Översättningar/V-FAQ

Översättningen har mailats in, den 4/12 2007. Översättningen betraktas som avklarad. Om ändringar bör göras, se till så översättarteamet uppmärksammas på detta och översättningen aktiveras!


Engelsk orginaltextEdit

What is Veropedia?Edit

Veropedia is a collaborative effort by a group of Wikipedians to collect the best of Wikipedia's content, clean it up, vet it, and save it for all time. These articles are stable and cannot be edited, The result is a quality stable version that can be trusted by students, teachers, and anyone else who is looking for top-notch, reliable information.

Is Veropedia only in English?Edit

Veropedia began with a group of people from the English-language Wikipedia, so inevitably our first project is based on that Wikipedia. That said, we already have several other projects in mind, including other languages, and will be happy to hear any ideas you might have too.

Is Veropedia a fork of Wikipedia?Edit

No. Veropedia is based on Wikipedia content, and in order to contribute to Veropedia it is necessary to improve Wikipedia first. We are not competing with Wikipedia in any way - in fact, our own success is dependent on the success of Wikipedia. We prefer to think of ourselves as a meta-layer, highlighting the best that Wikipedia has to offer.

So is this just another mirror?Edit

Absolutely not! In order to be included in Veropedia, articles must meet very strict criteria of our own. There can be no cleanup tags, no "citation needed" tags, no disambiguation links, no dead external links, and no fair use images. In addition, each article will be given to recognized academics and experts to review. These experts can either provide their stamp of approval or make suggestions as to how the article can be improved further. In that way, users will know that the article is reliable.

So is this an expert-driven project, like Citizendium?Edit

Not at all. Our material is written by Wikipedia contributors. The role of experts and academics will be to check it and, ideally, approve it. Their comments will be given back to our contributors to incorporate back into the articles to make them even better. We provide a meta-layer for Wikipedia, or in simpler terms, if you think of Wikipedia as a diamond mine, we think of ourselves as jewelers who provide a finished product to the public. We think of this as true collaboration.

Can Veropedia articles be improved?Edit

Certainly, but the work to improve the article takes place on Wikipedia, and the newer version is imported back to Veropedia. In that way, both Wikipedia and Veropedia benefit from better quality content.

Does Veropedia have all of Wikipedia's articles?Edit

No, in fact, at this early stage, we have a very small fraction of the articles in Wikipedia. While we are growing every day, our focus is on the core articles of a good set of encyclopedias, that will be most useful to students and teachers. Our focus is and always will be on the quality of our articles, rather than on their number.

What are green links? What are blue links?Edit

The number of articles on Veropedia is growing day by day, but there are still many articles that we do not yet have. If an article has already been "verofied" and is in our database, it will appear as a green link. If an article has not yet been "verofied," it will appear as a blue link, and direct you to the current Wikipedia version. Just hit your backspace to return to Veropedia.

Who are your contributors?Edit

Our contributors are selected from among the best of Wikipedia's editors. They are people who have proven themselves by the quality of the content they have created and edited and who have a known reputation for excellence. Over time we hope to draw more people into the Wikipedia editing process with the assurance that great work can be preserved.

Why are there no fair use images?Edit

The scope of fair use in Wikipedia has always been the subject of heated debate. We have decided to avoid that debate and go back to the core principles of the project by focusing on free content. Only by insisting on free content can we revert the current trend of extending copyright and encourage people to release their content to the public.

What if I find a mistake on Veropedia?Edit

Please let us know! Send us an email, and we will do our best to correct it as quickly as possible. This includes any instances of non-free use of media that have managed to make their way into our site as we were building it.

Why does Veropedia have advertising?Edit

Our goal is to collect the best free content available and make it accessible to as many people as possible. This costs money, just as the liberation of content costs money. Rather than ask for donations from our primary target audience of teachers and students, we believe that unobtrusive advertising is preferred. The money earned will be used to keep this site alive and vibrant, to sponsor contests to improve content, and to support other efforts to bring high quality free content to people everywhere.

How can I join Veropedia?Edit

Drop us an email and tell us about yourself, and any work you have done relating to free knowledge. However, we plan on growing our community slowly, with only one or two new members per day, so please be patient with us. In the meanwhile, keep working on improving Wikipedia, and let us know which articles you think can be added to our growing collection.

Able to provide a translation of this FAQ in a different language? Contact us!


Svensk översättningEdit

Vad är Veropedia?Edit

Veropedia är ett samarbetesprojekt bestående av en grupp Wikipedia-användare med syftet att samla de bästa artiklarna från Wikipedia, snygga upp dem, granska dem och bevara dem för all framtid. Dessa artiklar är stabila och kan inte redigeras. Resultatet är stabila versioner av hög kvalitet, som alla som är ute efter högklassig tillförlitlig information - skolelever, lärare och alla andra - kan lita på.

Finns Veropedia bara på engelska?Edit

Veropedia startades av en grupp människor från den engelskspråkiga utgåvan av Wikipedia, så vårt första projekt blir oundvikligen baserad på den Wikipedian. Vi vill ändå påpeka att vi redan har flera andra projekt i åtanke, även på andra språk. Om du har idéer vill vi gärna ta del av dem.

