This page is a translated version of the page $1 and the translation is 100% complete.

ⵜⴹⴼⵕⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⴽⴰⵎ ⵣⴳ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ (ⵙ ⴰⵏⴰⵎⴽ, ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ Translations). ⵉⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴷ ⵙ ⵉⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉⵎⵉⴷⵉⵜⵏ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ FuzzyBot ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔⵜⵏ ⵉⵙⵙⵏⵖⵍ.