agenda of the sittings and minutes,
1․ to carry out its functions only for the benefit of the Organization.
69․ As a result of the meeting of the Board, a protocol is drawn up by the Chairman of the Board or another person delegated by him/her. The minutes shall be drawn up within 5 (five) days after the end of the meeting and shall be signed by the Chairman of the Board.

The protocol must contain the following information:

1․  Date and place of convening or organizing the meeting,
2․  Names and surnames of the persons who participated in the session,
3․  The agenda of the meeting,
4․  The main provisions of the speeches made at the sitting, the questions put to the vote, the results of the voting on those issues, the decisions made at the sitting and other necessary information.
70․ The President of the Organization, the employees, the members of the Organization can support the implementation of the functions of the Board.
71․ If the Board discusses property or other interests of any member of the Board or a person affiliated with it (parent, spouse, child, brother, sister, spouse's parent, child, brother, sister or other family members), the Board member shall not vote.
8․ PRESIDENT
72․ The daily activities of the Organization, the activities aimed at the implementation of the mission and goals of the Organization are coordinated, managed and organized by the President of the Organization (hereinafter: The President).
73․ The President of the Organization is elected by the Assembly for a term of three years.
74․ The President:
1․ ensures the implementation of the decisions of the Assembly or other collegial governing bodies of the Organization,
2․ manage and direct the Organization's assets of any type and size, including financial resources, and conclude transactions on behalf of the Organization. The transactions or financial operations concluded by the organization, which are not provided for in the annual plan and exceed AMD 450,000, are approved by the President with the consent of the Board
3․ represents the Organization in the Republic of Armenia and foreign states
4․ opens settlement (including foreign currency) and other accounts of the Organization in banks,
5․ issues orders, instructions within its competence, gives mandatory instructions for execution and supervises their execution,
6․ approves the staff list of the Organization,
7․ approves the internal documents regulating the activities of the Organization, including the internal disciplinary rules and other rules of its separate subdivisions, institutions,
8․ manages the current activities of the Organization,
9․ Establishes the distribution of responsibilities among the employees of the Organization, exercises control over the processes arising within the framework of the acquisition, distribution and utilization of the material resources of the Organization,
10․ Through fundraising, within the framework of the approved strategic program of the Organization, takes steps, develops and implements programs,
11․ makes a decision on hiring or firing new employees,
12․ in exercising its powers - acts on behalf of the Organization without a power of attorney, issues power of attorneys
13․ approves the annual statements of the Organization's activities and property use for the years preceding the convening of the Assembly, as well as the reports of the Organization's bodies, which it submits for the approval of the Assembly once every three years,
14․ exercises other authorities assigned to it by law and the Charter of the Organization.
75․ In the absence of the President, his / her functions are performed by the relevant employees authorized by the Board of the Organization
9․ AUDITING COMMISSION
76․ The Auditing Committee (also referred to as the Commission) is elected by the Assembly of the Organization for a period of three years and operates on a public basis between regular Conferences. The candidate with the most votes is elected a member of the commission. In the case of equality of votes, voting is done in the general order.
77․ The Auditing Commission consists of three members: The Chairman and two members. A member of the Supervisory Board may not be a member of another governing body or an employee of the Organization at the same time. The Commission elects the Chairman of the Commission by voting from among its members.
78․ A person who has been a member of the Organization for at least one year may be elected a member of the Commission.
79․ The Committee oversees the work of the Board, the President, the financial activities of the Organization, and matters relating to the membership of the Organization.
80․ The Commission verifies the data of the persons who have applied for membership and gives a conclusion on the compliance of the person considered as a candidate by the Law, the Charter and the regulations.
81․ The commission has the right to request and receive information on the operation of the organization.
82․ The Committee submits a report to the Assembly on its work.
83․ The Commission conducts an audit of the Organization's financial and economic activities once a year. The Committee studies and advises on the organization's budgeting, expenditure, sustainability and growth processes.
84․ The commission carries out its activities through meetings, which are convened as necessary. The Committee convenes a meeting on its own initiative, based on a written or electronic application from the Board, the President, members of the Organization and its staff. As a result of the discussion of the issue during the meeting, the Commission makes a decision on the presence or absence of rules of conduct by a member of the Organization. The decision of the Commission is sent to the Board, the President, the applicant, and the stakeholders and is published on the official website of the Organization. If the protocol contains confidential information, that part will not be published.
85․ The Commission supervises the observance of the rules of conduct of the members of the Organization and the conflict of interests.

If, by the decision of the Commission, a violation of the rules of conduct by a member of the Organization is recorded, then the Board will include the question of the responsibility of the member of the Organization in the upcoming session.

86․ The Auditing Commission organizes its current activities in accordance with the Charter.
87․ The Commission is competent to
1․ conduct an inspection of the financial and economic activity of the Organization once a year.
2․ get acquainted with all the documents related to the activities of the Organization and submit proposals subject to mandatory consideration in writing to its bodies, which are obliged to submit written answers within a reasonable period of time;
3․ request and receive information on the activities of the Organization;
4․ exercise other powers provided for by the Charter of the Organization or the decision of the meeting.

The Commission's opinion is attached to the President's annual report on the Organization's activities and property use submitted to the Assembly

10․ PROCEDURE FOR APPEALING DECISIONS OF GOVERNING BODIES
88․ Decisions made by the governing bodies of the Organization may be appealed only to the bodies within the Organization, taking into account the scope of competence of each body defined by the Charter. Moreover, the final link in appealing decisions is the Assembly or the courts of the Republic of Armenia.
11․ STRUCTURAL DEPARTMENTS
89․ By the decision of the Board, the Organization can establish branches, representative offices, ensuring conditions for their activities.
90․ By the decision of the President of the Organization, clubs, offices and other structural subdivisions can be established. Structural units pursue the same goals as the Organization.
12․ SOURCES OF PROPERTY FOR THE ORGANIZATION AND PROCEDURE FOR USE
91․ The Organization can have immovable and movable property, buildings, constructions, vehicles, equipment, money, securities and other property not prohibited by law.
92․ The property of the Organization is generated from grants, donations, membership fees (if any), activities carried out in accordance with the law and regulations.
93․ Property transferred to the organization by the founders and members of the organization, as well as received from other sources, is the property of the organization.
94․ The organization owns, uses and manages the property belonging to it for the realization of the goals set by its charter and in accordance with those goals in accordance with the procedure established by law.
95․ Founders and members of the organization have no rights to the property (including membership fees) transferred to the organization as property. They are not responsible for the obligations of the Organization with the property they own, and the Organization is not responsible for the obligations of its founders and members.
96․ The property of the Organization cannot be distributed among its founders and members.
13․ REORGANIZATION AND LIQUIDATION OF ORGANIZATION
97․ Relations related to the reorganization of the organization are regulated by law.
98․ The activity of the Organization may be suspended for a certain period by a court decision based on the application of the Authorized Body.
99․ The reorganization or liquidation of the Organization is carried out in accordance with the legislation of the Republic of Armenia.
100․ The organization is liquidated by the Civil Code of the Republic of Armenia, in accordance with the law, as well as by bankruptcy.
101․ In the event of liquidation of the Organization, the remaining property after the arbitration of creditors' claims is directed to the goals provided by the Organization's charter, in case of its impossibility, the funds are transferred to the state budget, and other property is transferred to the Republic of Armenia on behalf of the Government, with the exception of cases specified by law.

*1 In case of change of personal data, if the member of the Organization has not informed the Council of the Organization about it in advance, the notification is considered received and the member is informed.