Är Veropedia en avknoppning från Wikipedia?Edit

Nej. Veropedia baseras på Wikipedias artiklar, och för att tillföra information till Veropedia måste man först förbättra artikeln på Wikipedia. Vi konkurrerar på inget sätt med Wikipedia - vår egen framgång är faktiskt beroende av Wikipedias framgång. Vi vill se oss själva som ett metalager som lyfter fram det bästa Wikipedia har att erbjuda.

Är detta ytterligare en spegelsajt?Edit

Absolut inte! För att tas med i Veropedia måste artiklarna uppfylla våra egna mycket stränga kriterier. Det får inte finnas några mallar som anger att artikeln behöver puts, inga tveksamma faktauppgifter, inga länkar som pekar fel, inga döda externa länkar, och inga bilder under fair use. Dessutom kommer alla artiklar att granskas av erkända akademiker och experter. Dessa experter kan antingen godkänna artikeln, eller ge förslag på hur den kan förbättras. På så sätt kan den som använder artiklarna veta att de är tillförlitliga.

Är Veropedia ett projekt drivet av experter, som Citizendium?Edit

Inte alls. Vårt material skapas Wikipediaskribenter. Experternas och akademikernas roll kommer att vara att kontrollera materialet och i idealfallet godkänna det. Deras kommentarer kommer att föras tillbaka till våra användare för att ge återkoppling till artikeln, så den kan göras ännu bättre. Vi utgör ett metalager till Wikipedia. Enklare uttryckt kan man tänka på Wikipedia som en diamantgruva, och vi är juvelerarna som färdigställer och erbjuder en produkt till allmänhet. Vi ser detta som verkligt samarbete.

Kan artiklarna på Veropedia förbättras?Edit

Javisst, men arbetet med att förbättra artiklarna sker på Wikipedia. Den nyare versionen kan sedan återimporteras till Veropedia. På så sätt kommer det nya bättre materialet både Wikipedia och Veropedia till godo.

Finns alla Wikipedia-artiklar på Veropedia?Edit

Nej. På detta tidiga stadium rymmer Veropedia bara en liten bråkdel av Wikipedias artiklar. Trots att vi växer för varje dag, så ligger vårt fokus de uppslagsverkets basartiklar som kommer att vara mest användbart för elever och lärare. Vårt fokus är och kommer alltid att vara kvalitetsartiklar, snarare än antal.

Vad betyder gröna och blå länkar?Edit

Antalet artiklar på Veropedia växer för varje dag, men det finns ännu många artiklar som vi inte har. Om en artikel redan har "verofierats" och finns i vår databas, är länken dit grön. En länk till en artikel som ännu inte "verofierats" är blå, och leder till nuvarande artikelversion på Wikipedia. För att sedan komma tillbaka till Veropedia, använd backstegstangenten.

Vilka är era medarbetare?Edit

Våra medarbetare är utvalda bland de bästa bidragsgivarna på Wikipedia. De är människor som visat sitt värde genom kvaliteten på det material de skapat och redigerat, och som är erkänt framstående. Med tiden hoppas vi attrahera fler människor till redigeringsprocessen på Wikipedia, genom vetskapen om att utmärkt arbete kan bevaras.

Varför finns inga bilder under "fair use"?Edit

Omfattningen av bilder på Wikipedia under antagande om fair use har alltid varit en omtvistad fråga. Vi har beslutat oss för att undvika denna diskussion och gå tillbaks till projektets grundprinciper, genom att koncentera oss på fritt tillgängligt material. Det är bara genom att insistera på att allt vårt material ska vara fritt, som vi kan vända den pågående trenden med utökade upphovsrättslagar och uppmuntra människor att göra det material de skapat fritt tillgängliga för alla.

Hur gör jag om jag hittar felaktigheter i Veropedia?Edit

Kontakta oss! Skicka e-post, så ska vi göra vårt bästa för att rätta till det så fort som möjligt. Detta gäller även alla eventuella icke fria bilder eller andra filer, som vi av misstag kan råkat ta med på sajten.

Varför finns det reklam på Veropedia?Edit

Vårt mål är att samla det bästa, fritt tillgängliga materialet, och göra det tillgängligt för så många som möjligt. Detta kostar pengar, liksom det kostar pengar att göra upphovsrättskyddat material fritt tillgängligt. Snarare än att be vår huvudsakliga målgrupp - elever och lärare - om bidrag, tror vi att diskret reklam är att föredra. De pengar vi får in från reklamen kommer användas för att hålla igång den här sajten och se till så den sjuder av liv, för att bekosta tävlingar som syftar till att förbättra materialet, och för att stödja andra projekt som syftar till att sprida fritt innehåll till alla människor.

Hur kan jag gå med i Veropedia?Edit

Skicka ett e-postmeddelande till oss och berätta om dig själv och om du på något sätt arbetat med fri kunskap. Vi tänker oss dock att växa längsamt, med bara en eller två nya medlemmar per dag, så bered dig på att få vänta lite. Under tiden kan du fortsätta med att förbättra Wikipedia, och tipsa oss om artiklar som kan läggas till vår växande samling.

Kan du bidra med att översätta denna FAQ till ett annat språk? Kontakta oss!